Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Claus Bjørn
Hold 2019 PS_C5 (3g ps C5, 3g ps C5 (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Intro til Psykologien
Titel 2 Socialpsykologi med ondskab og sociale medier
Titel 3 Personlighedspsykologi, køn, stress og lykke
Titel 4 Udviklingspsykologi, resiliens,
Titel 5 Kognition og læring
Titel 6 Outtro

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Intro til Psykologien

leverne skal i dette forløb introduceret til psykologiens områder og metode og igennem gruppearbejde og fremlæggelser på baggrund af casen "Hvorfor ryger Nille", arbejdede de med udvalgte psykologiske teoriretninger. Vi skal arbejdede med forskellen på hverdagspsykologi og videnskabspsykologi, at tage stilling på et fagligt grundlag

Faglige mål:
- Redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser
-  Udvælge og anvende relevant psykologisk viden på konkrete problemstillinger og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag
- At kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden
- Formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde.

Materialer:
http://www.liv.dk/undervisning/laerere/psykologi/tekster/ - "Hvorfor ryger Nille" tekster
Artikel - forskningsnyt 2006 - Selvdisciplin er vigtigere for unges uddannelse end intelligensen

https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ - skumfidustesten
https://www.youtube.com/watch?v=BgRoiTWkBHU - elevatoreksperiment - konformitet
https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4 - Awarenesstest - kognitiv
https://www.youtube.com/watch?v=lXLYu3Xxifs - Nikolaj (morder) - ondskab
https://www.youtube.com/watch?v=Btg9PiT0sZg - Still face - Udviklingspsykologi
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Socialpsykologi med ondskab og sociale medier

Forløbet ”Socialpsykologi - mobning, skoleskyderi og ondskab” er et tre-delt forløb. I første del af forløbet undersøger vi gruppepsykologien og interpersonelle dynamikker, som de fungerer i almindelige situationer, vi kender fra hverdagen. Eleverne skal bl.a. arbejde med begreber som konformitet, gruppepolarisering, egen- og fremmedgrupper samt stereotyper og fordomme. Der vil være fokus på den eksperimentelle del af socialpsykologien, der kan kobles til ondskab. Eleverne vil i denne forbindelse stifte bekendtskab med henholdsvis The Asch experiment, Standford Prison Experiment samt Milgrams’ experiment om autoritet og lydighed, sidstnævnte arbejde vi lidt yderligere med. Eleverne desuden læse om psykologiske påvirkningsstrategier, der fremmer ondskab.
Vi vil som en forsættelse af dette område arbejde med temaerne Mobning og Skoleskyderier. Førstnævnte i en socialspykologisk ramme, mens Skoleskyderierne er med pga. deres aktualitet, og vi forsøge med undersøgelser og "vidne forklaringer" at arbejde med problemet.
Sidst arbejdes der med de sociale medier, samt de sociale liv og indentitet på nettet. Links, internetmobning, virtuel selvskade etc.etc.

Materialer:
- Schultz Larsen, Ole: Psykologiens veje, Systime; sider: 347-361, 361-379
- Rolf Kuschel og Faezeh Zand: Ondskabens psykologi. Frydenlund. 2004; sider: 55 - 64
- Mathilde Weirsøe og Camilla Mehlsen: Nye øjne på mobning, 2009. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, s. 12-17
https://www.youtube.com/watch?v=vjP22DpYYh8 - farlig konformitet (ildebrand og røgalarm)
https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA - Asch eksperiment
https://www.youtube.com/watch?v=rf2uaHIGF1E - den danske dukketest
https://www.youtube.com/watch?v=tkpUyB2xgTM Dukke-test
http://www.boreme.com/posting.php?id=18810 Elevator eksperiment, konformitet
https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA Ash, konformitet
https://www.youtube.com/watch?v=h8f_uvwKVtg Sterotyper, Politikkens drengekor
https://padlet.com/cb_clausbjoern/9ta2b3t8n59o Padlet, spørgsmål til ledelse
https://www.youtube.com/watch?v=j6bmZ8cVB4o Rosenhan, stigmatisering
https://www.youtube.com/watch?v=OSsPfbup0ac Tilskuereffekt
https://www.youtube.com/watch?v=YEUc6QW3JCE Milgram, lydigheds eksperiment
http://edu.au.dk/aktuelt/aktuelle-temaer/mobning/?searchFrom=http://edu.au.dk/search/local/&searchQuery=mobning&searchPos=4 ExBus, et antimobbe projekt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Personlighedspsykologi, køn, stress og lykke

I dette forløb har fokus været på identitet og personlighed.

Der arbejdes med forskellige testes til at bestemme personlighed og hvilke metoder som benyttes til at få et indblik i personligheder. Desuden vil teamet "lykke" blive behandlet.

Man skal kunne redegøre for og diskutere fordele og ulemper ved de to personlighedstyper; risikovillig og forsigtig


Man skal kunne analysere og forklare den risikovillige og den forsigtige personlighedstype fra både en psykoanalytisk (autoritære/demokratiske hjem, vigtigheden af tryghed og tilknytning), eksistentiel psykologisk (livsangst vs. Strukturangst) og neuropsykologisk betragtning (sensorisk deprivation, optimalt stimulationsbehov (OSN))

Redegøre for trækteorien og de 5 grundtræk (The big five) og forholde mig kritisk til det at tage en sådan personlighedstest
Redegøre for og anvende Freuds personlighedsmodel, samt redegøre for og inddrage forskernes udsagn fra dokumentaren "Min indre kode" i en diskussion af hh. arven og miljøets betydning for personligheden og vores evne til at ændre på vores personlighed.

I forbindelse med lykke, tages der udgangspunkt i elevernes egen opfattelse af lykke. Med spørgsmål som; hvad er lykke? Er danskere specielt lykkelige? Og gør penge os lykkelige?.
Undervejs vil eleverne bl.a. stifte bekendtskab med retningen positiv psykologi repræsenteret af Martin Seligmann, Maslow’s behovspyramide samt Csikszentmihalyi’s teori om flow. De vil desuden blive introduceret til Dan Gilberts to begreber "ægte lykke" og "syntetisk lykke". Derudover vil vi læse forskellige artikler og undersøgelser, der giver et indblik i den aktuelle forskning omkring lykke.

Hvad er stress ,samt hvorfor og  hvem får stress ? Kan man konkludere at personlighed og stress hænger sammen
fokus på definitionerne på stress, som noget biologisk, socialt og psykologisk. Lazarus´ definition på stress, krav -kontrolmodellen, den forsigtige type og den risikovillige type, ydre og indre faktorer, samt Aaron Antonovskys teori om oplevelse af sammenhæng (OAS) (oplevelse af sammenhæng)

Vi vil i denne forbindelse kort berøre forskellige forklaringsstile på stress, vi vil desuden diskutere mulige årsager til, at vi gang på gang bliver kåret som verdens lykkeligste folkefærd, samtidig med at vi også er kåret som verdens mest stressede folkefærd.


Matrialer:
Psykologiensveje: 37 til 45 + 399 til 413
Personlighedspsykologi (Preben Bertelsen): 8- 15 og 27+28
Fra celle til selfie:  53-55, 59-66
Samt diverse artikler (se undervisningsbeskrivels)
Dokumentar: Min indre kode/Genetic med (Lone Frank)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Udviklingspsykologi, resiliens,

Vi skal arbejde os med betydningen af barndommen, herunder sårbarhed og resiliens samt individuel håndtering af udfordringer. Omdrejningspunktet vil være forældre-barn relationens betydning for udviklingen af en stabil identitet samt evnen til at kommunikere og det at kunne indgå i forskellige former for fællesskab. Forløbets første del vil lægge særligt vægt på begrebet omsorg, mens forløbets anden del vil fokusere på begrebet omsorgssvigt. Eleverne præsenteres for teorier af Stern, Bowlby og Spitz, herunder begreber som tilknytning, RIG’er, affektiv afstemning, ansigtsduetter, selektiv tilknytning, spædbarnsdepression og hospitalisme. Med udgangspunkt i dokumentaren "Er du mors lille dreng" skal vi desuden se på nyere undersøgelser om omsorgssvigts betydning for udviklingen af personlighed og evne til at indgå i sociale relationer. Forløbet afrundes med fokus på de moderne tilknytningsforskere, hvorfor begreberne resiliens og sårbarhed vil være i fokus.
Desuden vil der i dette forløb indgå et fordrag ved en tidligere rocker og kriminel. Efterfølgende skal hans "historie" bruges i relation til udviklingspsykologien.


Materialer:
Schultz Larsen, Ole: Psykologiens veje, Systime: s.82-93, 96-97, 101, 113-118
Celle til selfie: s. 18 - 24 (Kap 1.3)
Lisa Kirk Kryger: Om tilknytning til andre mennesker. Psykolog Nyt, nr. 18, 2004 (uddrag)
Spædbørn forstår følelsesudtryk. Psykolognyt. Nr. 8. 2002
Niels Ebdrup: Babyer har bevidsthed som voksne. Videnskab.dk. 19. april 2013

https://www.youtube.com/watch?v=OrNBEhzjg8I - Harlows aber
https://www.youtube.com/watch?v=PnFKaaOSPmk&index=2&list=PLF4764363FAE09F64 - Fremmed situations eksperimentet (tilknytningstyper)
https://www.youtube.com/watch?v=Btg9PiT0sZg - Still face eksperimentet


Dokumentar: Er du mors lille dreng
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Kognition og læring

I dette forløb ser vi, gennem kognitionspsykologien, på måden hvorpå mennesket oplever og erindrer verden. Der lægges vægt på perception og de dertilknyttede aspekter, så som hjernens opbygning (kort), hukommelse hvordan den til tider "narres". Vi laver forsøg med "fri genkaldelse".

Fokuspunkter:
Den kognitive psykologis historie
Det magiske 7tal
Kognitive skemaer
Gestaltpsykologi, herunder de forskellige gestaltlove
Opmærksomhed og perception - herunder selektiv opmærksomhed, kontrollerede vs automatiske processer, objekt perception og social perception, bottom up og top down processer, Rosenthaleffekten.
Stereotyper og fordomme.
Hukommelse, herunder langtids/korttidshukommelse, sensorisk og arbejdshukommelse, eksplicit og implicit, episodisk, semantisk, procedure og perceptuel hukommelse, hukommelse for emotionelle reaktioner og mnemoteknikker.
Falsk hukommelse, genkaldelse, glemsel og fortrængning.
Den kognitive terapi.
Desuden vil vi arbejde med læring. Hvordan lærer man, under hvilke forudsætninger er læringens vilkår mest optimale. I den forbindelse vil hjernens anatomi vil i grove træk blive gennemgået, med vægt på hippocampus, amygdala, cortex og de "kendte" dele/områder af cortex. Desuden vil vi arbejde med hvordan disse opdagelser vedrørende hjernens funktion er fundet, samt hvordan man med moderne teknikker undersøger hjernen i funktion.

Materiale:
Psykologiens veje (2008): s.155-181
Celle til selfie: s.234 - 290
Psykologiens veje Ibog: Case om Lene + case om Pia
Forskningsnyt: "Falske erindringer" (1996)
Politiken, d. 14/10-2002: "Farlig uvidenhed"
Dokumentar: "Hjernevask - kan du stole på din hukommelse?"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Outtro

Dette forløb er helligt repetition og eksamenstræning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer