Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Claus Bjørn, Rikke Weise Wittrock Lind
Hold 2017 id/y (1y id, 2y id, 2y id (puljetid), 3y id, 3y id (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Bevægelse til musik - Opvarmningsprogrammer
Titel 2 Boldbasis
Titel 3 Fodbold I
Titel 4 Grundtræning med Crossfit
Titel 5 Kropsbasis med hiphop
Titel 6 Redskabsgymnastik og parkour del 1
Titel 7 Træningsprojekt med lidt fodbold
Titel 8 Volleyball
Titel 9 Jive og Lanciers
Titel 10 Outtro

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Bevægelse til musik - Opvarmningsprogrammer

Teoretisk læringsmål
Da dette forløb har to formål. Henholdsvis at give elven indsigt i bevægelse til musik, at give eleven indsigt i opbygningen af et opvarmningsprogram, samt indsigt i opvarmnings effekt i kroppen og på præstationsevnen.

Bevægelse til musik: Efter dette forløb forventes det at eleven kan tælle takter i en sang, og ud fra teorien kunne bedømme hvilke bevægelseskvaliteter den enkelte musik understøtter, samt udføre disse bevægelser på tilstrækkeligt niveau.

Opvarmning: Efter dette forløb forventes det at eleven, ud fra teorien kan opbygge et korrekt sammensat opvarmningsprogram. Samt at denne kan forklare hvilken fysiologisk effekt opvarmningen har i kroppen, samt hvorledes denne fysiologiske effekt har på præstationsevnen.

Refleksion, demonstration og redegørelse
Afsluttende på forløbet skal eleven kunne fremføre en gymnastisk serie med klassen som materiale. Denne serie skal fordre læring i bevægelse til musik samt opvarmning.

Praktisk proces
Gennem gruppearbejde udarbejder eleven et opvarmningsprogram bestående af 4 gymnastiske serier + en idrætsspecifik del. Bevægelserne i disse serier skal udføres i takt til musik, og indøves så godt at den enkelte elev, som afslutning på forløbet, kan undervise i denne for resten af klassen.

Afsluttende på forløbet aflevere eleven i grupper en lille rapport hvor de redegør for opvarmningens effekt i kroppen.

Evaluering og læringsmål:
Eleven vurderes gennem hele processen på dennes evne til at arbejde idrætsfagligt med læring af bevægelse til musik samt nedenstående læringsmål

Læringsmål(i punktform)

Kunne sammensætte en række gymnastiske bevægelser til en serie der giver deltageren en fornemmelse af flow

Kunne vurderer hvorledes gruppen bedst supplerer hinanden i skabelsen af det endelige produkt

Mundtlig og praktisk formidling, herunder at kunne styre en gruppe deltagere i en idrætspraktisk sammenhæng og kunne formidle sit eget idrætsfaglige (her bevægelse til musik) produkt.

Mundtlig og praktisk formidling, herunder at kunne styre en gruppe deltagere i en idrætspraktisk sammenhæng og kunne formidle sit eget idrætsfaglige (her bevægelse til musik) produkt.

Kunne redegøre for opvarmningens effekt i kroppen.

Bevægelse til musik, herunder lade takterne i musikken styre hastigheden af bevægelsen og bevægelseskvaliteterne
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Boldbasis

Eleverne for en introduktion i grundlæggende teknisk håndtering af forskellige bolde. Endvidere introduceres teorien omkring boldbasis, og der fokuseres på læring af bevægelsesmønstre herunder brug af rummet i forsvar angreb, spilbarhed og kommunikation i kaosspil.

Ud fra den gennemgåede teori skal eleverne, ved hjælp af spilhjulet, udvikle deres eget spil. Dette fremvises og afprøves med holdet som deltagere.

Bedømmelses kriterier:
Eleven bedømmes på baggrund af forståelsen af bevægelsesmønstre og kommunikation i kaosspil, tekniske færdigheder/taktisk forståelse samt forståelsen af spilhjulets elementer og brugen af disse i spiludvikling. Ydermere bedømmes eleven til mundtligt at formidle elevens egen idrætsfagligt opgave.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Fodbold I

Formålet med fodboldforløbet er en grundlæggende  indføring i de centrale elementer af fodboldspillet. Undervisningen i 2.g er lærerstyret, således at der sikres, at alle elever kan mestre basale færdigheder. Elevgrupper står dog for opvarmningen til hver lektion.
Der er fokus på mange boldberøringer, således at eleverne hurtigere kan få en fornemmelse af spillets tekniske elementer. I de første lektioner er der fokus på boldtilvænning og bevægelse på en fodboldbane, mens der i de følgende lektioner øves finter og vendinger, afleveringer samt afslutninger. Det hele sættes sammen i 5. og 6. lektion, hvor der er fokus på offensiv og defensiv samspil og taktik.
Forløbet afsluttes med en forløbsprøve/ kampsituationer.


Læringsmål:
Drible med bolden, mens du har kontrol over den tæt ved dine fødder
Udføre to forskellige finter/vendinger  med og uden moderat pres fra modstander
Indersideafleveringer til makker 3-10 meter væk.
Returnere bold i luften til makkers hænder, når denne kaster til dig fra 1-2 meters afstand
Tæmme bolden efter modtagning af indersideaflevering fra makker 3-10 meter væk
Indgå i samspil med medspillere, mens en modspiller presser ( eks.4:1)
Gøre dig spilbar, når en medspiller har brug for at aflevere bolden
Afslutte mod mål både med og uden moderat pres fra modstander
Stille sig i korrekt forsvarsposition og tage bolden fra modstander, som er i moderat tempo.
Få en forståelse af forskellen på zone og mand-mand forsvar.
Indgå i kampsituationer, hvor du modtager bolden og spiller den videre.  
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Grundtræning med Crossfit

I dette forløb skal eleven lære om Crossfit som idrætsdisciplin både praktisk, teoretisk og kulturelt. Den praktiske del af forløbet er især centreret om de tekniske aspekter af disciplinen, hvor vi fokuserer på, kropsbeherskelse, høj funktionalitet og bevægelseskvalitet i de forskellige øvelser. Desuden arbejdes der efter at forbedre elevernes fysiske kapacitet.  Den teoretiske dimension indebærer et fokus på kredsløbet, anaerob energiomsætning og grundprincipperne for forskellige former for styrketræning. Det er væsentligt, at eleverne kan koble den teoretiske viden sammen med den udførte praksis. Endeligt skal eleverne have en fornemmelse af de forskellige træningsformer og den kultur, Crossfit er bygget op omkring.        

Organisering:
Forløbet er organiseret over 7 moduler. Hvert modul har sit tema/fokus. Undervisningen vil i de 5 første moduler være primært lærerstyret, hvorimod de to sidste vil være elevstyrede. Eleverne skal her selv udarbejde en WOD i grupper af 5, som de udfører den sidste gang. Desuden skal hver elev have videooptaget 3 øvelser af høj teknisk færdighedsgrad (såkaldte ‘skills’), som skal afleveres til underviseren i det afsluttende modul.

Læringsmål:
Kunne redegøre for begreberne kredsløbstræning, anaerob træning og styrketræning med de dertilhørende faglige begreber:
Kredsløbs-træning: Aerob/anaerob energiomsætning, iltoptagelse, kondital,
Anaerob træning: Anaerob- effekt, tolerance og hurtighed
Styrke: maksimal styrke, eksplosiv styrke, muskelvækst, spændstighed og betydningen af gentagelser og sæt.
Kunne redegøre for træningsprincipper for crossfit og anvende denne viden i udarbejdelsen, gennemførelsen og evaluering af egen WOD
Kunne udføre de gennemgåede øvelser teknisk korrekt, med kropsbevidsthed og med høj bevægelseskvalitet
Indgå i samarbejdsrelationer om udførelsen af de forskellige øvelser
Opnå en høj fysisk kapacitet

Skills vi har arbejdet med:
Håndstand, handstand push up, wallclimbs
Türkish Get Up, Kettle Bell snatch
Thruster, Clean and Jerk, push press   

Sider læst i C - det er idræt: 12-14; 32-29 & 45-48
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Kropsbasis med hiphop

Formål:
I dette forløb skal eleven tilegne sig foreviste koreografier, derudover skal eleven selv arbejde med at lave hiphop-koreografi. Eleven skal i løbet af forløbet indlære nogle af de basic moves og udtryk, som man bruger i hiphop-dans og breakdance. I forløbet kommer eleven til at arbejde med hiphop i form af koreografier, freestyle, freezes, battles, poses og body-rolls, så det kræver mod, samarbejde, kreativitet og rytme.

Evalueringskriterier:
- Kropsbeherskelse, herunder: - Balance i freezes - Styrke til at udføre freezes
- Koordination med både arme og ben i takt til musikken ved indlæring af nye serier
- Udtryk - ofte med bounce (let på tå, ned i knæ, ikke for rank holdning og med lidt attitude)
- Isolere bevægelser - bevæge enkelte kropsdele kontrolleret som i f.eks. body rolls
- Freestyle og kreativitet, herunder - Sammensætte øvede/kendte bevægelser på en ny måde i en lille koreografi
- En vis grad af freestyle/improvisation
- Sammensætte bevægelser der tilgodeser Laban BESS forskellige kategorier

Materiale:
- Yubio (uddrag):
        - Kap 33.1 og 33.2 Hip hoppens historie og hip hop og breakdance s. 739-742
        - Kap 26.6 subkultur s. 647-649
- Rudolf Laban - BESS (uddrag). Susanne Ravn (2005); “Med kroppen som materiale - om dans i praksis”
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Redskabsgymnastik og parkour del 1

I dette forløb skal du blive god til redskabsgymnastik og parkour. Begge discipliner har kropsbevidsthed og bevægelsesfærdigheder i fokus, herunder balance, kontrol, vægtoverførsel, kip, kropsspænding, præcision. Der er dog både nogle kulturelle og bevægelsesmæssige forskelle på de to discipliner - hvor gymnastikken bevægelsesmønstre er mere regelbundne er parkourens mere frit. Du skal lære at mestre begge dele i løbet af dette forløb, som fortsætter med en del 2 i 3g.

Læringsmål:
- At kunne spænde op i kroppen, lave passende afsæt og kunne lave kip-bevægelse.
- At kunne udføre forlæns rulle, baglæns rulle, håndstand (gerne med modtagning), vejrmølle
- At kunne modtage sikkert og korrekt, primært ved håndstand
- Forstå forskelle og ligheder i bevægelsesmønstrene mellem parkour og redskabsgymnastik.
- Kunne udføre precision jumps, cat crawl, step vault, lazy vault og turn vault med flow og kvalitet i bevægelserne
- Kunne vurdere hvilken teknik, der kan anvendes ved en forhindring i parkour
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Træningsprojekt med lidt fodbold

Forløbet er bygget op som et (individuelt) træningsprojekt, der har til hovedformål at forbedre din fysiske kapacitet indenfor et givent område (mest vægt på VO2max), fodbold samt din teoretiske viden om, hvordan dette gøres mest hensigtsmæssigt.
Det fordrer, at du lærer om kroppens adaptioner til specifik trænings regimer, samt at du har disciplin til at udfører dette. Ydermere er skal der arbejdes med sundhed i forbindelse med dette projekt. Både den fysiologiske og den mentale sundhed vil blive bragt på bane. Hvilke parametre er interessante som indikatorer (VO2, blodtryk, kapilarisering, fibertype fordeling, kolesterol sammensætning etc.).       
Sideløbende med det fysiske og teoretiske formål skal du lære de basale tekniske færdigheder i fodbold: her fokuseres der især på at lære bevægelsesmønstre, tæmninger, afleveringer, finter og skud på mål.

Du skal i løbet af projektperioden udarbejde en individuel træningsplan, hvor du viser, at du kan koble din teoretiske viden på praksis. Afslutningsvis skal der udarbejdes en træningsrapport, hvor du skal være i stand til at evaluere på dit træningsforløb og de tilhørende testresultater. Det forventes, at den praktiske inspiration og den teoretiske viden du allerede besidder og oparbejder gennem undervisningen, løbende kan anvendes under træningsprojekt-forløbet og i den afsluttende skriftlige rapport.

I bedømmelsen af træningsningrapporten og forløbet indgår en samlet vurdering af, i hvor høj grad du opfylder følgende mål:
- Din evne til at udarbejde, gennemføre og evaluere et hensigtsmæssigt personligt træningsprogram
- Din evne til følge op på og løbende justere træningsprogrammet.
- Din løbende ajourføring af trænings-logbog.
- Din fysiske kapacitet (hvor 'god' fodbold-form du er i)
- Din tekniske og taktiske kapacitet; herunder spilforståelse, løbemønstre, bevægelse på banen, tæmninger, afleveringer og skud på mål..   
- Den teoretiske viden, som du viser i timere omkring fysiologi og træningslære. Herunder en grundlæggende forståelse for testopbygning, arbejdskravs- og kapacitetsanalyser, aerob og anaerob energiomsætning og træningsmetoder, træningsadaptationer og træthedsfaktorer under arbejde.
- Den teoretiske viden du viser i timerne og formår at inkorporere i den afsluttende rapport , vedrørende sundhed fysisk som mental.
- Den afsluttende rapport, hvor du skal kunne koble teoretisk viden med dit personlige træningsprogram med brug af faglig viden og terminologi.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Trænings program 23-09-2019
Projekt rapport 25-11-2019
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Volleyball

I dette forløb skal eleverne være i stand til at udføre fundamentale volleyball teknikker korrekt og kunne anvende teknikkerne på korrekt vis i kamp og kamplignende situationer.

Der er blevet arbejdet med følgende teknikker i timerne:
Underhåndsserv, overhåndsserv, fingerslag, baggerslag, forsvarsspil, smash og blokade.

Det er således disse primært tekniske facetter i både øvelser og kamp, som eleverne evalueres i efter undervisningen. De forskellige teknikker trænes hver gang ved småspil - og øvelser med differentieret sværhedsgrad.

Eleverne skal kunne: De vigtigste regler i spillet. Udfører de klassiske grundslag på et vist niveau (have viden om hvordan de udføres). Forstå spillets opbygning vedrørende hæver positioner (Vi har spillet stenalder volley fast H3, men har snakket kort om dobbelt hæversystem og indløb),  Sideout; Modtagning, hævning og angrebsslag, og selvfølgelig spillets basale regler og kultur.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Jive og Lanciers

Formål:
Formålet med forløbet er at gå i dybden med jive samt Les Lancier. Eleverne skal opnå en kropslig forståelse af dansens teknik og rytme og en teoretisk forståelse af dansens historiske baggrund. Til sidst skal eleven (i grupper) selv kunne sætte variationerne sammen og tilnærmelsesvis beherske de forskellige elementer ved de udvalgte danse.
Eleverne benytter de kreative redskaber, de kender fra forrige forløb. Derfor kan de sættes til at skabe korte koreografier baseret på de stilarter, de præsenteres for i dette forløb. Eleverne stifter bekendtskab med de kreative redskaber inden for en bestemt stilart. I 3g arbejder vi med  pardanse som er jive og Les Lancier.
Forventningen til eleverne er at de kan anvende de tillærte grundtrin og variationer i selvvalgte koreografier.


Evalueringskriterier:
- Musikforståelse: i stand til at begynde på den rigtige takt i musikken og i stand til at følge rytmen
- Teoretisk forståelse for stilarternes oprindelse, kultur og udtryk
- Kropsbeherskelse, herunder:  
- istand til at udføre føddernes bevægelser i isolerede grundtrin og variationer
- i stand til at koordinere de øvrige tekniske elementer ved dansen såsom dansefatning og holdning (føre og adlyde, tydeligt samspil parrerne imellem)
- Sammensætte grundtrin og variationer i nye sammenhænge/koreografier
- Bevægelseskvalitet og udtryk
- Overføre en stilart til en anden stilart/rytme (fx danse lancier til hip hop musik
- Sammensætte bevægelser der tilgodeser Laban BESS forskellige kategorier


Materiale:

Labans bevægelseskvaliteter af John Friis (Fra Focus Idræt 2002)
links til grundtrin (se lektionsplaner)
Hvad er standard og latin.  Fra Gyldendals idrætsportal
Yubio kap 32, Jive s. 711-712.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Outtro

Outtro....
Diverse sidste småting til de ekstra corona-timer.... Lidt O-løb med pensumspørgsmål, repetition og små-tests.
Samt opfølgning...fx. emnerne misbrug, og selvfølgelig kerneområdet sundhed.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer