Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Erhvervsøkonomi C
Lærer(e) Carsten Larsen
Hold 2019 EØ_C5 (3g eø C5)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Virksomheden og dens omverden
Titel 2 Strategi
Titel 3 Marketing
Titel 4 Økonomi og regnskab
Titel 5 Organisation, ledelse og motivation
Titel 6 Start-up virksomhed eller innovativ tilgang til ek
Titel 7 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Virksomheden og dens omverden


Kernestof:
• S.K. Heding og M.L.T Jepsen: Luk virksomheden op! (Forlaget Columbus 2012). Kapitel 1 og 2 (s. 9 – 41, 51).

Supplerende stof:
           
Artikler:
• ALEXANDER HØJFELDT LUND | specialmagasiner@jp.dk: Design bliver en central del af den innovative virksomhed (5.september 2014)
• Tom Okke, Dagbladet Børsen: Pludselig fik han et ordentlig dask på skulderen: Det var Danmarks næstrigeste mand, der ville snakke (2. oktober 2018)
  Links:

• Forretningsplan i 9 trin; https://www.startupsvar.dk/forretningsplan-9-trin
• Smvguiden.dk: https://smvguiden.dk/forretningskoncept/?gclid=CjwKCAjwzJjrBRBvEiwA867bytTZTmTXzdZuG8UVBLtHRTJZxRWKG9qI47lGt4uKwfVd_zjpw6nKcxoC5t4QAvD_BwE


Ca. 5 lektioner à 90 min

• Innovation og definitioner
• Innovation – former og typer
• PLC – kurven
• PEST model
• Ide, mission og vision
• Virksomhedens interessenter
• Forretningsplan
• Iværksættertyper
• Virksomhedsformer/ejerskabsforhold

Klasseundervisning (deduktiv og induktiv) og par/gruppearbejde. Selvstudie/opgaveaflevering. Elevfremlæggelser

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Strategi


Kernestof:
• S.K. Heding og M.L.T Jepsen: Luk virksomheden op! (Forlaget Columbus 2012). Kapitel 3 (s. 43 – 71).

Supplerende stof:


Ca. 6 lektioner à 90 min

• Industri, branche, marked og markedsandele
• Strategi
• SWOT
• Porters diamant
• Konkurrenceformer
• Porters five (six) forces
• Komplementære produkter
• Boston Consulting Group Matrix (BCG)
• Porters tre konkurrencestrategier
• Ansoffs vækstmatrice

Klasseundervisning (deduktiv og induktiv) og par/gruppearbejde. Selvstudie/opgaveaflevering. Elevfremlæggelser.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Marketing


Kernestof:
• S.K. Heding og M.L.T Jepsen: Luk virksomheden op! (Forlaget Columbus 2012). Kapitel 4 (s. 73 - 109).

Supplerende stof:
           
Artikler:


  Links:


Ca. 7 lektioner à 90 minutter
• Købsadfærd og forbrugeradfærd
• Forbrugernes købsmotiver
• B2B og B2C
• Segmenteringskriterier
• Minervamodel
• De 4 P’er
• Efterspørgselselaticitet
• Prisstrategi
• Above-The-Line og Below-The-Line
• Distribution
• Marketing gennem PLC-kurven
• Markedsundersøgelser (hvad, hvorfor, hvordan)

Klasseundervisning (deduktiv og induktiv) og par/gruppearbejde. Selvstudie/opgaveaflevering. Elevfremlæggelser.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Økonomi og regnskab


Kernestof:
• S.K. Heding og M.L.T Jepsen: Luk virksomheden op! (Forlaget Columbus 2012). Kapitel 5 (s. 111 - 157).

Supplerende stof:
           
Artikler:


  Links:


Ca. 5 lektioner à 90 minutter

• Resultatopgørelse (artsopdelt og funktionsopdelt)
• Balance (aktiver/passiver)
• Likviditet
• Regnskabsklasser
• Formelle krav til regnskabet
• Afskrivning og afskrivningsmetoder
• Regnskabsanalyse og nøgletal
- Det økonomiske niveau i virksomheden
- Den økonomiske udviklingsretning i virksomheden
- Den økonomiske udviklingshastighed i virksomheden
- De økonomiske sammenhænge i virksomheden
- Indekstal
• Nøgletal (DuPont pyramiden)
- Rentabilitet (Egenkapitalens forrentning, afkastningsgrad, overskudsgrad, aktivernes omsætningshastighed)
- DuPont pyramiden
- Indtjeningsevne (dækningsgrad og kapacitetsgrad)
- Likviditet, lagerdage og varelagerets omsætningshastighed (likviditetsgrad, lagerdage og           varelagerets omsætningshastighed)
- Soliditet (soliditetsgrad og aktiernes indre værdi)
- Børsrelaterede nøgletal (kurs/indre værdi (K/I) og markedsværdi)

Klasseundervisning (deduktiv og induktiv) og par/gruppearbejde. Selvstudie/opgaveaflevering. Elevfremlæggelser.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Organisation, ledelse og motivation


Kernestof:
• S.K. Heding og M.L.T Jepsen: Luk virksomheden op! (Forlaget Columbus 2012). Kapitel 5 (s. 159 – 183 og 185 - 212).

Supplerende stof:
           
Artikler:


  Links:


Ca. 6 lektioner à 90 minutter

• Organisation
• Mekaniske og organiske organisationsstrukturer
- Mintzberg
- Burns og Stalkers
- Funktionelle organisationsstrukturer
- Valg af organisationsstruktur
• Greiners model – organisationens udviklingsstadier
• Ledelsesteoriens udvikling

• Taylor – Fayol – Mayo
• Afhængighedsteori
• Ledelsesformer
- Autoritær ledelse
- Demokratisk ledelse
- Laissez faire ledelse
• Managere og ledere
• Adizes ledertyper
- Entreprenøren
- Producenten
- Administratoren
- Integratoren
• Værdibaseret ledelse
• LEAN Management
• Køn og ledelse
• Interkulturel ledelse
- Hofstedes fem kulturelle dimensioner
• Lederens fem magtbaser
- Belønningsmagt
- Tvangsmagt
- Legitim magt
- Ekspertmagt
- Karismatisk magt
• Modstand mod ledelse
- Konflikttrappen
- Rationel konfliktløsningsmodel

• Motivation
- Indre og ydre motivation
• Behovsteorierne
- Maslows behovsteori
- Alderfers ERG teori
- Herzbergs to-faktor-teori
• Procesteorierne
- Ligevægtsteorien
- Path-goal-teorien
• Belønningssystemer og motivation
- Finansielle belønningssystemer
- Ikke-finansielle belønningssystemer
• Stress på arbejdspladsen
- Hvad er stress
- To former for stress
- Påvirkning af stressniveauet
o Karaseks job-stress model
o Hvad kan begrænse stress
o Koslowsky’s stressmodel

Klasseundervisning (deduktiv og induktiv) og par/gruppearbejde. Selvstudie/opgaveaflevering. Elevfremlæggelser.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Repetition

Repetition af gennemgået pensum.

Klasserne har ydermere været på to virksomhedsbesøg hos henholdsvis System Audio, som udvikler og producerer high end højtalere. Produkterne sælges B2B. Andet virksomhedsbesøg var hos A.P. Møller-Mærsk med særligt fokus på omverdensanalyse (Corona), regnskab og bæredygtighed mv.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer