Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Marianne Skagen
Hold 2017 SA/s (1s SA, 2s SA, 3s SA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Politik og ideologi
Titel 2 Demokrati og magt
Titel 3 Integration i Danmark
Titel 4 UFM 2018
Titel 5 Velfærdsstaten - under pres?
Titel 6 Køn og socialisering
Titel 7 SRO - ulighed i Danmark
Titel 8 Dansk Økonomi - del 1
Titel 9 Opstart - årsprøve mv.
Titel 10 Hvilken rolle spiller økonomi i verden? (øk - del2
Titel 11 Et splittet EU - eller nye muligheder?
Titel 12 En verden i opbrud? - International Politik
Titel 13 Repetion

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Politik og ideologi

Ideologi og politik

I dette forløb undersøger vi, hvad de politiske ideologier og ideologiske forgreninger er, og hvordan de har indflydelse på den politik, som partierne fører i Danmark.

Det er altså særligt følgende punkter under kernestoffet, der er i spil: politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd.

Faglige mål:
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶  undersøge og dokumentere et politikområde
- påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler
̶ analysere og formidle – skriftligt og mundtligt – empiriske og teoretiske sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Demokrati og magt

Demokrati og magt

I dette forløb undersøger vi, hvad det gode demokrati er, og hvordan medierne spiller ind på det. Ydermere ser vi på magtforhold og den parlamentariske styringskæde, og hvilke udfordringer der er mod den. Det er altså en undersøgelse af det danske folkestyre, der er i centrum.

Faglige mål:
anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare
og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Integration i Danmark

VI startede 2.g op med et temaforløb omkring integration i Danmark.


Faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger i Danmark og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
̶ anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
̶ undersøge og dokumentere et politikområde
̶ forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 UFM 2018

Eleverne deltog i 'Ungdommens Folkemøde 2018' som er en demokratifestival for unge, afholdt i ValbyParken den 6-8. september 2018.

Eleverne arbejdede i grupper udfra en selvvalgt problemstilling (fokus for undersøgelsen), og skulle indhente empiri ved Folkemødet som kunne bruges til belysning af deres problemstilling.

Det primære mål for turen var at styrke elevernes almendannelsen for at give eleverne lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat og herved opnå indsigt i områder der har betydning for demokratiet og samfundsudviklingen (klip fra bekendtgørelsen - Fagets identitet).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Velfærdsstaten - under pres?

Velfærdsstaten i forandring

Vi arbejdede med forståelsen af velfærdsstaten, og hvordan økonomiske goder omfordelses gennem politiske beslutninger. Herunder var det vigtigt for os at undersøge hvordan der i de forskellige velfærdsmodeller er  forskellige holdninger til og prioriteringer  af hvem der har ansvar for at levere vefærd. Det betød også at vi undersøgte graden af ulighed og udviklingen af dette.

VI fokuserede på den universellle model, og brugte den som udgangspunkt til også at forstå de andre typer. Desuden fokuserde vi på den aktuelle danske situation, og undersøgte hvilke forandringer den danske velfædsmodel oplever i denne tid.

Vi stillede spørgsmål som:
Hvad kendetegner den danske velfærdsstat? Hvordan adskiller den sig fra andre landes velfærdssystemer? Hvordan udvikler den sig? Hvor lighedssikrende er den? Er den under pres i disse år?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 SRO - ulighed i Danmark

SRO skrives i samarbjde med matematik A.

Eleverne trækker på deres viden fra Velfærdsstatsforløbet, og skal arbejde med enten en sociologisk eller en politisk diskussion af hvorvidt den stigende ulighed der har været gældende i Danmark, er et problem eller ej.

Lorenz-kurven og Gini-koefficienten - mateamtik.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Hvilken rolle spiller økonomi i verden? (øk - del2

Fortsat økonomi fra 2g - nationaløkonomi.

Forstå grundprincipperne i økonomien - og hvordan politikerne forsøger at styre udviklingen gennem økonomisk politik.

Vi slutter af i international økonomi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Et splittet EU - eller nye muligheder?

Hvordan er EU opbygget? Hvorfor har landene i EU hidtil blevet mere og mere integreret? Hvorfor Brexit?  - og andre emner indenfor EU? Magt og demokrati i EU er centralt i dette forløb.

En stor del af klassen deltog i en studuietur til Bruxelles, hvor vi bla. besøgte EU-parlamentet og den faste danske repræsentation (ambasaden).


Faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger i Danmark og andre lande
̶  anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
- undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 En verden i opbrud? - International Politik

Hvem har magt i det internationale system? Er det internationale system i forandring? Er Kina en ny supermagt? Hvilke muligheder har Danmark for global indflydelse? Hvilke teorier kan bedst forklare udviklingen? Spørgsmål som disse er i centrum i dette forløb.

Forløbet er langt, og har dels fokus på de grundlæggende begreber,aktører og positione, samt retningsgivende IP-teorier. Desuden laves nedslag i konkrete problemstillinger, med blandt andet USA's udenrigspolitik, Kinas position, Danmarks handlemuligheder, Arktis som ny IP-magtkampplads, terrorisme og udviklingsmuligheder i den fattige del af verden, Verdensmål og udviklingspolitik.

I forbindelse med forløabet var vi på ekskursion til økonomisk institut (KU) og høre et oplæg om Finanskrisen, samt besøgte FN-byen og fik et oplæg om Verdens fødevareprogram WFP


Faglige mål:
- anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
- forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer