Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e) Anders Birchvald Jensen
Hold 2018 Ke/u (1u Ke, 1u Ke (puljetid), 2u Ke, 2u Ke (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Intro til kemi
Titel 2 Ioner og ionforbindelse
Titel 3 Molekyler
Titel 4 Mængdeberegning
Titel 5 Carbonhydrider
Titel 6 Syre-base kemi - intro
Titel 7 Syre-base kemi - udvidet
Titel 8 Redoxreaktiomer
Titel 9 Reaktionshastigheder
Titel 10 Genopfriskning
Titel 11 Repetition af carbonhydrider
Titel 12 Karakteristiske grupper
Titel 13 Isomeri og funktionelle grupper
Titel 14 Kemisk ligevægt

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Intro til kemi

Introkemi.
Målet med dette undervisningsforløb er, at elever skal være i stand til at gøre rede for:
Atomets opbygning
Hvad en isotop er
Hvordan det periodiske system er opbygget
Hvordan man bruger kemiske formler

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Ioner og ionforbindelse

Ioner og ionforbindelser:

Formålet med dette forløb er at give eleverne et grundigt kendskab til:
Hvad er Ioner og ionforbindelser
Struktur og navngivning for enkelte sammensatte ioner
Hvad er fældningsreaktioner
Elektronoverførsel, som redskab til beskrivelse af ioner og ionforbindelser


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Molekyler

Molekyler og kovalente bindinger

Formålet med dette forløb er at give eleven kendskab til:
Hvad et molekyle er
Hvad elektronegativitet er
Og herunder hvordan elektronegativiteten påvirker elektronparrenes placering i molekylet
Hvad et polært og et upolært molekyle er.
Polære og upolære opløsningsmidler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Mængdeberegning

Begreberne stofmængde, molarmasse og tilstandsligningen (idealgasligningen) introduceres.

Når forløbet er slut, skal eleven være i stand til:
at opskrive og afstemme en reaktionsligning.
Kunne beregne forholdet mellem stoffernes masser i et reaktionskema. (Hvor mange gram svovl kan reagere med 5,00 g aluminium og hvor mange gram alluminiumsulfid dannes etc.)
Kunne anvende tilstandsligningen. (hvor mange liter gas, dannes ved en kemisk reaktion etc.)

Begreberne stofmængdekoncentration, formel og aktuel koncentration, introduceres.

Efter forløbet skal elven kunne:
Fremstille opløsninger med en bestemt stofmængdekoncentration.
Kende forskellen på en umættet, mættet og overmættet opløsning.
Kunne foretage en titrering.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Carbonhydrider

Introduktion til organisk kemi:

I dette forløb tilegner eleverne sig viden om:
Alkaner (forgrenede og uforgrenede)
alkener
alkyner
alkoholer og carboxylsyrer.
Det forventes at eleverne kan navngive simple udgaver af ovennævnte molekyler.

Desuden tilegnes kendskab indenfor:
Isomeri
opløselighed og andre fysiske egenskaber.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Redoxreaktiomer

Eleven bør have kendskab til følgende begreber:
Oxidation og reduktion
Spændingsrækken
Oxidationstal
Afstemning af redoxreaktioner

Eleverne skal efter dette forløb være i stand til:
at forklare, hvad der sker ved en oxidation og ved en reduktion
at gøre rede for betydningen af spændingsrækken og forklare, hvad der sker, når et fast metal nedsænkes i en opløsning med metalioner
at gøre rede for, hvordan man tildeler oxidationstal
at gøre rede for, hvordan man tildeler oxidationstal til hydrogen
at gøre rede for hvordan man tildeler oxidationstal til oxygen
at gøre rede for, hvordan man tildeler oxidationstal til de enkelte atomer i molekyler og sammensatte ioner

at gøre rede for, hvordan man trin for trin foretager afstemningen for en redoxreaktion i sur og basisk opløsning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Reaktionshastigheder

Introduktion til Kemiske reaktioners hastighed
Definition af reaktionshastighed (tangent-hældning)
Afhængighed af koncentration, overfladeareal, temperatur, katalysator, inhibitor
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Genopfriskning

Opsamling og genopfriskning af sidste skoleår

Hvad har I lært og hvad er glemt?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Karakteristiske grupper

I skal have kendskab til følgende begreber inden for organisk kemi:

-alkaner + navngivning
-alkner + navngivning
-alkyner + navngivning
-cycliske alkaner, alkener og alkyner + navngivning
-forbrændingsreaktioner
-substitutionsreaktioner
-additionsreaktioner
-eliminationsreaktioner
-bindingsvinkler + tetraederstruktur
Karakteristiske grupper som:
-alkholer + navngivning
-oxidation af alkoholer
-ethere + navngivning
-phenoler + navngivning
-aldehyder + navngivning
-ketoner + navngivning
-Carboxylsyrer + navngivning
-Estere + navngivning
-Aminer + navngivning  
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Isomeri og funktionelle grupper


I skal have kendskab til følgende begreber indefor isomeri:

Strukturisomeri: herunder
1) kædeisomeri - dvs. forgreninger
2) Stillingsisomeri - primær, sekundær, tertiær
3) Funktionsisomeri - eksempelvis alkohol eller keton

Stereoisomeri: herunder
4)Geometrisk isomeri - Eksempelvis dobbeltbindinger
5) Spejlbilledeisomeri - R/S former
6) optiks aktivititet - Chiralt carbon

Desuden skal eleven kunne redegøre for absorbans, lambert-beers lov og om organiske molekyler er farvede
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Kemisk ligevægt

Formålet med dette forløb er at eleven får kendskab til:

Ligevægt som et kemisk begreb herunder
-Dynamisk ligevægt
-Ligevægtsbrøkken
-ligevægtsloven
Ændringer i ligevægt herunder:
ligevægtskonstanten
Le Chateliers princip

begreber om koncentrationer så som partial tryk og stofmængdebrøk

Eleven får desuden kendskab til Daltons lov og Henrys lov.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer