Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Naturgeografi B
Lærer(e) Jakob Heuseler
Hold 2019 NG_B4 (3g Ng B4)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Byen som landskab - case Sankt Hans
Titel 2 Den dynamiske jord og dens ressourcer
Titel 3 Klima og energi
Titel 4 Pladetektonikken - jordskælv og vulkaner
Titel 5 Landskab og produktionen

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Byen som landskab - case Sankt Hans

Et mindre introforløb om byen som landskab, hvor eleverne på baggrund af deres viden fra ngc lærer at lave selvstændigt feltarbejde, her i området Sankt Hans, Roskilde. Her ses der blandt på byudvikling, byens særlige klima og miljø, men også på områdets særlige istidslandskab og jordbundsforhold, ligesom der arbejdes med emner såsom dansk planlægning og forvaltning samt bæredygtighed. I særlig fokus er karteringen og feltarbejdet ved undersøgelsen af forskellige områder af Sankt Hans (jf. nedenstående rapport). I denne forbindelse indgår en række empiriske øvelser i "felten": BAF-faktor, støjmåling, forurening og varmøeffekt. Samt brug af data fra digitale kort, såsom miljoegis og oversvømmelseskort.

Herefter ser vi på det naturlandskab, der omgiver såvel byen Roskilde som det øvrige Sjælland - for at gøre os klare til en 2-dages ekskursion til Stevns (se næste forløb).
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
En bys BAF, miljø, klima og landskab 27-08-2019
Ny bydel ved Sankt Hans 13-09-2019
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Den dynamiske jord og dens ressourcer

Centralt er en 2-dages ekskursion til landskabet i og omkring Stevns, Køge bugt, selve Klinten, Faxe kalkbrud mm. I denne forbindelse ses der på centrale træk ved jordens udviklings-historie med  særlig fokus på den store masseuddøen ved K/T-grænsen (jf rapporten). Endvidere præsenteres datateringsmetoder og -begreber.  

Under feltarbejdet på Stevns og omegn indgår: Flade- og stejlekysters profiler, indsamling og bestemmelse af bjergarter og fossiler, kalken i det stevnske kultur- og naturlandskab samt geologiske tid og masseuddøen ved Stevns Klint.   

Endelig ser vi også på, hvordan forskellige danske råstoffer er dannet og eftersøges. (jf det skriftlige arbejde). Hertil inddrages viden om blandt andet glacialmorfologien, bjergarternes kredsløb og digitale kort. Ligesom der til slut holdes elevoplæg i forskellige danske råstoffer.


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Journalaflevering 03-10-2019
Dansk råstoffer 08-11-2019
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Klima og energi

I dette forløb arbejdes der med klima og energi. Først om klimasystemet overordnet set, herunder den naturlige og menneskeskabte drivhuseffekt. Men også med tilbagekoblings-mekanismerne og FN's klimascenarier. I denne forbindelse laver vi en række forsøg med kulstofkredsløbet, olie- og gasindholdet i kridt mm. Ligeledes arbejdes der med data fra forskellige iskerneboringer mm. I December følger vi  i særdeleshed COP25 i Madrid og ser på den danske klimaindsats samt på fremtidens klimaflygtninge.

Herefter mere konkret med begrænsede og vedvarende energikilder. Fra olie- og naturgas til vedvarende energi, blandt bioenergien som vi tager på besøg og ser blive produceret på kraftvarmeværket ARGO i Roskilde. Endelig afholdes der prøver og holdes elevoplæg om de forskellige, alternative energiløsninger.

NB. Rapporten om masseuddøen hører ikke til i dette forløb, men i det forrige.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Journal-kulstofkredsløbet 18-11-2019
Journal-video om isudbredelsen 27-11-2019
Journal - olie og naturgas 13-12-2019
Energi og bæredygtighed 19-12-2019
Den store masseuddøen 31-12-2019
Besøg på kraftvarmeværk og bioenergi 09-01-2020
Prøve 24-01-2020
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Pladetektonikken - jordskælv og vulkaner

Et forløb hvor vi ser på pladetektonikken med fokus på jordskælv og tsunamier. I denne forbindelse laves en række  småforsøg om konvektionsstrømme, jordskælv og tsunamier. Ligesom der løbende arbejdes med diverse øvelser på google earth samt med undersøgelser af diverse vulkaner. Bemærk at i hver af de forskellige afleveringsopgaver indgår en række empiriske arbejder og forsøg.

Endelig sluttes forløbet af med af se på Afrikas Horn, først på "riftet", herefter på det kompleks af klimatiske, naturmæssige og samfundsmæssige problemer som denne region står over for. I det perspektiv går vi til sidst i gang med at se på det danske landskab og den danske landbrugsproduktion.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgave i pladetektonik, jordskælv og tsunamier 07-02-2020
Opgave om pladetektonik og vulkaner 27-02-2020
Opgave om Afrikas Horn 16-03-2020
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Landskab og produktionen

I dette forløb arbejder vi med landskabet, særligt det danske landskab, som vi første gang besøgte i forbindelse med ekskursionen til Stevns. Centralt i dette forløb burde være feltarbejdet, men pga. Coruna'en er en del af forløbets timer henlagt til først virtuel undervisning, siden klasserumsundervisning med faste pladser. Derfor er der alternativt set en del på istidslandskabet i Danmark. Dette via grundbogsteori samt diverse digitale kort fra Geus.

Endvidere ser vi en anden del af landskabet på kulturlandskabet, som formet af primært dansk landbrug. I denne forbindelse læses om landbrugets modernisering og mekanisering, ligesom vi ser på forurening af grundvandet, jordbund, produktion samt på debatten om økologi/bæredygtighed. I denne forbindelse laves der en større, afsluttende rapport om det danske landskab og landbrug.  

Endelig afsluttes forløbet og dermed ng-b med at vi ser vi plastik-forurening.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Istidslandskabet 23-04-2020
Dansk landbrug og landskab 27-05-2020
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer