Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Kristian Erlendsson
Hold 2019 PS_C3 (3g ps C3, 3g ps C3 (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til psykologi
Titel 2 Digital ungdom
Titel 3 Barn til voksen
Titel 4 Ekstreme Fællesskaber
Titel 5 Forløb#4
Titel 6 Forløb#5

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til psykologi

I dette forløb skal eleverne introduceres til faget psykologi, fagets overordnede teorier, videnskabsteori og metoder.  

Endvidere skal eleverne udarbejde et lille forsøg med udgangspunkt i "bystander effekten" og herefter forholde sig kritisk til deres undersøgelseskvalitet.

Vigtige begreber:
Metode til at indsamle empiri (induktion/deduktion), (Kvantitativ / kvalitativ).
Typer af eksperimenter ( ægte, kvasi, og individ) samt forsknings Bias ( Forsøgsledereffekt, forsøgseffekt, kontroleffekt, selektionseffekt og øvelseseffekt)
Observationsundersøgelser: ( kvantitative og kvalitative) .
Spørgeskemaundersøgelse.
Kritisk vurdering af undersøgelse ( Intern, ekstern, økologisk validitet samt reliabilitet)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Præsentationsgrafik
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel 2 Digital ungdom

I dette forløb skal eleverne introduceres til temaet Digital ungdom (DU).

Vigtige begreber:
Baumrind's opdragelses stile ( Autoritær, Autoritative, eftergivende og uinvolveret)
Selvkontrol og skumfidus testen

Opmærksomhed, hukommelse og læring:
Opmærksomhed ( selektiv,  indre og ydre faktorer) + artikel "Du husker mindre"  
Hukommelse: ( sensorisk, kortid og langtis hukommelsen)  
Motivations processer: ( indre og ydre faktorer).
Læringsformer: ( Behaviorisktisk, (klassisk + operant, fejl og forsøg, Immitation, Piaget ( assimilation / akkommodation)
Vygotsky: Zonen for nærmeste udvikling.
Vidensformer: Kvalifikationer, kompetencer og kreativitet

Afhængighed:
Hjernens straf og belønnings system ( Rotteforsøg + dopamin).
Fomo: Artikel: "vi er blevet afhængige af facebook"  

Stress og identitet:
Stress + coping: ( Akut/ kronisk, krav og kontrol + Problem / Emotionsfokuseret coping)
Bourdeu: Kapitaler + habitus
Gergen: Multiple selv
Giddens: Refleksiv + ontologisk sikkerhed.

Mobning: (digital og face to face)
Individuel + gruppepsykologisk perspektiver.
Bandura: Moralsk frakobling
Helle Rabøl: Longing for belonging / social angst.
Konsekvenser for mobbeoffer.  (selvskade)
Martin Buber:  Jeg-du forhold + jeg-det forhold.
  

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 3 Barn til voksen

Barn til voksen:

Vigtige begreber:

Medfødt personlighed:
BIg 5 ( De delvist 5 medfødte personlighedstræk).
Gener vs miljø:  (Artikel:  "Arv og miljø i forhold til personlighed")  
Dokumentar: "Genetic me"
Maoa genet: Caspi & Muffets undersøgelser om ”krigergenet”  ( artikel " hver tredje mand har krigergen)

Køn og Kønsforskelle:
Evolutionær psykologi,
Neuropsykologi (Simon Baron Cohen, testosterone)
Kønnet som kultur (behaviorisme og social indlæring)
Koginitiv psykologi ( Kognitive skemaer)
Postmoderne psykologi ( Judie Butler, performance)
Social psykologi ( ind / ud gruppe Afrika undersøgelse).   

Tilknytning:
Daniel Stern: Kerne selv ( ansigtsduetter, stimulation (over/under), følelsesmæssig smitte, Empati, RIG'er, Fremmed ledsager.

John Bowlby: Tilknytningsfaser ( Før- begyndende og selektiv tilknytning + udforsk/tilknytningsadfærd)
Mary Aintsworth: Fremmedsituationstesten + 4 typer af tilknytning
Hazan og Shaver: Tilknytning og kærlighed i voksenlivet
Omsorgsvigt: Vanrøgt, fysisk, psykisk og seksuel

Konsekvenser af omsorgssvigt:
Omsorgssvigtede børns overlevelsesstrategi og konsekvenser på kort og langt sigt.
( Artikel: " hvad karakterisere børn og unge der udsættes for omsorgssvigt" )  

Rumænske børnehjem:
Adoptions studie + 20 år senere ( uselektiv venlig overfor fremmed, problemer med kærlighed (Erik Erikson fase))

Kauai underøgelsen:
Resiliens + risikofaktorer.
  
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 4 Ekstreme Fællesskaber

Vigtige begreber i ESF

Maslows behovs pyraminde + Flow

Grupper: Ind/ud grupper (robbers cave) + primær/sekundær, formel/uformel, medlem og reference grupper.
Konformitet: (Gruppe press), gruppe tænkning og polarisering.

Milgrams lydighedforsøg, autoritet og ansvarsforskydning
Zimbardo: Stanford prison experiment: Roller og Dehumanisering, kritik af forsøget (Bias)

Magt (empati) og magtformer (Raven og French).
Majoritet/ minoritet, tilpasningsprocesser, kontakt teori
Uformel gruppe opbygning (leder, aktive mv) + roller ( forventning, oplevelse, accept/distance og udførsel).
Model indlæring (Albert Bandura) og Self efficy ( selvtillid) + rollemodel.
Holdninger: Kognitiv konsonans og kognitiv dissonans.
    
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 5 Forløb#4

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forløb#5

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer