Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Maja Kjær Saabye
Hold 2019 re/2f (2f re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Globalisering og religion i det senmoderne
Titel 2 Kristendom
Titel 3 Islam
Titel 4 Buddhismen
Titel 5 Opsamling og prøvetræning

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Globalisering og religion i det senmoderne

Vi undersøger, hvordan religion ser ud i det senmoderne og forholdet mellem religion og kultur i DK.
Forløbet fungerer desuden som en introduktion til religionssociologi og religionsfænomenologi.
Vi studerer senmoderne tendenser samt religiøse fænomener i kildematerialerne.  
Vi anvender og diskuterer religionssociologiske perspektiver på religion.

Læringsmål: Du skal:

• kunne forklare, hvorfor sociologi er relevant i forbindelse med religion.
• Kunne forklare, hvad der kendetegner senmoderne religiøsitet. Herunder:
• Forklare religiøse konsekvenser af globalisering og sekularisering for samfund og individ.
• Forklare eksempler på indirekte/direkte medialisering
• Kunne forklare forskellige gudsopfattelser i et historisk perspektiv
• Identificere en bestemt gudsopfattelse, menneskesyn (antropologi) og etik i  f.eks. en tekst, et  klip og filmmateriale.
• Kunne definere mytens karakteristika og identificere og vurdere disse i relevant kildemateriale
• Kunne definere ritualets karakteristika og identificere disse i relevant kildemateriale

• Vurdere globaliseringens betydning i kildemateriale fra det senmoderne
• Kunne forklare Anthony Giddens perspektiv på det senmoderne og finde eksempler på dette i kildemateriale

Omfang i alt 46 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kristendom

• Du kan forklare de pagter, som Abraham og Moses laver med Gud
• Du kan forklare, hvad ”Loven” er i GT, og komme med eksempler på forbud/påbud i Mosebøgerne i GT.
• Du kan forklare hvilken forestilling, der får afgørende betydning for kristendommens opståen, som skiller vandene imellem jødedom og kristendom.

• Du kan definere, hvad en myte er.
• Du kan definere antropologi, teologi og eskatologi
• Du kan forklare læren om mennesket i syndefaldsmyten.
• Du kan forklare, hvem Paulus er.
• Du kan forklare, hvordan Paulus ser Jesus i forhold til Adam.
• Du kan forklare, hvad Paulus mener om Loven.
• Du kan forklare, hvordan man bliver frelst ifølge Paulus.

• Du kan beskrive teodicéproblemet
• Du kan forklare og reflektere over gudsopfattelse og tro i Adams æbler


• Du kan forklare dåben i evangeliet og som ritual i dag
• Du kan forklare frelsesforståelse og etikken i NT.
• Du kan forklare Jesu lære i evangeliet og kristen etik i dag
• Du kan forklare Jesu forhold til farisæerne ud fra de tekster, vi har læst om deres diskussioner.
• Du kan forklare Jesu lære i Bjergprædikenen og Luthers tolkning af den
• Du kan sammenligne Luthers forståelse af Loven med Paulus forståelse af Loven
• Du kan analysere nadveren som et ritual og en ofring

• Du kan forklare, hvordan budskabet videreføres efter Jesu død med fodvaskning og pinse
• Du kan analysere dåben ud fra 2 ritualteorier
• Du kan analysere julemåneden ud fra Emile Durkheims ritualteori.
• Du kan redegøre for reformationen og væsentlige stridspunkter imellem katolsk og protestantisk
• Du kan redegøre for begrebet ”afmytologisering” og forklare forskellige holdninger til naturvidenskab og kristendom i nyere tid.


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Islam

• Du kan forklare, hvad islam har tilfælles med jødedom og kristendom, og hvad der adskiller dem.
• Du kan forklare, hvad en Hadith er
• Du kan analysere en Hadith med myte-teoretiske overvejelser og forklare moralen i de hadither, vi har læst.
• Du kan forklare de 6 trosartikler
• Du kan redegøre for Koranens tilblivelse og betydning.
• Du kan analysere en korantekst med myteteoretiske overvejelser

• Du kan forklare Abrahams og Jesu betydning i de tekster, vi har læst.
• Du kan forklare, hvad en imam er i shia og sunni-islam.
• Du kan redegøre for den strid, der skilte shia og sunnimuslimer.
• Du kan analysere Trosbekendelsen i islam som et overgangsritual.
• Du kan analysere bønnen i islam ud fra Jørgen Podemann Sørensens ritualteori.
• Du kan forklare bønnens mytiske, rituelle og virkningsplan ud fra de tekster, vi har læst.
• Du kan analysere Ramadanen ud fra ritualteori og forklare dets planer ud fra de tekster, vi har læst.
• Du kan analysere pilgrimsrejsen ud fra 3 forskellige ritualteorier.
• Du kan forklare pilgrimsrejsens virkning ud fra filmen ”Hajj”.
• Du kan forklare ordet ”Sharia” og dets virkning og betydning.
• Du kan forklare 4 forskellige holdninger til sharia
• Du kan analysere de kilder, som Sharia bygger på som argumentation i de tekster, vi har læst.
• Du kan forklare, hvad fundamentalisme er.
• Du kan finde eksempler på fundamentalisme og modernisme i det kildemateriale, vi har læst.
• Du kan redegøre for de 5 søjler
• Du kan sammenligne Syndefaldet i kristendom og islam.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Buddhismen

• Du kan forklare lighedspunkter i definitionen på en myte og en legende
• Du kan forklare Buddhalegenden og herunder fortolke Buddhas 4 syn og Buddhas kamp mod Mara
• Du kan forklare den historiske Buddhas liv og død.
• Du kan forklare læren i Upanishaderne og forskellen i buddhismen.
• Du kan redegøre for og forklare de 4 ædle sandheder og fortolke den otteledede vej samt hvad begæret er i buddhismen.
• Du kan forklare væsentlige forskelle i de buddhistiske hovedretninger
• Du kan forklare etikken i buddhismen for lægfolk og munke og sætte begrebet karma i relation til Anders Matthesens etiske fordring som buddhisme-inspireret.
• Du kan analysere Dalai Lamas indsættelse som et overgangsritual.
• Du kan reflektere over og forklare hvilke forestillinger, der er populære fra buddhismen i Vesten, og hvad de bruges til, samt hvorfor de er populære.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer