Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Religion B
Lærer(e) Mark V. Agape
Hold 2019 RE_B1 (3g Re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Intro til religion
Titel 2 Kristendom B
Titel 3 Religionskritisk teori
Titel 4 Sufi islam
Titel 5 Hinduisme
Titel 6 Buddhisme
Titel 7 Religion B-opgave
Titel 8 Opsamling og repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Intro til religion

Introduktionsforløbet omfatter en grundlæggende indføring i religionsfagets grundbegreber og metoder, der skal give en fornemmelse af hvad det i praksis vil sige at arbejde religionsfagligt på B-niveau. I undervisningen gennemgås relevant kildemateriale til belysning og brug af centrale fagbegreber med fokus på religionsdefinitioner, myter og mytologier, samt ritualer og ritualanalyse.

Læringsmål for introduktionsforløbet:

Jeg skal:
• Opnå grundlæggende viden om religionsfagets begreber (begrebsforståelse).
• Opnå fortrolighed med at læse, forstå og reflektere over religionsrelateret tekster på dansk.
• Opnå fortrolighed med at analysere og fortolke kilder ud fra fagligt relevante metoder (begrebsbrug).


Materialeliste:

”Heil Odin!”. Youtube.com. Web. 23.08.2016. < https://www.youtube.com/watch?v=u6jjy4Ohxd8 >
Lykke-Kjeldsen, Carsten (m.fl.). Begrebsnøglen til religion – teori og metode. Århus: Systime, 2016. Print: s. 66-67; 90-93; 108-111.  
Tekst 12.1.1. Indvielse. Alster, Bendt og Lindtner, Christian. GADS religionshistoriske tekster. 6. udgave. Århus: Systime, 2002. Print.: s. 305.
Tekst. 14.1. Vølvens spådom: Verdensforløbet. Alster, Bendt og Lindtner, Christian. GADS religionshistoriske tekster. 6. udgave. Århus: Systime, 2002. Print.: s. 146-354. [læst i kort sammenfattende uddrag].Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kristendom B

Undervisningens indhold omfatter indføring i kristendommens oprindelse, tidlige historie, kristendommen i middelalder, reformationstid og moderne tid.  I undervisningen introduceres du til den religionsfaglige tilgang til studiet af kristendom. I undervisningen gennemgås relevant kildemateriale til belysning af udvalgte aspekter af kristendommens mytiske, fænomenologiske, rituelle, dogmatiske, sociologiske og kulturelle udvikling. Undervisningen bygger i bred forstand videre på undervisningen fra C-niveau.

Faglige mål:
• Redegøre for grundlæggende sider ved kristendommen, herunder dens formative, historiske og nutidige skikkelser og rolle i europæisk og dansk idehistorie og identitetsdannelse
• Disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende religionsfaglig terminologi
• Karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber
• Karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvendelige religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter
• Karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst
• Demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Læringsmål:
• Opnå grundlæggende viden om kristendommens oprindelige og formative historie fra det 1. årh. evt. og frem til moderne tid
• Opnå grundlæggende viden om kristendommens tekstkilder, billedekilder og mediekilder kilder belyst gennem komparativ fænomenologisk, strukturalistisk og sociologisk teori og metode
• Opnå fortrolighed med at læse, forstå- og reflektere over fagrelateret tekster på dansk
• Opnå fortrolighed med at karakterisere, analysere og fortolke forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber og teorier
• Opnå færdigheder i mundtligt at fremlægge, anvende og reflektere fagligt og metodisk i forhold til relevant kildemateriale, samt kunne nuancere aktuelle etiske problemstillinger.
• Opnå grundlæggende viden om kristendommens kompleksitet og forskellige fortolkningsmuligheder, samt opnå en vis fortrolighed med kritisk at forholde mig til religionsfagets metoder og teorier.

Studiekompetencer:
• Notatteknik
• Individuel forberedelse og gruppearbejde
• Mundtlig formidling
• Informationssøgning
• Refleksion

Evalueringsformer:
• Opgaverelateret formativ evaluering
• Procesrelateret formativ evaluering

Faglige fokuspunkter (fordelt på mini-forløb)

Fokuspunkter i den formative kristendoms jødiske baggrundshistorie:
• Skabelsesmyterne og syndefaldsmyten
• Pagten, patriarkerne og Moses
• Moses og udfrielsen fra Ægypten
• Monoteisme, monolatri, henoteisme og polyteisme i GT
• De legendariske konger og det babyloniske eksil
• Menneskesyn og etik i GT
• Messiasforestillinger, tempelkult og lovreligion

Fokuspunkter i formativ kristendom:
• Jesusfiguren i et religionsfagligt perspektiv
• Jesu’ liv og gerninger
• Johannes Døberen
• Jesu’ korsfæstelse og genopstandelse
• Påsken og pinsen
• Messiasforestillinger og den nye pagt
• Etik, nåde og tilgivelse
• Paulinsk teologi
• Kristendom som ny religion
• Kernestof i NT (evangelier og Paulusbreve)
• Gnostisk kristendom

Fokuspunkter i kristendommen i middelalder og reformationstid:
• Oldkirkens splittelse
• Kristendommens udbredelse og hovedretninger
• Centrale kristne forestillinger og ritualer med fokus på sakramenter og helgenkult
• Reformation og lutheranisme
• Kristendommens udvikling og udbredelse uden for Europa

Særlige fokuspunkter i kristendommen i moderne tid:
• Ritualer med fokus på fortolkninger af dåb og nadver i en moderne kontekst
• Afmytologisering
• Etik med fokus på fortolkninger af næstekærlighed i en nutidig kontekst
• Sekularisering og kristendom
• Fundamentalistisk og modernistisk kristendom
• Den danske folkekirke og dens hovedretninger med fokus på Grundtvigianisme, Indre Mission og Tidehverv
• Forholdet mellem stat og kirke i Danmark
• Teologiske problemstillinger i folkekirken

Materialeliste
69 eyes. “Jerusalem”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=zsSEhqrhIM4 >.
Ahle, Allan og Andersen, Lene Nibuhr (mfl.). Horisont. Grundbog i religion. København: Gyldendal, 2014. Print: s. 77-78; 91; 96-97.
Andreasen, Esben og Poulsen, Allan (red.). Religion og kultur - en grundbog. 2. udgave. Viborg: Systime. 2006. Print.: s. 121-125; 143-145; 147-152; 156-161; 166-169.
Andreasen, Esben og Poulsen, Allan (red.). Religion og kultur - en grundbog. 3. udgave. Viborg: Systime. 2015. Print.: s. 121-125; 143-145; 147-152; 156-161; 166-169.
Bibelselskabet. ”Bibelen Online”. Web. < http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline >. :
Gen. 1,1 - 24; Gen. 2,4 - 3,24; Gen. 17,1 -27; Ex. 19; Lev. 16; Lev. 24,26; Deut. 5,1 - 33; Deut. 6,4-14; Deut. 32,8-9; Jer 31,31-24; Esaja 53,3-6; Esja 53,10-12; Salm. 22,17-19; 2. Kong 23, 1-27; Matt 1,1-17; Matt 3,1-12; Matt 5,1-48; Matt 7,12; Matt 9,14-26; Matt 14,1-12; Matt 16,13-19; Matt 22,34-40; Matt 27,27-44; Matt 28,16-20; Mark 1,21-28; Mark 1,40-42; Mark 15,16-32; Luk 1,19; Luk 6,27-36; Luk 10,25 - 37; Luk 23,13-38; Luk 24,44-47; Joh 6,16-21; Joh 18,31; Joh 19,23-24; Galaterbrevet 2,19-20; Galaterbrevet 3,23-29.
Christiansen, Nikolaj. ”Judas Iskariot”. Kristendom.dk. web. 25.08.2016 < http://www.kristendom.dk/troens-hovedpersoner/judas-iskariot >.
Bilde, Per. ”Den historiske Jesus”. Politiken.dk. web. < https://politiken.dk/debat/profiler/herbener/art5425523/Den-historiske-Jesus-ville-ikke-grundlægge-kristendommen >.
Forman, Jens. De kristnes religion. Viborg: Systime. 2008. Print: s. 30-44; 125-138; 142-143; 161-167.  
Hauge, Nana. ”Hvordan blev Bibelen til?”. Kristendom.dk. Web. 26.08.2015. < http://www.kristendom.dk/indføring/hvordan-blev-bibelen-til >.
”Hvad er reformationen?” Luther17.dk. web. < https://luther2017.dk/om-reformationen/hvem-er-martin-luther/ >.
”Hvem er Martin Luther?” Luther17.dk. web. < https://luther2017.dk/om-reformationen/hvem-er-martin-luther/ >.
Joan Osborne. “What IF God Was One Of Us”. Youtube.com. web. 15.08.2017. < https://www.youtube.com/watch?v=7Gx1Pv02w3Q >.
Johansen, Tobias Stern. ”Hvorfor må præster ikke tro på reinkarnation?”. Kristeligt-dagblad.dk. web. 01.10.2016. < https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/hvorfor-maa-praester-ikke-sige-de-tror-paa-reinkarnation >.
Krarup, Marie. ”Den syriske flygtning er ikke min næste”. Kristendom.dk. web. 29.10.2015. http://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikke-min-naeste .
Lindhardt, P. G. 12 prædiker. Dans noget mere! – Om omvendelse og fortabte sønner. 1984. PDF: s. 50-51.
Lumbye, Jørgen. ”Luther ville henrette jøder”. Information.dk. web. < https://www.information.dk/debat/2001/06/luther-henrette-joeder >.
Luther, M. ”Tro og gode gerninger”. Luthers skrifter i udvalg. PDF.
Lykke-Kjeldsen, Carsten (m.fl.). Begrebsnøglen til religion – teori og metode. Århus: Systime, 2016. Print: s.104-106.
Madonna. “Like A Prayer”. Youtube.com. Web. 15.08.2017. < https://www.youtube.com/watch?v=79fzeNUqQbQ >.
Madonna “Spanish Eyes”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=Brtf2zqr00M >.
Marilyn Manson. “Man That You Fear”. web. <  https://www.youtube.com/watch?v=Rthl_O4_G2o >.
Monty Python. “Always Look on the Bright Side of Life”. Youtube.com. Web. 01.09.2015. < https://www.youtube.com/watch?v=WlBiLNN1NhQ >.
Møller, Thomas Bank. ”Paulus ca. 10-69”. Kristendom.dk. web. < https://www.kristendom.dk/troens-hovedpersoner/paulus-ca.-10-67 >.
Nick Cave. “Brompton Oratory”. web. < https://www.youtube.com/watch?v=a3aSTbFZWkg >.
NotJuliet. ”Diary of Dreams KING OF NOWHERE”. Youtube.com. Web. 01.09.2015. < https://www.youtube.com/watch?v=KEPWMMNqqzc >.
Pedersen, E. Thestrup "Markusevangeliet Fortolket". Det Danske Bibelselskab. 1985. Print: s. 213-218; 225-232.
”Reformationen i Danmark, ca. 1520-1539”. Danmarkshistorien.dk. 05.10.2017. < http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/reformationen-i-danmark-ca-1520-1539/ >.

Religioner lever. København: Lindhardt og Ringhof, 2017. Print: s. 70-73.
Sand, Thomas. ”Omstridt præst tror ikke på Jesus’ genopstandelse: Nu vil politikere have ham fyret”. BT.dk. web. 01.10.2016. < http://www.bt.dk/politik/omstridt-praest-tror-ikke-paa-jesus-opstandelse-nu-vil-politikerne-have-ham-fyret >.
Schou, Kim. ”Sekulariseringen breder sig, religionen følger med”. Kristeligt Dagblad. web. < http://www.kristeligt-dagblad.dk/idé-tanke/sekulariseringen-breder-sig-religionen-følger-med >.
”Trippin on the Holy Spirit”. Youtube.com. web. 12.09.2017. < https://www.youtube.com/watch?v=f5mAJCQukU4 >.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Religionskritisk teori

Undervisningens indhold omfatter indføring i – og kritik af - klassisk og nyere religionskritisk teori. I undervisningen introduceres du til en række af religionskritikkens vigtigste teoretiske positioner. Forløbet er inddelt tematisk, hvor hvert modul belyser en aktuel side af religionskritiske teori, der knytter an til tekstmateriale og anden empiri fra undervisningens øvrige forløb. De enkelte teorier vil løbende blive problematiseret ud fra relevante modeksempler.

Faglige mål
• Redegøre for grundlæggende sider ved udvalgte klassisk og nyere religionskritisk teori
• Karakterisere og analysere religionskritisk teori ud fra kendt og nyt materiale
• Anvende religionskritisk teori i religionsfaget med fokus på kobling mellem teori, metode og empiri
• Diskutere og problematiseret relevante problemstillinger i religionskritisk teori
• Demonstrere viden om fagets identitet, metoder og teorier
• Anvendelige religionsfaglige tilgange til bedre at kunne håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter

Læringsmål:
• Opnå grundlæggende viden om udvalgte klassiske og nyere religionskritiske teorier
• Opnå fortrolighed mat at læse, forstå og reflektere over fagrelateret tekster på dansk og engelsk
• Opnå færdigheder i mundtligt at fremlæggende, anvende og reflektere fagligt og teoretisk i forhold til relevant kildemateriale
• Karakterisere og analysere religionskritisk teori ud fra kendt og nyt materiale
• Anvende religionskritisk teori i religionsfaget med fokus på kobling mellem teori, metode og empiri
• Diskutere og problematiseret relevante problemstillinger i religionskritisk teorier

Teoretikere som indgår i forløbet:
Feuerbach, Marx, Nietzsche, Taylor, Frazer, Freud, Durkheim, Weber, Dawkins (i begrænset omfang) og Boyer.

Materialeliste:

Andersen, Birgit. Religion og psykologi. Systime. 2013. Print: s. 101-103.
Bech, Birgitte. Religionspsykologi – et grænseland. Systime. 1994. Print: s. 14-23.
Efram Sera-Shriar. “Edward Burnett Tylor and the Evolution of Religion”. Science & Religion. Web. < https://sciencereligionspectrum.org/blog-posts/edward-burnett-tylor-and-the-evolution-of-religion/ >.
Lukasevangeliet kap. 4. Bibelselskabet.dk. web. < https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Luk/4# >.
Motzfeldt, Dorte Thelander. Religion. Teori – Fænomenologi – Metode. Systime. 2012. Print: s. 18-20; 29-31.
Nysten, Jes. Religionskritik og ny teologi. Gjellerup & Gad. 1984. Print: s. 36-42; 63-65; 68-75.
Sørensen, Stig F. Perspektiver på religion: Frydenlund. 2016. Print: s. 341-344; 348-351.
“Theories of Religion and Cultural Evolution”. Wikipedia. Wikipedia.com. < https://en.wikipedia.org/wiki/James_George_Frazer >.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Sufi islam

Dette forløb har fokuseret på sufisme med særligt fokus på Tariqa Burhaniya ordenen i Rødovre. Eleverne har arbejdet med sufismens grundlæggende teologi, rolle i islam og ritualer og har derudover set på de diskussioner, som finder sted inden for islam omkring sufismens legitimation. Med udgangspunkt i religionsfaglig teori om mystik og Evelyn Underhills 5 stadier har eleverne også kigget på, hvordan sufismen kan forstås som islamisk mystisk. Derudover har forløbet indeholdt feltarbejde, inkursion og ekskursion hos sufiordenen Tariqa Burhaniya.
Læringsmål
- At have en grundlæggende forståelse af islams teologi og praksis samt sufismes teologi og praksis
- At kunne redegøre for Koranens hellighed for muslimer og derigennem kunne diskutere den som en artefakt
- At kunne redegøre for og anvende begreber såsom: Tariqa, islam-iman-ihsan, zafir og batin, dhikr, nafs, fana
- At være i stand til at redegøre og analysere sufisme som et udtryk for islamisk mystik
- At kunne diskutere sufismens placering og praksis i islam og interne diskussioner omkring sufismens legitimation
- At være bevidst om og kunne vurdere religionsvidenskabeligt feltarbejdet og dets metoder

Materiale

Andreasen, Esben (mfl.). Mennesket og magterne. En grundbog til religion. København: Nordisk Forlag, 1991. Print: s. 104-105.
”Et kvalitativt studie af Koranen som hellig artefakt” (uddrag) af Katrine Boserup Jensen fra Religion. Tidsskrift for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF. Nr. 2 maj 2019.
”Hvad er sufisme?” af Mette Hougaard Sørensen. Politiken. Web. 09.12.15
”Islams oprindelse” i Muslimernes religion. Tro, praksis og sharia af Jens Forman, s. 9-10
”Islamisk mystik er en brobygger” af Sherin Khankan. Politiken 09.12.15
Jacobsen, Brian Arly. ”Er kvindelige imamer en reformation af islam?”. Religion.dk. web.02.02.2016. < http://www.religion.dk/religionsanalysen/kvindelige-imamer-en-reformation-af-islam >.
Kitir, Deniz. Klassisk & moderne islam. Viborg: Systime, 2010. Print: s. 49-51.
Koranen. Sura 3,6; 10,38-40; 22,53; 11,16-17.
”Kvindelige imamer? Sherin Khankan svarer på Fatih Alevs indlæg”. Religion.dk. Web. 02.02.2016. < http://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-islam/kan-kvinder-v%C3%A6re-imamer-sherin-khankan-svarer >.
”Musik og dans som hjælpemidler i det religiøse liv” fra kap. 5 i Klassisk og moderne islam. Systime iBog
”Mystik” fra Begrebsnøglen til religion, s. 63-65
”Mystik i religionsvidenskaben” Fra kap 7 i Religion: Teori – fænomenologi – metode. Systime iBog.
Observationsbeskrivelse. Vesperritualet. Fra ”kap. 3. Feltarbejde” i Kristendom – tro og praksis. Systime. iBog.
”Profetens himmelrejse” i Muslimernes religion. Tro, praksis og sharia af Jens Forman, s. 66-68
”Sufismens vej og mål” fra kap. 5 i Klassisk og moderne islam. Systime iBog.
Thomas Hebsgaard: ”Den mystiske vej til Allah” (uddrag).  Information. 12.07.07
Uddrag fra ”kap. 3. Feltarbejde” i Kristendom – tro og praksis om Interview, Visuel metode og Spørgeskema
Uddrag fra ”kap. 3. Feltarbejde” i Kristendom – tro og praksis om Observation
Østergaard, Kate. Danske Verdensreligioner – Islam. København: Gyldendal, 2008. Print: s. 29-31.

Video og TV

Youtube: ”Dancing Derviches in Istanbul, by Alexis Urusoff” https://bit.ly/2CKsF5Q
”Den kvindelige danske imam – ildsjælen der ville reformere islam”. DR2 Dokumentar, 2019


Antal sider: 51
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Hinduisme

Undervisningens indhold omfatter indføring i hinduismens oprindelse, formative historie, og moderne tid. I undervisningen introduceres eleverne til den religionsfaglige tilgang til studiet af hinduisme. I undervisningen gennemgås relevant kildemateriale til belysning af udvalgte aspekter af hinduismens mytiske, fænomenologiske, rituelle, dogmatiske, sociologiske og kulturelle udvikling. Forløbet er sammenhængende med værklæsning, hvor der læses væsentlige uddrag fra Manus Lovbog.

Faglige mål:
• Disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende religionsfaglig terminologi
• Karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber
• Karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvendelige religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter

Læringsmål. Du skal:
• Opnå grundlæggende viden om og indsigt i religionsfaglige studier af hinduismens formative historie fra vedisk tid til moderne tid
• Opnå grundlæggende viden om hinduismens tekstkilder, billedekilder og arkitektoniske kilder belyst gennem fænomenologisk, komparativ og sociologisk teori og metode
• Opnå fortrolighed med at læse, forstå- og reflektere over fagrelateret tekster på dansk og engelsk.
• Opnå fortrolighed med at analysere og fortolke kilder og andet materiale ud fra fagligt relevante teorier og metoder
• Opnå grundlæggende færdigheder i mundtligt at fremlægge, anvende og reflektere fagligt og metodisk i forhold til relevante kilder, samt kunne nuancere aktuelle problemstillinger i studiet af hinduismen
• Opnå en grundlæggende kendskab til hinduismen i en global kontekst
• Opnå grundlæggende indsigt i hinduismens kompleksitet og mangeartede fortolkningsmuligheder, samt opnå en vis fortrolighed med kritisk at forholde sig til religionsfagets metoder og teorier


Særlige fokuspunkter:
• Den religionshistoriske baggrund med fokus på den ariske indvandring, vedatiden og den klassiske periode
• De vigtigste helligskrifter med fokus på Veda’erne, Upanishaderne, Bhagavad Gita og Manus Lovbog
• Centrale religiøse forestillinger med fokus på atman, brahman, karma, samsara, reinkarnation og moksha
• Den komplekse og mangfoldige gudeverden med fokus på Vaishnava-traditionen og den shaivistiske tradition, trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva, Kali og avatarer
• Kastesystemet med fokus på dets mytologiske baggrund, opbygning og struktur
• De fire livsstadier med fokus på forholdet mellem samfund, individ og religion, samt kvinde- og gudindesyn
• Kultpraksis og ritualer med fokus på sammenhængen mellem puja, mandir og darshan
• Tantrisme med fokus på den rituelle dyrkelse af lingam og yoni
• Religiøse fester med fokus på Kumbh Mela
• Sekteriske undergrupper med fokus på sadhu’er, naga baba’er og aghori
• Gurubegrebet i traditionel og moderne forstand med fokus på Swami Janakananda og OSHO
• Hinduisme som minoritetsreligion uden for Indien med fokus på danske hinduers oplevelser af tilværelsen som hinduer i Danmark, og danske hindutempler

Materialeliste:

Andreasen, Esben. Manus Lovbog. Århus: Systime, 2008. Print: s. 5-54.
“A rare conversation between Krishna and Arjuna”. Youtube.com. < https://www.youtube.com/watch?v=DQzt5rwg130 >.
Ahle, Allan og Andersen, Lene Nibuhr (mfl.). Horisont. Grundbog i religion. København: Gyldendal, 2014. Print: s. 20; 208-210.
Andreasen, Esben (mfl.). Mennesket og magterne. En grundbog til religion. København: Nordisk Forlag, 1991. Print: s. 124-145.
Andreasen, Esben (mfl.). Mennesket og magterne. En tekstsamling til religion. København: Nordisk Forlag, 1992. Print: s. 122-123; 128-129; 131-132; 134; 141-145; 153-155.
EMU. ”Kalikapurana. Kapitel 67: Ridhiradyaya”. Emu.dk. web. < http://www.emu.dk/sites/default/files/Kalikapurana.pdf >.
Græsholdt, Thorkild. ”Debatindlæg: Hvem må bygge hindu-templer i Danmark?”. Kristeligt-Dagblad.dk. web. 7. 7. 2004. < http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/hvem-m-bygge-hindu-templer-i-danmark >.
”Feature om hinduer og kastesystemet i Danmark”. Youtube.com. < https://www.youtube.com/watch?v=9V-KLO8CtIE >.
”Hindu Funeral Ritual”.Youtube.com. < https://www.youtube.com/watch?v=nU158zDLC-M >.
”Hinduism: Oldest Religion: Best Documentary 2017.” Youtube.com. < https://www.youtube.com/watch?v=n76m19pYCWs >.
”Hinduism – origins and social structure – the four varnas, women, and sati”. Youtube.com. < https://www.youtube.com/watch?v=lasfZInz0KQ >.
”Hindu Nectar: Spiritual Wanderings in India”. Youtube.com. < https://www.youtube.com/watch?v=zLvr80ZrCqo > .
”Indefra med Anders Agger. Tamiler”. Danmarks Radio. Dr.dk. web. < https://www.dr.dk/drtv/episode/indefra-med-anders-agger_-tamiler_140318 >.
“Kali Maa – the Goddess of Destruction”. Youtube.com. < https://www.youtube.com/watch?v=tUou2n5-_Jk >.
”Krishna reveals his Vishwaroop to Arjun”. Youtube.com. < https://www.youtube.com/watch?v=uPjzI2fZedE > .
“Krishna Story Bhagwat Gita Arjun Demands Virat Swaroops Darshan”. Youtube.com. < https://www.youtube.com/watch?v=y69P0yKuJrU >.
“Kumbh Mela 2016, Naga Sadhu Procession And Bath”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=o1t5WRDv0Cs >.
Madsen, Lene (mfl.). Grundbog til Religion C. Viborg: Systime, 2012. Print: s. 134.
”Maha Kumbh mela 2001”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=Eto9UMobzq8 >.
”Naga baba harhar mahadev”. Youtube.com. < https://www.youtube.com/watch?v=GqWSh_Ykt9k >.
Navaratnam, Pirapaharan. ”Hvordan er det at være hindu i Danmark?”. Religion.dk. web. < http://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-religion/hvordan-er-det-v%C3%A6re-hindu-i-danmark >.”OSHO: Sex Is Your Life Force”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=KmThdVnWNi8 >.
Poulsen, Allan. Hinduisme. Viborg: Systime. 2012. Print: s. 22-28; 29-34; 40-49; 58-60; 71-73; 74-77; 101-107; 123-124; 155-157; 181-183.
”Practices and Rituals: Durge Puja ritual – Kumari Pujo”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=F2ejtidGv5I >.
“Radiohead – Karma Police”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=IBH97ma9YiI >.
Shri Aghorinath Ji. “A Tantric Master’s View of Tantra”. Thoughtco.com. web. < https://www.thoughtco.com/what-is-tantra-1770612 >.
”Tantra Explanation – What is Tantra?” Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=vsfkLNCpa5g >.
“Watch it to belive it!! The terrifying Aghori sadhus”. Youtube.com. < https://www.youtube.com/watch?v=GEpJdHS1pV0 >.
”Where Arjuna Says ”Krishna, Why did You Created The Univese in the First Place?” Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=AIfPwj7usHM >.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Buddhisme

Undervisningen indhold omfatter indføring i buddhismens oprindelse, formative historie, og moderne tid. I undervisningen introduceres leverne til den religionsfaglige tilgang til studiet af buddhismen. I undervisningen gennemgås relevant kildemateriale til belysning af udvalgte aspekter af buddhismens mytiske, fænomenologiske, rituelle, dogmatiske, sociologiske og kulturelle udvikling.

BEMÆRK: store dele af forløbet er afholdt virtuelt pga. skolelukning.

Faglige mål:
• Disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende religionsfaglig terminologi
• Karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber og teorier
• Karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvende religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter

Læringsmål:
• Opnå grundlæggende viden om og indsigt i religionsfaglige studier af buddhismens formative historie fra det 5. årh. fvt. og frem til moderne tid
• Opnå grundlæggende viden om buddhismens tekstkilder, billeder og arkitektoniske kilder belyst gennem fænomenologisk, komparativ og sociologisk metode, under inddragelse af relevant teori
• Opnå fortrolighed med at læse, forstå- og reflektere over fagrelateret tekster på dansk
• Opnå fortrolighed med at analysere og fortolke kilder og andet materiale ud fra fagligt relevante metoder og teori
• Opnå grundlæggende færdigheder i mundtligt at fremlægge, anvende og reflektere fagligt og metodisk i forhold til relevant litteratur, samt kunne nuancere aktuelle problemstillinger i studiet af buddhismen
• Opnå grundlæggende kendskab til buddhismen i en global kontekst
• Opnå grundlæggende indsigt i buddhismens kompleksitet og mangeartede fortolkningsmuligheder, samt opnå en vis fortrolighed med kritisk at forholde sig til religionsfagets metoder

Studiekompetencer:
• Notatteknik
• Individuel forberedelse, pararbejde og gruppearbejde
• Mundtligt formidling
• Informationssøgning
• Kritisk refleksion
• Digital dannelse

Evalueringsformer:
• Processuel formativ evaluering

Fokuspunkter fordelt på lektioner:

Buddhalegenden:
• Den ’historiske’ Budda og de mytiske buddha’er
• Bodhi, duhkna, nirvana, karma og samsara

Hinayana buddhisme:
• Middelvejen, de fire ædle sandheder og den ottelede vej;
• Triatna (buddha, dharma og sanga)
• Klostertilværelsen
• Individuel soteriologi


Mahayana buddhisme
• Mahayana vs. hinayana
• Bodhisattva
• Kollektiv soteriology

Vajrayana
• Adi-buddha
• Mandala’er
• Tantrisme

Tibetansk buddhisme
• Bonpö
• Lama- og tulkubegrebet
• Dalai Lama-institutionen

Dalai Lama
• Magt og popularitet
• Religion og politik
• Undertrykkelse og kontroversielt
• Buddhisme i vesten

Diamantvejsbuddhisme
• Buddhisme i vesten og Danmark
• Lamastatus
• Magt og popularitet
• Senmodernitet

Buddhisme i vesten
• Tilstedeværelse og popularitet
• Buddhistiske minoriteter
• Buddhisme som selvrealiseringsreligion
• Fordele og ulemper

Materialeliste:

Ahle, Allan og Andersen, Lene Nibuhr (mfl.). Horisont. Grundbog i religion. København: Gyldendal, 2014. Print: s. 271; 275-276.
Andersen, Lasse Skou. ”For visse buddhister er Dalai Lama en undertrykker”. Information.dk. web. < http://www.information.dk/524068 >.

Andreasen, Esben (mfl.). Mennesket og magterne. En grundbog til religion. København: Nordisk Forlag, 1991. Print: s. 142-143; 147-149; 153-157; 188-191.
Andreasen, Esben og Poulsen, Allan (red.). Religion og kultur - en grundbog. 2. udgave. Viborg: Systime. 2010. Print: s. 60-61.
Borup, Jørn. ”Buddhisme i Danmark og vesten”. Religion.dk. web. < http://www.religion.dk/buddhisme/buddhisme-i-danmark-og-vesten >.
Borup, Jørn. ”Buddhismens fremtid ligger i Vesten.” Kristeligt Dagblad.dk. web. < http://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/buddhismens-fremtid-ligger-i-vesten >.
“Gelug monks – Tibetan throat singing”. Youtube.com. web. <  https://www.youtube.com/watch?v=GslzWvQRiJg >.
”Hvem er Dalai Lama?”. Religion.dk. web. < http://www.religion.dk/buddhisme/2008-03-18/hvem-er-dalai-lama <.
”Lama Ole Nydahl dancing at age 73”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=XU_AHlSEJ-Q >.
”Lama Ole Nydahl i Godmorgen Danmark”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=OQn_CBUNAog >.
”Pral med åndelige evner er en alvorlig brist”. Religion.dk. web. < http://www.religion.dk/synspunkt/pral-med-%C3%A5ndelige-evner-er-en-alvorlig-brist >.
Risager, Miriam. “De fem vigtigste ting at vide om tibetansk buddhisme”. Religion.dk. web. < https://www.religion.dk/viden/de-fem-vigtigste-ting-vide-om-tibetansk-buddhisme >.
”Univers DR2 buddhisme og kristendom”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=xoD1M1R_jWY >.

Tekst 7.3.1. Ungdommens oplevelse af lidelsen. Alster, Bendt og Lindtner, Christian. GADS religionshistoriske tekster. 6. udgave. Århus: Systime, 2002. Print: s. 140-141.
Tekst 7.3.12. Lovprisning af buddhaernes tre legener. Alster, Bendt og Lindtner, Christian. GADS religionshistoriske tekster. 6. udgave. Århus: Systime, 2002. Print: s. 154.
Tekst 7.3.13. Bodhisattvaens sublime fortsæt. Alster, Bendt og Lindtner, Christian. GADS religionshistoriske tekster. 6. udgave. Århus: Systime, 2002. Print: s. 154-156.
Tekst 7.3.15. Bodhicitta-indvielsen. Alster, Bendt og Lindtner, Christian. GADS religionshistoriske tekster. 6. udgave. Århus: Systime, 2002. Print: s. 157-159.
”Tibetan Monks Create Sand Mandala a Clarke College in Vancover”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=IYVcjFhpsHc >.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Religion B-opgave

Eleverne er løbende gennem året blevet introduceret til religion B-opgaven, og har i den sammenhæng arbejdet med en række forskellige øvelser der knytter sig til problemformulering, materialesøgning, metodevalg og teoretiske overvejelser. I november/december har de skrevet en mindre prøveopgave, som de har modtaget feedback på. Formelt har vejledningsprocessen været igangværende siden marts, hvor eleverne har arbejdet med vejledningsskemaer osv. hvor de også har modtaget og givet feedback. I perioden fra 15. april og frem til 1. maj fortsætter vejledningen, med mulighed for skriftligt og mundtligt feedback (telefonisk). Vejledningen er derfor ikke begrænset til de skemalagte moduler, men "åben" i alle dagtimer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer