Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Sarah Barding
Hold 2017 EN/p (1p EN, 2p EN, 3p EN)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 American Dream / American Nightmare
Titel 2 Young Adult Fiction
Titel 3 Australia
Titel 4 Science, technology & ethics
Titel 5 Fight Club and Postmodernism
Titel 6 Spoken English
Titel 7 Inequality in Britain [SRO forløb]
Titel 8 Hip Hop: Poetry and Culture
Titel 9 Theme 9: Shakespeare
Titel 10 Theme 10: Teen in the Atomic Age
Titel 11 Grammar week
Titel 12 Theme 11: Climate Change is Everything Change
Titel 13 Terminsprøve
Titel 14 Theme 12: Fantasy
Titel 15 Theme 13: The British Empire and postcolonialism
Titel 16 Revision
Titel 17 Online hjælpemidler
Titel 18 Forløb#10
Titel 19 Forløb#15
Titel 20 Forløb#18

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 American Dream / American Nightmare

Forløbsbeskrivelse:
I dette forløb har vi arbejdet med den amerikanske drøm (the American Dream) fra fænomenets opståen frem til mere nutidige tolkninger. Vi har set på forskellige definitioner og fortolkninger af konceptet, og sammenholdt disse med samtidens samfundsforhold.

Ud over de store linjer, har vi i forløbet særligt fokuseret på de glade 1920’ere (Roaring Twenties) og starten på depressionen (the Great Depression), samt 1960ernes borgerrettighedsbevægelse (Civil Rights Movement).

I den forbindelse har vi derfor også undersøgt den amerikanske drøms begrænsninger og skyggesider, og hvorledes ’drømmen’ kan føre til ’det amerikanske mareridt’ (the American Nightmare) for forskellige befolkningsgrupper, særligt ikke-hvide og fattige amerikanere.

Det tekniske fokus i forløbet har være non-fiction, særligt taler, samt retorisk analyse (rhetorical pentagram, appealforms, stylistic devices) og, i mindre grad, sangtekster. Derudover har vi arbejdet med at skrive akademisk engelsk med særlig fokus på afsnitsstruktur og opbygning (the P.E.E. stategy).

Læringsmål
- At kunne redegøre for begrebet ”the American Dream” og dets udvikling
- At opnå kendskab til amerikanske samfundsforhold i 1900-tallet
- At opnå et større ordforråd
- At kunne analysere non-fiction, herunder taler og sangtekster
- At kende til og anvende den retoriske pentagon
- At kunne forklare og identificere appelformer
- At kunne identificere bogstavrim (assonance, consonance, alliteration)
- At kunne identificere forskellige stilistiske virkemidler, herunder forskellige typer af gentagelse og metaforer
- Førnutid
- Førdatid

Materiale:
- Amadeo, Kimberly. “What is the American Dream Today?”. The Balance. 2007.
- Considine, Craig. “The American Dream or the American Nightmare?”. Huffpost. 2017.
- Fenty, Rihanna. “American Oxygen”. 2015. Music video: https://www.youtube.com/watch?v=Ao8cGLIMtvg
- Harburg, Yip. “Brother, Can You Spare a Dime”. 1931. (Bing Crosby version on Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=eih67rlGNhU)
- King Jr., Martin Luther. “I Have a Dream”. 1963.
- X, Malcolm. “The Ballot or the Bullet” (excerpt, the first third). 1964.

Teorimateriale:
- Green, John. “Crash Course: The Great Gatsby and The American Dream”. 2012. Youtube-video: https://www.youtube.com/watch?v=xw9Au9OoN88#t=5m49s  
- Kreiner, Nanna Flindt. ”On Purpose”, uddrag fra kapitel 3, 5, 9 og 12 (s. 14-19, 27, 52, 72). Gyldendal. 2015.
- Langston, Camilla A. “How to use rhetoric to get what you want”. TED-Ed. 2016. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3klMM9BkW5o&t=183s  
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Rhetorical Analysis 24-11-2017
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Young Adult Fiction

Forløbsbeskrivelse:
I dette forløb har vi arbejdet med ungdomslitteratur (Young Adult Fiction) og unges udfordringer - så som selvmord (suicide), online mobning (cyberbullying, online shaming) og ensomhed (loneliness), samt diskuteret deres konsekvenser og hvordan der kan tages hånd om disse problemer.

Igennem første halvdel af forløbet har vi især beskæftiget os med en dybdegående læsning af de første tre kapitler i Jay Asher’s ”13 Reasons Why”. Derudover har vi set et afsnit fra TV-serien af samme navn og arbejdet med de første sider fra ”The Perks of Being a Wallflower” som perspektivtekster. Vi har også beskæftiget os med artikler om online mobning.

Det tekniske fokus i forløbet har således været fiktionsanalyse og tilhørende begreber, især: fortælleforhold (narrative voice, first person narrator, (un)reliability, omniscient, limited omniscient), struktur (beginning, ending, flashback/flashforward, frame story, epistolary novel), personkarakteristikker (internal/external characteristics, development), miljøkarakteristik (setting), sprog (style/language) og symbolik (imagery, symbols), tema og budskab (theme, message). I mindre grad har der været fokus på filmanalyse.

Med hensyn til grammatik og skriftlighed har vi introduceret de udvidede tider, kommaregler og forbinderord (linkers), samt lært at skrive indledninger, herunder særligt den såkaldte tragtindledning (funnel itnroduction).

Læringsmål:
- At kunne anvende tekstanalytiske begreber
- At demonstrere kendskab til fagets metoder til analyse og fortolkning af fiktive tekster
- At kunne perspektivere mellem tekster
- At kunne identificere og gøre rede for de væsentligste genretræk ved litteratur kategoriseret som ”Young Adult Fiction”.
- At opnå et større ordforråd inden for emnet
- At kunne indgå i samtale og diskussion på engelsk om problemstillinger relateret til emnet
- At kunne skrive en tragtindledning
- At kunne anvende forbinderord
- At opnå kendskab til det engelske komma
- De udvidede tider

Materiale:
- Asher, Jay. 13 Reasons Why, chapters 1-3 (“The Next Day”, “Yesterday”, “Cassette 1: Side A”). Razorbill. 2007.
- Chbosky, Stephen. The Perks Of Being A Wallflower, pp. 2-9 (“August 25, 1991”, “September 7, 1991”). Pocket Books. 1999.
- Ronson, Jon. “How One Stupid Tweet Blew Up Justine Sacco’s Life” (excerpt). The New York Times website. Feb 12, 2015.

Mediemateriale:
- Ronson, Jon. “When online shaming goes too far”. TED.com. 2015.
- Yorkey, Brian. 13 Reasons Why, episode 1 (“Tape 1, Side A”). 2017.

Teoritekster:
- Tornøe, Poul and Ole Juul Lund. Write On – in English, pp 63-68 (“Point of View and Narrator”). 2017.

Grammatik:
ENGRAM (minlaering.dk)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Written Assignment 3: Comment 26-01-2018
Written Assignment 4: Narrator 16-02-2018
Letter to Charlie 01-03-2018
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Australia

Forløbsbeskrivelse.
I dette forløb fokuserede vi på Australien og landets historie – både fra et britisk perspektiv og fra et indfødt (Indigenous) perspektiv. Vi har i forløbet læst om ”opdagelsen” i 1770 og de samfundsforhold i England, der førte til dette. Vi har også beskæftiget os kort med hvordan det engelske sprog er blevet udbredt og påvirket i Australien, herunder udtale samt ord fra de indfødtes sprog.

I forløbet har vi særligt fokuseret på forholdet mellem de indfødte (Aboriginals) og nybyggerne (settlers), samt deres efterkommere og disses levevilkår, bl.a. i forbindelse med The Stolen Generations og den officielle regeringsundskyldning samt forsoning (Reconciliation). Således har vi derfor arbejdet med problemstillingen omkring at definere én samlet australsk identitet. Denne problemstilling udforskede vi også i forløbets eneste fiktionstekst, "Going Home".

Parallelt med dette arbejde med Australiens historie har vi hvert modul holdt os opdateret med Australien i dag gennem korte, individuelle oplæg omkring selvvalgte australske nyhedshistorier. Undervejs i forløbet har vi arbejdet med flere elevstyrede, research-baserede øvelser.

Læringsmål:
- At opnå kendskab til britiske samfundsforhold i 1700-tallet
- At kende til begrebet The Stolen Generation
- At opnå et større ordforråd
- At kunne anvende tekstanalytiske begreber
- At kende til og anvende den retoriske pentagon
- At kunne forklare og identificere appelformer
- At kende til udviklingen af det engelske sprog i Australien og have et overordnet indblik i, hvad der kendetegner denne variation sammenlignet med standard britisk engelsk.
- Passiv form
- Do-omskrivning
- Futurum

Primære tekster:
*Rudd, Kevin. “Sorry Speech”. 2008. Full transcript: http://www.theaustralian.com.au/news/nation/full-transcript-of-pms-speech/news-story/3143dac870aec0145901e575ae79cc3b
*Tench, Watkin “1788” (etnografisk beskrivelse). 1792. Fra M. Frølund, The Grass was Greener. 1999. Systime.
*The Stolen Generations Testimonies (forskellige videoer): http://www.stolengenerationstestimonies.com/
*Weller, Archie. “Going Home”. Contexts, Basisbog til engelsk i gymnasiet og HF. Gyldendal 2005

Teoretiske materialer:
*Frølund, Mogens. ”Introduction. British colonisation” fra The Grass was Greener. 1999. Systime.
*Frølund, Mogens. ”Introduction. History of Aboriginals” fra The Grass was Greener. 1999. Systime.
*Jenkins, Jennifer. “The Two Dispersals of English” og “The First Dispersal: English is Transported to the ‘New World’” fra ENGLISH – Global Language, Global Anguish (udg Leif Frederiksen).
*Jameson, Gareth. "How to Speak with an Australian Accent". Videojug (YouTube). Besøgt 1/5-2018: https://www.youtube.com/watch?v=QVgiG7_Ey9k

Til grammatik anvendes ENGRAM (minlaering.dk)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Written Assignment 5: 13RW and Perks essay 14-03-2018
Written Assignment 6: 1788 16-04-2018
Written Assignment 7: Going Home 30-04-2018
Written Assignment 8: Local news (video) 14-05-2018
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Science, technology & ethics

Indhold:
Vi arbejder i dette forløb med tekster under overskriften ”Science, Technology and Ethics”.
Første halvdel af forløbet fokuserer på fiktionstekster og -film: Flowers for Algernon, uddrag fra Frankenstein og ”Nosedive”. Fælles for teksterne er en udvikling, hvor videnskaben/teknologien kommer ud af kontrol, hvilket leder til diverse etiske problemstillinger. I tillæg til vores sædvanlige tekstanalytiske begreber vil vi i analysen af disse sci-fi tekster også introducere og bruge begrebet ”novum” til at beskrive den nyskabelse, der definerer science fiction-verdenen (og fx adskiller den fra fantasy).
Med udgangspunkt i virkelige, etiske dilemmaer inden for teknologi og videnskab vil vi i forløbets anden halvdel fokusere på non-fiction. I den forbindelse vil vi over to moduler arbejde i grupper med research og mundtlig debat af forskellige problemstillinger. Afslutningsvis i forløbet vil vi arbejdet med emnet ”kunstig intelligens” (artificial intelligence/AI) og i den forbindelse introducere "feature article"-genren.


Formål:
– At kunne analysere tekster inden for både fiction og non-fiction.
– At forstå og kunne indgå i en nuanceret diskussion af diverse etiske problemstillinger indenfor emnet.
– At kende til og kunne anvende begrebet ”novum” inden for science fiction og kunne redegøre for, hvordan dette begreb adskiller sci-fi genren fra fx fantasygenren.
– Stilistisk analyse, herunder begreberne "hypotaxis" og "parataxis" til beskrivelse af sætningsstruktur.
– At kende til og anvende Toulmin’s model indenfor argumentationsanalyse
– At kende til og kunne redegøre for genretrækkene i en feature article.
– At kunne anvende tekstanalytiske begreber introduceret i tidligere forløb i fiktionsanalyse og analyse af andet mediestof (film).
– At opnå et større ordforråd inden for emnet, bl.a. begreber som ”artificial intelligence”.
– Almendannelse, digital dannelse og demokratisk dannelse i forbindelse med den centrale problemstilling: "In the future, how can we make sure that science and technology are used in an ethical way? And what does that (even) mean?”
– At kende og kunne anvende five paragraph essay-modellen
– Fejltypen "præposition + that-sætning" og de tre løsninger.
– At anvende ordbogen hensigtsmæssigt  

Materiale:
– Chan, Dawn. "The AI That Has Nothing to Learn From Humans". The Atlantic. 20. oktober, 2017. Besøgt 5. maj her: https://www.theatlantic.com/technology/archive/2017/10/alphago-zero-the-ai-that-taught-itself-go/543450/ ***ÆNDRES MÅSKE***
– Keyes, Daniel. "Flowers for Algernon" (novelle). 1959.
– Lufkin, Bryan . "Why the biggest challenge facing AI is an ethical one". BBC future now. 7. marts, 2017. Besøgt 5. maj her: www.bbc.com/future/story/20170307-the-ethical-challenge-facing-artificial-intelligence
– Shelley, Mary. "Frankenstein" (4-siders uddrag fra kapitel 10). 1818.
– "The ten biggest moral dilemmas in science (round up)". The Ethics Issue, New Scientist Magazine. 5. juli, 2017. (Forskellige artikler til hver gruppe)

Mediemateriale:
– "Nosedive" (Season 3, episode 1) fra Black Mirror. 2016.
– "AlphaGo and the future of Artificial Intelligence - BBC Newsnight". A BBC Newsnight clip. 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=53YLZBSS0cc>

Teoretiske tekster:
– BBC Bitesize. "Writing a feature". Visited May 5th 2018: https://www.bbc.com/education/guides/zqt7k7h/revision/1.
– Østergaard, Trine. The English Handbook. "4.4. Argumentation Theory". pp. 162-165 and 168-170.
– Wikipedia, “novum”. Besøgt her: https://en.wikipedia.org/wiki/Novum


Grammatik og ordbøger:
ENGRAM: https://minlaering.dk/
Gyldendal: https://ordbog.gyldendal.dk/
OALD: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/


Arbejdsformer:
– Individuelt,pararbejde og gruppearbejde.
– Debatøvelse og rollespil i mindre grupper.
– Små skriftlighedsøvelser i undervisningen ("Individual writing")
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Fight Club and Postmodernism

Indhold:
Vi arbejder i dette forløb med romanen ”Fight Club” (1996) af Chuck Palahniuk som eksempel på et postmoderne værk. Første halvdel af forløbet arbejder vi med at læse teksten, og hvad det vil sige at læse et større værk med henblik på senere analyse, bl.a. med arbejdsark til fokuseret læsning samt træning i brug af ordbog og ordklasser. I anden halvdel af forløbet analyserede vi romanen ud fra et nyt analysepunkt hver gang. Således kom vi igennem: Character, narrator, setting, language and style, structure, symbols, theme og message. Vi så også filmen ”Fight Club” (1999) og arbejdede med filmanalyse ud fra point-plot modellen. Afslutningsvist lærte vi om postmodernismen (både som tidsperiode og kunstnerisk bevægelse) og hvad der kendetegner denne. Som eksempler på postmoderne værker arbejdede vi med Fight Club og et uddrag fra første kapitel af Salman Rushdies ”The Satanic Verses”.

Formål:
– At læse et større værk på engelsk
– At kunne analysere og fortolke et større værk på engelsk vha. tekstanalytiske begreber
– At kunne orientere sig og udvælge relevante citater fra et større engelsksproget værk
– At kunne sætte ”Fight Club” in i en litteraturhistorisk kontekst
– At have kendskab til postmodernisme som litteraturhistorisk periode og kunne identificere træk ved postmodernismen i fiktionstekster
– At besidde et relevant ordforråd i forhold til Fight Club og postmodernisme, herunder nøgleord (key terms), temaer og semantiske felter.
– At kende til og kunne anvende point-plot modellen (frem for berettermodellen) til filmanalyse, samt relevante begreber i forbindelse med filmanalyse
– At kunne bruge ordbogen (dansk-engelsk, engelsk-dansk og engelsk-engelsk, fx OALD)
– Kendskab til semantiske felter
– Brug af bestemt artikel (the) og ubestemt artikel (a/an) på engelsk, og de væsentligste forskelle/fælder i forhold til dansk
Materiale:
– ”Fight Club” (roman, 1996) af Chuck Palahniuk
– “Fight Club” (film, 1999) af David Fincher.
– Uddrag fra kapitel 1 af “The Satanic Verses” (1989) af Salman Rushdie.
– ”Postmodernism” og ”Minimalist fiction” fra ”The English Handbook” af T. Østergaard. Systime. 2017.

Grammatik:
– ENGRAM (minlaering.dk) – uddrag fra ”AR.2 Ubestemt artikel” og ”AR.3 Bestemt artikel”.

Arbejdsformer:
– Individuelt,pararbejde og gruppearbejde.
– Fokuseret læsning med arbejdsark, læsecirkel mm.
– 2x Virtuelt modul (optagelse af resumé og grammatikøvelse med oversættelser)


Grammatik og ordbøger:
ENGRAM: https://minlaering.dk/
Gyldendal: https://ordbog.gyldendal.dk/
OALD: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Spoken English

”Spoken English”

Vi har i dette korte forløb arbejdet med det engelske sprog ’i sig selv’. Første halvdel af forløbet beskæftigede sig med ’English around the World’, med særligt fokus på de mange forskellige kontekster det engelske sprog tales i, mens sidste del af forløbet omhandlede ideen om ’oracy’, et begreb for dét at kunne udtrykke sig på flydende og korrekt vis mundtligt, og dettes betydning for ens færden i samfundet. Der har i forløbet været fokus på arbejde med mediemateriale og lydklip, særlig mhp. sproglig analyse, samt analyse af artikler (non-fiction). Eleverne er derudover blevet opfordret undervejs til at overveje deres egen roller som ’engelsktalere’ og hvilke syn og succeskriterier, de selv har for mundtlighed på engelsk.

Centrale spørgsmål, vi har arbejdet med i forløbet, og som skal kunne besvares:
*Why, by whom and where is English spoken around the world?
*What is the difference between English as a native language, as a second/foreign language (EFL) and as a lingua franca (ELF)?
*What is “oracy” and why is it important?

I forløbet har vi mere konkret arbejdet med følgende faglige emner:
̶ det engelske sprogs grammatik og udtale
̶ ordforråd, herunder orddannelse og idiomer
--det engelske sprog anvendt som globalt lingua franca
--i nogen grad at kunne beskrive afvigelser fra standardsprog og andre typer af sproglig variation, særligt fra dansk perspektiv
̶̶ sproglærings- og kommunikationsstrategier (EFL vs ELF)
--Analyse af artikler (non-fiction), herunder fokus på argumentationsanalyse (retorisk pentagon, Toulmin’s model)

Materiale:
*EF’s English Proficiency Index (EPI) for 2018 (Forskellige elevgrupper har arbejdet med forskellige non-native engelsktalende regioner, og fremlagt i matrixggrupper. Alle har læst undersøgelsens ‘executive summary’). Link: https://www.ef-danmark.dk/epi/
*”Why native English speakers fail to be understood in English – and lose out in global business” by Spencer Hazel. Feb 10, 2016. Theconversation.com: https://theconversation.com/why-native-english-speakers-fail-to-be-understood-in-english-and-lose-out-in-global-business-54436  
*“Fluency, vocabulary and knowledge: the problem with ‘oracy’” by Michael Fordham, 10 nov, 2016. Clioetcetera.com: https://clioetcetera.com/2016/11/10/fluency-vocabulary-and-knowledge-the-problem-with-oracy/
*“It’s time to put spoken language centre stage” by Lauren Wilson. 21 feb, 2018. hundred.org: https://hundred.org/en/articles/it-s-time-to-put-spoken-language-centre-stage (Eleverne har skrevet et essay om denne artikel)

Mediemateriale:
*Klip med Margrethe Vestager: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I136120Vestager
*Klip med Inger Støjberg:  Inger http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I114748&videolang=INT (2:58)
*“Voice 21 – Oracy – Who we are”, 12 nov 2018: https://www.youtube.com/watch?v=jhWfhpeyFUc
*Enkelte elever har arbejdet med lydklip fra IDEA International Dialects of English Archive: http://www.dialectsarchive.com/


Grammatik og ordbøger:
ENGRAM: https://minlaering.dk/
Gyldendal: https://ordbog.gyldendal.dk/
OALD: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Inequality in Britain [SRO forløb]


Grammatik og ordbøger:
ENGRAM: https://minlaering.dk/
Gyldendal: https://ordbog.gyldendal.dk/
OALD: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Hip Hop: Poetry and Culture

“Hip Hop: Poetry & Culture” er et forløb om amerikansk hip hop. I forløbet er der dels en tematisering af hip-hop som kulturprodukt: altså noget der både reflekterer og kritiserer aspekter ved amerikansk kultur, særligt emner som ‘race’, ‘kønsroller’, ‘vold’ og ‘misbrug’, og dels som poesi, dvs. en sproglig udtryksform,  hvor det ikke kun er indholdet, der er interessant, men også formen gennem virkemidler som rim, stemmeføring og rytme. Gennem forløbet arbejdes der med hip-hop tekster fra flere forskellige perioder indenfor amerikansk hip-hop og flere forskellige, centrale kunstnere. Vi ser indledningsvist filmen ‘Straight Outta Compton’ og inddrager undervejs musikvideoer som perspektivering til tekstanalyserne.


Overordnede læringsmål:
*Du skal kunne placere hip hop i en historisk kontekst og kunne redegøre for den amerikanske hip hips udvikling, særligt ‘Golden Age’ (1985-1992), ‘Mainstream Hip Hop’ (1993-1999) og ‘New Millenium Hip Hop’ (2000-nu)
*Du skal have kendskab til hip hop genrens forskellige kendetegn og genretræk
*Du skal kunne foretage en analyse af hip hop tekster med fokus på sproglige virkemidler
*Du skal kunne inddrage og perspektivere til musikvideoer og evt. filmen 'Straight Outta Compton' i forbindelse med tekstanalyse
*Du skal kunne perspektivere til gængse temaer i hip hop tekster, herunder race, kønsroller, misbrug.
*Du har udvidet dit ordforråd gennem arbejde med semantiske felter og konnotationer både i analyse og i egenproduktion
*Du skal afslutningsvis producere en video, hvori du demonstrerer anvendelse af sproglige virkemidler, lyriske virkemidler og tilegnet ordforråd, uden støtte til manuskript, i analysen af en selvvalgt hip hop sang.

Materiale:
Playliste: https://www.youtube.com/playlist?list=PLv9_wbQ1KHt2MHhqnx4bU3GSRUe-lqOe2


Grammatik og ordbøger:
ENGRAM: https://minlaering.dk/
Gyldendal: https://ordbog.gyldendal.dk/
OALD: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Theme 9: Shakespeare

Indhold:
Vi arbejder i dette forløb med udvalgte tekster af Shakespeare, med ”Romeo & Juliet” som det helt centrale værk.
Forløbet indledtes med teori omkring Shakespeares samtid, altså ”the Elizabethan era”, særligt synet på menneskets balancering mellem fri vilje og skæbnen. Desuden arbejdede vi med datidens engelsk, nemlig ”Early Modern English”, herunder verbalendelser som ”-st” og ”-th”, pronominer såsom ”thee” og ”thy”, samt ordstilling, og gloser tilskrevet Shakespeare.
I forbindelse med ”Romeo & Julie” arbejdede vi med udvalgte scener og analyserede disse mhp. bl.a. karakteristik, symbolik, tema, budskab mv. Derudover arbejdede vi med tragediegenretræk samt poetiske virkemidler, fx iambic pentameter og enjambment, samt dramatiske virkemidler, bl.a. soliloquy. Derudover arbejdede vi med filmanalyse i forbindelse med, at vi så Baz Luhrmanns ”Romeo + Juliet”.
I sidste tredjedel af forløbet arbejdede vi med sonnetter, og hvad der kendetegner denne type digt. Vi arbejdede derfor i den forbindelse med begreber som iambic pentameter, volta, rhyme scheme, enjambment, caseura mv. Derudover har vi arbejdet med mere moderne fortolkninger af sonnetformen, og der er blevet produceret egne sonnetter.
I november måned tog vi på Betty Nansen og så en dansksproget teateropsætning af ”En Skærsommernatsdrøm”. I efterbehandlingen af denne arbejdede vi kort med forskellen på en tragedie og en komedie.
Alle slides og arbejdsark fra forløbet ligger i vores Google Drive.

Formål:
– At kunne læse og forstå engelsk på Shakespeares tid, samt beskrive forskellene mellem dette og moderne engelsk.
– At have kendskab til The Elizabethan era og hvad der kendetegner menneske- og verdenssynet på dette tidspunkt, samt kunne relatere dette til Shakespeares tekster.
– At vide og kunne beskrive hvad der karakteriserer en tragedie.
– At vide og kunne beskrive hvad der karakteriserer en sonnet.
– At kunne analysere et manuskript med gængse analysebegreber, samt begreber relateret til poetiske og dramatiske virkemidler såsom enjambment, iambic pentameter, soliloquy.
– At kunne analysere og fortolke en sonnet med relevant begrebsbrug, herunder poetiske virkemidler.
– At vide, at Shakespeare ikke kun skal læses, men også høres og/eller ses – og kunne beskrive hvilken forskel, dette gør.

Uddrag fra Romeo & Juliet:
– Prologue
– Act I, Scene 5 (First meeting)
– Act II, Scene 2 (Balcony scene)
– Act III, Scene 1 (Tybalt dies)
– Act V, Scene 3 (Final scene)
Sonnetter:
– Sonnet 18
– Sonnet 130
– Sonnet 33

Sekundærtekster (teori, perspektivering, mediemateriale):
– Clausen, Bo Høpfner og Jesper Kaalund. ”Dramatic Toolbox”, ”Verse or Prose” & ”Poetic Devices” samt “Shakesperan Tragedy” fra ”Romeo & Juliet by Shakespeare”. Gyldendal 2017. s. 22-23, 38-53.
– ”Kat’s sonnet” fra filmen ”10 Things I Hate About You” via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gGV4hxhxW8o
– Luhrmann, Baz. “Romeo + Juliet”, 1996.
– Miranda, Lin Manuel. Tony acceptance speech, 2016. Via YouTube: https://youtu.be/6jehrbUGdlE?t=77

Grammatik:
– ENGRAM (minlaering.dk) – kapitlet ”Early Modern English”

Arbejdsformer:
– Individuelt,pararbejde og gruppearbejde.
– Fremførsel af scener og teatertur
– Træning til mundtlig eksamen

Grammatik og ordbøger:
ENGRAM: https://minlaering.dk/
Gyldendal: https://ordbog.gyldendal.dk/
OALD: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Theme 10: Teen in the Atomic Age

Indhold:
Vi arbejder i dette forløb med romanen ”The Catcher in the Rye” (1951) af J.D. Salinger som det helt centrale værk.
Gennem forløbet har vi sat værket ind i en historisk kontekst – nemlig 1950’ernes USA, også kaldet ”the Atomic Age”. I den forbindelse har vi arbejdet med kønsroller, ’teenageren’ som et nyt fænomen, samt de historiske og samfundsmæssige træk, der her præget perioden – herunder er WWII, conformity, Red Scare, Great American Boom, etc. kort blevet berørt.
I arbejdet med romanen har vi arbejdet med gængse analytiske begreber, herunder: Character, narrative voice, title, language and style, symbolism, setting, themes. Derudover har vi gennem forløbet arbejdet med forskellige ’læsninger’ af teksten, som et eksempel på engelskfaglig metode til fiktionsanalyse (mhp. SRP). I den forbindelse har vi læst en queer reading, gender reading samt ideologikritisk læsning (se sekundær litteraturen nedenfor). Vi har desuden kort omtalt muligheden for en biografisk læsning.
Vi har hen mod slutningen af forløbet også set filmen ”Rebel Without A Cause” (1955), med henblik på at få indblik i perioden, teenagebegrebet samt at lave en sammenligning til romanen – særligt med fokus på karakterer og tema.
I forløbet har vi desuden arbejdet med grammatik i form af adjektiver, herunder falsk komparativ og adjektivernes gradbøjning – bl.a. i WA3.4. I forbindelse med skriftlighed har vi desuden haft et særligt fokus på thesis statements mhp. WA3.5.
Alle slides og arbejdsark fra forløbet ligger i vores Google Drive.

Formål:
– At læse et større værk på engelsk
– At kunne analysere og fortolke et større værk på engelsk vha. tekstanalytiske begreber såsom character, narrative voice, language, title, symbolism, setting, themes.
– At kunne orientere sig og udvælge relevante citater fra et større engelsksproget værk
– At kunne sætte ”The Catcher in the Rye” og filmen ”Rebel Without A Cause” ind i en historisk kontekst.
– At have kendskab til 1950’ernes USA og kunne beskrive centrale træk ved perioden – fx kønsroller, ’teenager’-fænomenet, ’conformity’.
– At forstå, genkende og beskrive hovedtrækkene ved forskellige læsninger af romanen, herunder queer reading, gender reading, ideologikritisk læsning (eksempler på engelskfaglig metoder til fiktionsanalyse).
– Adjektivers bøjning og falsk komparativ (genkende, beskrive og rette).
– Skriftlighed med særlig fokus på thesis statement (”fortolkningshypotese”).

Primærtekster:
– Salinger, J.D. The Catcher in the Rye. 1951.

Sekundærtekster (teori/læsninger):
– Baldwin, Clive. “‘Digressing from the point’: Holden Caulfield’s women” fra S. Graham "J.D. Salinger's The Catcher in the Rye". Routledge Guides to Literature series. Routledge, 2007.
– Baslagic, Deni. “Homosocial, Homosexual and Triangular Desire”. Uddrag fra "'It was hot as hell and the windows were all steamy': A Queer Reading of The Catcher in the Rye with Didactic Considerations" (specialeopgave). Dalarna University, 2013.
– Graham, Sarah. “Post-war America: Society and Culture” fra S. Graham "J.D. Salinger's The Catcher in the Rye". Routledge Guides to Literature series. Routledge, 2007.

Mediemateriale:
– Green, John: “Language, Voice, and Holden Caulfield: The Catcher in the Rye Part 1” and “Holden, JD, and the Red Cap- The Catcher in the Rye Part 2: Crash Course English Literature #7” via YouTubekanalen CrashCourse: https://www.youtube.com/channel/UCX6b17PVsYBQ0ip5gyeme-Q.
– Ray, Nicholas. Rebel Without a Cause. 1955. (film)

Grammatik:
– ENGRAM (minlaering.dk) – kapitlerne ”Adjektiver” og ”Verber”

Arbejdsformer:
– Individuelt,pararbejde og gruppearbejde.
– Fokuseret læsning med arbejdsark, book club diskussioner mm.
– Virtuelt modul

Grammatik og ordbøger:
ENGRAM: https://minlaering.dk/
Gyldendal: https://ordbog.gyldendal.dk/
OALD: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Perspektivering til tidligere temaer: YA fiction, American Dream/Nightmare and Fight Club/Pomo.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Grammar week

*Træning i at navigere i kapitlerne på ENGRAM samt referere hertil
*Særlig fokus på repetition af analyse af verballed - herunder tiderne, aktiv/passiv, simpel/udvidet.
*Træning af Delprøve 1 (ENGRAM: Eksamensopgave 2 og Eksamensopgave 5)
*Repetition af andre grammatiske emner, herunder relative pronominer, ordstilling, adjektivers bøjning.

Materiale:
www.minlaering.dk/engram
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Theme 11: Climate Change is Everything Change

Indhold:
Vi arbejder i dette forløb med temaet ”Climate Change”. I den forbindelse har vi haft fokus på, hvordan klimaforandringerne påvirker både samfundet og individet. Derudover har vi arbejdet med, hvordan disse konsekvenser fremstilles og fortolkes i diverse skrevne kontekster – herunder som genstand for fiktion (cli-fi), poesi, talemateriale og journalistik (environmental journalism).
Vi har i den forbindelse arbejdet med relevante analytiske begreber inden for hhv. fiktionsanalyse, non-fiktionsanalyse og lyrisk analyse. I forbindelse med talen af Greta Thunberg har vi desuden talt om brugen af engelsk som lingua franca. Vi har ligeledes diskuteret styrker og svagheder ved hhv. fiktion/poesi og non-fiktion som en måde, at bearbejde klimaforandringerne samt at opfordre til handling.  Med udgangspunkt i dette, og som afslutning på forløbet, har eleverne selv arbejdet med at producere enten en kort fiktionshistorie, et digt eller en tale om klimaforandringerne.
Gennem forløbet har vi arbejdet med nøglebegreber såsom: Carbon dioxide, emission / emit, disaster, sacrifice, scarcity vs abundance, collapse, disaster, global warming, climate change, environment, sustainability/sustainable, pollution, cli-fi, humanity, radiation, migration.
Grammatisk har vi arbejdet med ordklasser, udvidet tid og ’there’ som foreløbigt subjekt.

Alle slides og arbejdsark fra forløbet ligger i vores Google Drive.
Omfang: 32ns.

Formål:
– At kunne analysere og fortolke/diskutere fiktion, non-fiktion og poesi om klimaforandringer
– At kunne diskutere mulige styrker/svagheder, ved behandlingen af emnet klimaforandringer i de forskellige teksttyper, samt effekten på læserens følelser og mulige handlinger.
– Træne relevant ordforråd inden for emnet samt inden for diverse ordklasser.
– At kunne genkende og forklare udvidet tid samt brugen af ’there’ som foreløbigt subjekt.
– Engelsk som lingua franca, herunder kendetegn samt styrker og svagheder ved dette.


Kernetekster:
– Carrington, Damian. “Why the Guardian is changing the language it uses about the environment”, The Guardian, Sep, 2019, https://www.theguardian.com/environment/2019/may/17/why-the-guardian-is-changing-the-language-it-uses-about-the-environment 1,5ns, article
– The Guardian’s Environmental Pledge 2019, The Guardian, https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2019/oct/16/the-guardians-climate-pledge-2019, 1ns, pledge/statement.
– Darby, Luke. “Billionares Are the Leading Cause of Climate Change,” GQ Magazine, Oct, 2018, https://www.gq.com/story/billionaires-climate-change, 3ns, opinion piece
– Fleming, Amy et al.: ”Heat: the next big inequality issue,” The Guardian, Aug, 2018,, https://www.theguardian.com/cities/2018/aug/13/heat-next-big-inequality-issue-heatwaves-world, 6ns, article
– Hicok, Bob: Hold Your Breath – a Song of Climate Change, 2018, https://www.nytimes.com/2018/08/23/magazine/hold-your-breath-a-song-of-climate-change.html, 0,5 ns, poem
– Kennedy, A. L., "Meat", Beacons, ed. Gregory Norminton, Oneworld Publications, 2013, 5ns, short story
– Milkoreit, Manjana et al. “Editor’s Introduction” fra ”Everything Change: An Anthology of Climate Fiction” ed. Milkoreit et al., Arizona State University, 2016, 5ns, theory.
– Simpson, Helen. “Diary of an Interesting Year”, The Newyorker, 2009, https://www.newyorker.com/magazine/2009/12/21/diary-of-an-interesting-year, accessed 07/06/19, 7ns, short story
– Thunberg, Greta. “Our House is on Fire”, 2019 World Economic Forum (WEF) in Davos, transcript from Fridays For Future, https://www.fridaysforfuture.org/greta-speeches, 1,5ns, speech

Arbejdsformer:
– Individuelt, pararbejde og gruppearbejde.
– Kreative opgaver
– Præsentation i grupper

Grammatik og ordbøger:
ENGRAM: https://minlaering.dk/
Gyldendal: https://ordbog.gyldendal.dk/
OALD: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Perspektivering til tidligere temaer: Science, Technology and Ethics.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Terminsprøve

Arbejde med feedback på terminsprøve
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Theme 12: Fantasy

Indhold:
Vi arbejder i dette forløb med temaet ”Fantasy”. Der tages i forløbet udgangspunkt i de karakteristika for genren, der er beskrevet i ”Entering Worlds of Fantasy”. I den forbindelse, har vi derfor gennemløbende fokuseret på, hvordan de læste værker falder indenfor (og eventuelt udenfor) fantasy genren, samt på forskellige undergenrer såsom ’high fantasy, ’urban fantasy’, ’fairy tale’ og endda ’sci-fi’.
Vi har derfor også arbejdet med de gængse analytiske begreber inden for fiktionsanalyse, herunder character, setting og plot, i konteksten af denne genre, hvor vi bl.a. har set på world building (parallell, co-existing, secondary). Udover arbejde med fiktionstekster (se nedenfor), har vi arbejdet med en non-fiktion tekst i forbindelse med WA3.7. Derudover har vi også arbejdet med uddrag af et BBC-produceret radio drama i forbindelse med ’Neverwhere’, og lytteøvelser relateret til dette. Vi har også set og arbejdet med filmen ’Harry Potter and the Philosopher’s Stone’.
I forbindelse med det skriftlige arbejde har vi især arbejdet med formulering a thesis statements til non-fiction essays, og i forbindelse med grammatik har vi arbejdet med adverbiers placering dels i undervisningen og i WA3.8.
Som opsamling på forløbet har eleverne i grupper udarbejdet et PowerPoint inden for hver kernetekst. Disse ligger, sammen med øvrige slides og arbejdsark, i vores Google Drev mappe.


Formål:
– At kunne beskrive, genkende og diskutere genretræk ved fantasy
– At kunne analysere og fortolke fiktion og film indenfor fantasygenren
– At kunne fortolke fantasy tekster mhp. at afdække deres budskab, og gerne med flere vinkler på samme tekst (fx historisk, religiøst, nykritisk)
– Træne relevant ordforråd inden for emnet samt inden for diverse ordklasser.
– At kunne genkende og klassificere adverbier (tid, sted, måde, grad, hel sætning) og forklare adverbiernes placering ud fra dette.
– At kunne formulere thesis statements til non-fiction essays


Teori:
- Finderup, Anne Mette og Agnete Fog. ”Entering Worlds of Fantasy” in “Worlds of Fantasy”. Systime: 2004.

Kernetekster:
- Carroll, Lewis. Alice in Wonderland (chapter 1). 1865.
- Douthat, Ross. ‘How Game of Thrones Failed Fantasy’. The New York Times. May 21, 2019.
- Gaiman, Neil. Neverwhere (prologue & chapter 6). 1996
- Lewis, C.S. The Lion, the Witch and the Wardrobe (mixed excerpt). 1950.
- Martin, George R.R., Game of Thrones (prologue). 1996.
- Rowling, J.K. Harry Potter and the Philosopher’s Stone (chapter 6). 1997.

Mediemateriale:
- Columbus, Chris. Harry Potter and the Philosopher’s Stone. 2001
- Maggs, Cirk and Heather Larmour. Neverwhere (BBS radio drama, uddrag fra episode 1 & 2). 2013.

Alle slides og arbejdsark fra forløbet ligger i vores Google Drive.
Omfang:


Arbejdsformer:
– Individuelt, pararbejde og gruppearbejde.
– Eksamensforberedende øvelser i grupper

Grammatik og ordbøger:
ENGRAM: https://minlaering.dk/
Gyldendal: https://ordbog.gyldendal.dk/
OALD: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Perspektivering til tidligere temaer: Science, Technology and Ethics og Young Adult Fiction.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Theme 13: The British Empire and postcolonialism

Indhold:
Vi arbejder i dette forløb med temaet ”The British Empire and Postcolonial Studies”. Der arbejdes i forløbet med den historiske baggrund for udbredelsen af ”The British Empire” med særlig fokus på samtidens retfærdiggørelse for koloniseringen af andre lande og områder. Derudover arbejdes der med tiden efter afkoloniseringen, og hvilket syn der her kastes på imperialismen. I den forbindelse arbejdede eleverne bl.a. også i grupper med det formål at researche og fremlægge omkring en forhenværende britisk koloni både i tiden under og efter koloniseringen.

I forløbet arbejdes der med tekster båden inden for fiktion, non-fiktion og poesi og de relevante analyse værktøjer og -begreber til dette. I forlængelse heraf introducerede vi også en særskilt læsning, nemlig postkolonial læsning (ligesom vi før har arbejdet med fx ”queer readings”). Vi har taget udgangspunkt i Edward Saids teori om Orientalism, herunder de stereotyper der er om både ”The Orient” såvel som ”The Occident”, og hvordan disse kommer til udtryk i tekster, der også umiddelbart intet har med kolonitiden at gøre – her med særlig fokus på Bram Stokers ’Dracula’.

Et fokus i forløbet har også været udbredelsen af det engelske sprog over hele verden, både som nye varianter, samt som pidgin- og creolesprog. Vi har i den forbindelse, samt i forbindelse med teksten til WA3.9 (’The Only Speaker of his Tongue’), dermed også haft et fokus på, hvordan sprog er en bærer af kultur og identitet, og at der gennem sprog kan være tale om en ’colonisation of the mind’.

I forbindelse med grammatik har vi arbejdet med præpositioner og verballed hvori præpositioner optræder, samt opslag af disse i ordbogen.

Som opsamling på forløbet har eleverne i grupper udarbejdet et fælles ’recap sheet’ til alle tekster. Dette ligger, sammen med øvrige slides og arbejdsark, i vores Google Drev mappe.


Formål:
– At have kendskab til Storbritanniens rolle som kolonimagt, deres retfærdiggørelse af dette samt konsekvenserne af dette, særligt begrebet ”White Man’s Burden”.
– Træne relevant ordforråd inden for emnet samt inden for diverse ordklasser. Herunder ord som ’imperial’, ’colonialism’ og ’protectorate’
- At opnå viden om diverse forhenværende britiske kolonier gennem egen research
– At kunne analysere og fortolke fiktion, non-fiktion samt poesi  
– At have kendskab til formålet og teorien bag en ”postkolonial læsning” med udgangspunkt i Edward Saids teori om Orientalism, samt selv at kunne lave en sådan læsning.
- At have kendskab til hvordan sproget engelsk har bredt sig til hele verden, herunder hvordan dette har ledt til ”New Englishes”, samt begreberne pidgin og creole.Kernetekster:
- Adichie, Chimamanda. The Danger of a Single Story (TED talk). 2019. Transkribering og video via: https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story
- Bram Stoker. Dracula. 1897. Uddrag fra kapitlerne 1, 2 & 3.
- Jennifer Jenkins, ”The Two Dispersals of English” in: Leif Frederiksen, English. Global Language, Global Anguish. 2007. pp. 38-39 + 76-77. Kenyatta, Jomo. The Gentlemen of the Jungle. 1938.
- Kipling, Rudyard. ”The White Man’s Burden” (poem). 1898.
- Malouf, David. “The Only Speaker of his Tongue”. 2008.
- McLeod, John. “The Shape of Orientalism” & “Stereotype of the Orient and Orientals” in Beginning Postcolonialism. 2000. pp. 49-55
Mediemateriale:
- BBC.  “Empire – Episode 1: A Taste for Power”. 2012. Via YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=SCzQ5DzoQDA

Alle slides og arbejdsark fra forløbet ligger i vores Google Drive.
Omfang:

Arbejdsformer:
- Virtuel nødundervisning (COVID-19)
- Projektarbejde i grupper med fremlæggelse
- Individuelt, pararbejde og gruppearbejde.
- Screencast over WA3.9

Grammatik og ordbøger:
ENGRAM: https://minlaering.dk/
Gyldendal: https://ordbog.gyldendal.dk/
OALD: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Perspektivering til tidligere temaer: Fight Club and Postmodernism (i fht. postcolonialism, 2.g), Spoken English (2.g), Australia (1.g), American Dream/American Nightmare (1.g)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 16 Revision

Vi repeterer årets emner, og hver elev udarbejder en 'digital poster' indenfor hvert emne, der skal danne udgangspunkt for en individuel samtale med SBA. Emnerne er:
- Shakespeare
- Teen in the Atomic Age
- Climate Change is Everything Change
- Fantasy
- The British Empire and Postcolonial Studies

Derudover repeterer vi grammatik som optakt til den skriftlige eksamen. Vi gennemgår:
- Verbernes tider
- Aktiv/passiv
- Simpel/udvidet
- Kongruens
- Do-omskrivning
- Modalverber
- Ordstilling (ligefrem/omvendt)
- Hovedsætninger og ledsætninger
- Konjunktioner og FANBOYS
- Hypotaxis/parataxis
- Relativsætninger
- Kommaregler.
- Genitiv: Of/apostrof.
- Substantiver: Regelmæssige/uregelmæssige
- Utællelige substantiver
- Distributiv pluralis
- Brug/udeladelse af artikel på engelsk.
- Pronominer: relative, interrogative, demonstrative, possessive, personlige, indefinitte (+ kongruens ved one/body/thing)
- Adjektiver/adverbier,
- Adjektivers gradbøjning (stavelser)
- Falsk komparativ
- Adjektiver og støtteord
- Adverbiers placering
- Fejlsætninger fra egne opgaver
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 17 Online hjælpemidler

Følgende hjælpemidler er brugt i forbindelse med undervisningen, og må derfor benyttes til den skriftlige eksamen:

Gyldendals røde ordbøger: https://ordbog.gyldendal.dk/
Oxford Learner's Dictionary: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
ENGRAM: https://minlaering.dk/
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 18 Forløb#10

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 19 Forløb#15

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 20 Forløb#18

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer