Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Mark V. Agape
Hold 2019 re/2u (2u re, 2u re (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Intro til religion C
Titel 2 Kristendom
Titel 3 Islam
Titel 4 Hinduisme
Titel 5 Satanisme

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Intro til religion C

Introduktionsforløbet omfatter en grundlæggende indføring i religionsfagets grundbegreber og metoder, der skal give en fornemmelse af hvad det i praksis vil sige at arbejde religionsfagligt. I undervisningen gennemgås relevant kildemateriale til belysning og brug af centrale fagbegreber med fokus på religionsdefinitioner, myter og mytologier, samt ritualer og ritualanalyse.

Læringsmål for introduktionsforløbet:

Jeg skal:
• Opnå grundlæggende viden om religionsfagets begreber (begrebsforståelse).
• Opnå fortrolighed med at læse, forstå og reflektere over religionsrelateret tekster på dansk.
• Opnå fortrolighed med at analysere og fortolke kilder ud fra fagligt relevante metoder (begrebsbrug).

Materialeliste:

”Heil Odin!”. Youtube.com. Web. 23.08.2016. < https://www.youtube.com/watch?v=u6jjy4Ohxd8 >
Lykke-Kjeldsen, Carsten (m.fl.). Begrebsnøglen til religion – teori og metode. Århus: Systime, 2016. Print: s. 66-67; 90-93; 108-111.  
Tekst. 14.1. Vølvens spådom: Verdensforløbet. Alster, Bendt og Lindtner, Christian. GADS religionshistoriske tekster. 6. udgave. Århus: Systime, 2002. Print.: s. 146-354. [læst i kort sammenfattende uddrag].

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kristendom

Undervisningens indhold omfatter indføring i kristendommens oprindelse, tidlige historie, kristendommen i middelalder, reformationstid og moderne tid.  I undervisningen introduceres du til den religionsfaglige tilgang til studiet af kristendom. I undervisningen gennemgås relevant kildemateriale til belysning af udvalgte aspekter af kristendommens mytiske, fænomenologiske, rituelle, dogmatiske, sociologiske og kulturelle udvikling.

Faglige mål:
• Redegøre for grundlæggende sider ved kristendommen, herunder dens formative, historiske og nutidige skikkelser og rolle i europæisk og dansk idehistorie og identitetsdannelse
• Disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende religionsfaglig terminologi
• Karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber
• Karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvendelige religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter
• Karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst
• Demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Læringsmål:
• Opnå grundlæggende viden om kristendommens oprindelige og formative historie fra det 1. årh. evt. og frem til moderne tid
• Opnå grundlæggende viden om kristendommens tekstkilder, billedekilder og mediekilder kilder belyst gennem fænomenologisk, komparativ og sociologisk teori og metode
• Opnå fortrolighed med at læse, forstå- og reflektere over fagrelateret tekster på dansk
• Opnå fortrolighed med at analysere og fortolke kilder og andet materiale ud fra fagligt relevante metoder
• Opnå færdigheder i mundtligt at fremlægge, anvende og reflektere fagligt og metodisk i forhold til relevant kildemateriale, samt kunne nuancere aktuelle etiske problemstillinger.
• Opnå grundlæggende viden om kristendommens kompleksitet og forskellige fortolkningsmuligheder, samt opnå en vis fortrolighed med kritisk at forholde mig til religionsfagets metoder.

Studiekompetencer:
• Notatteknik
• Individuel forberedelse og gruppearbejde
• Mundtlig formidling
• Informationssøgning
• Refleksion

Evalueringsformer:
• Opgaverelateret formativ evaluering
• Procesrelateret formativ evaluering

Faglige fokuspunkter (fordelt på mini-forløb)

Fokuspunkter i den formative kristendoms jødiske baggrundshistorie:
• Skabelsesmyterne og syndefaldsmyten
• Pagten, patriarkerne og Moses
• Moses og udfrielsen fra Ægypten
• Monoteisme, monolatri og polyteisme i GT
• De legendariske konger og det babyloniske eksil
• Menneskesyn og etik i GT
• Messiasforestillinger, tempelkult og lovreligion

Fokuspunkter i formativ kristendom:
• Jesusfiguren i et religionsfagligt perspektiv
• Jesu’ liv og gerninger
• Johannes Døberen
• Jesu’ korsfæstelse og genopstandelse
• Påsken og pinsen
• Messiasforestillinger og den nye pagt
• Etik, nåde og tilgivelse
• Paulinsk teologi
• Kristendom som ny religion
• Kernestof i NT (evangelier og Paulusbreve)

Fokuspunkter i kristendommen i middelalder og reformationstid:
• Oldkirkens splittelse
• Kristendommens udbredelse og hovedretninger
• Centrale kristne forestillinger og ritualer med fokus på sakramenter og helgenkult
• Reformation og lutheranisme
• Kristendommens udvikling og udbredelse uden for Europa

Særlige fokuspunkter i kristendommen i moderne tid:
• Ritualer med fokus på fortolkninger af dåb og nadver i en moderne kontekst
• Etik med fokus på fortolkninger af næstekærlighedsbegrebet i en nutidig kontekst
• Sekularisering og kristendom
• Fundamentalistisk og modernistisk kristendom
• Den danske folkekirke og dens hovedretninger med fokus på Grundtvigianisme, Indre Mission og Tidehverv
• Forholdet mellem stat og kirke i Danmark
• Teologiske problemsager i folkekirken

Materialeliste:

69 eyes. “Jerusalem”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=zsSEhqrhIM4 >.
Ahle, Allan og Andersen, Lene Nibuhr (mfl.). Horisont. Grundbog i religion. København: Gyldendal, 2014. Print: s. 77-78; 91; 96-97.
Andreasen, Esben og Poulsen, Allan (red.). Religion og kultur - en grundbog. 2. udgave. Viborg: Systime. 2006. Print.: s. 121-125; 143-145; 147-152; 156-161; 166-169.
Andreasen, Esben og Poulsen, Allan (red.). Religion og kultur - en grundbog. 3. udgave. Viborg: Systime. 2015. Print.: s. 121-125; 143-145; 147-152; 156-161; 166-169.
Bibelselskabet. ”Bibelen Online”. Web. < http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline >. :
Gen. 1,1 - 24; Gen. 2,4 - 3,24; Gen. 17,1 -27; Ex. 19; Lev. 16; Lev. 24,26; Deut. 5,1 - 33; Deut. 6,4-14; Deut. 32,8-9; 2. Kong 23, 1-27; Matt 3,1-12; Matt 5,1-48; Matt 7,12; Matt 9,14-26; Matt 14,1-12; Matt 16,13-19; Matt 22,34-40; Matt 27,20-26; Matt 28,16-20; Mark 1,21-28; Mark 1,40-42; Luk 1,19; Luk 6,27-36; Luk 10,25 - 37; John 6,16-21; Joh 18,31; Galaterbrevet 2,19-20; Galaterbrevet 3,23-29.
Bilde, Per. ”Den historiske Jesus”. Politiken.dk. web. < https://politiken.dk/debat/profiler/herbener/art5425523/Den-historiske-Jesus-ville-ikke-grundlægge-kristendommen >.
Forman, Jens. De kristnes religion. Viborg: Systime. 2008. Print: s. 30-35; 40-44; 142-142.
Hauge, Nana. ”Hvordan blev Bibelen til?”. Kristendom.dk. Web. 26.08.2015. < http://www.kristendom.dk/indføring/hvordan-blev-bibelen-til >.
”Hvad er reformationen?” Luther17.dk. web. < https://luther2017.dk/om-reformationen/hvem-er-martin-luther/ >.
”Hvem er Martin Luther?” Luther17.dk. web. < https://luther2017.dk/om-reformationen/hvem-er-martin-luther/ >.
Joan Osborne. “What IF God Was One Of Us”. Youtube.com. web. 15.08.2017. < https://www.youtube.com/watch?v=7Gx1Pv02w3Q >.
Johansen, Tobias Stern. ”Hvorfor må præster ikke tro på reinkarnation?”. Kristeligt-dagblad.dk. web. 01.10.2016. < https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/hvorfor-maa-praester-ikke-sige-de-tror-paa-reinkarnation >.
Krarup, Marie. ”Den syriske flygtning er ikke min næste”. Kristendom.dk. web. 29.10.2015. http://www.kristendom.dk/hvem-er-min-naeste/den-syriske-flygtning-er-ikke-min-naeste .
Lindhardt, P. G. 12 prædiker. Dans noget mere! – Om omvendelse og fortabte sønner. 1984. PDF: s. 50-51.
Lumbye, Jørgen. ”Luther ville henrette jøder”. Information.dk. web. < https://www.information.dk/debat/2001/06/luther-henrette-joeder >.
Luther, M. ”Tro og gode gerninger”. Luthers skrifter i udvalg. PDF.
Lykke-Kjeldsen, Carsten (m.fl.). Begrebsnøglen til religion – teori og metode. Århus: Systime, 2016. Print: s.104-106.
Madonna. “Like A Prayer”. Youtube.com. Web. 15.08.2017. < https://www.youtube.com/watch?v=79fzeNUqQbQ >.
Madonna “Spanish Eyes”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=Brtf2zqr00M >.
Marilyn Manson. “Man That You Fear”. web. <  https://www.youtube.com/watch?v=Rthl_O4_G2o >.
Monty Python. “Always Look on the Bright Side of Life”. Youtube.com. Web. 01.09.2015. < https://www.youtube.com/watch?v=WlBiLNN1NhQ >.
Møller, Thomas Bank. ”Paulus ca. 10-69”. Kristendom.dk. web. < https://www.kristendom.dk/troens-hovedpersoner/paulus-ca.-10-67 >.
Nick Cave. “Brompton Oratory”. web. < https://www.youtube.com/watch?v=a3aSTbFZWkg >.
NotJuliet. ”Diary of Dreams KING OF NOWHERE”. Youtube.com. Web. 01.09.2015. < https://www.youtube.com/watch?v=KEPWMMNqqzc >.
”Reformationen i Danmark, ca. 1520-1539”. Danmarkshistorien.dk. 05.10.2017. < http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/reformationen-i-danmark-ca-1520-1539/ >.
Religioner lever. København: Lindhardt og Ringhof, 2017. Print: s. 70-73.
Sand, Thomas. ”Omstridt præst tror ikke på Jesus’ genopstandelse: Nu vil politikere have ham fyret”. BT.dk. web. 01.10.2016. < http://www.bt.dk/politik/omstridt-praest-tror-ikke-paa-jesus-opstandelse-nu-vil-politikerne-have-ham-fyret >.
Schou, Kim. ”Sekulariseringen breder sig, religionen følger med”. Kristeligt Dagblad. web. < http://www.kristeligt-dagblad.dk/idé-tanke/sekulariseringen-breder-sig-religionen-følger-med >.
”Trippin on the Holy Spirit”. Youtube.com. web. 12.09.2017. < https://www.youtube.com/watch?v=f5mAJCQukU4 >.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Islam

Undervisningsbeskrivelse, islam

Undervisningens indhold omfatter islams oprindelse, formative og moderne historie. I undervisningen introduceres eleverne til den religionsfaglige tilgang til studiet af islam. I undervisningen gennemgås bl.a. kildetekster fra koranen og hadith-litteraturen; centrale kilderne fra islam formative tid, med fokus på bl.a. teologi, ortopraksi og mystisk; centrale tekstlige og ikke-tekstlige kilder fra islam i moderne tid.

Faglige mål. Eleverne skal:
• Redegøre for væsentlige sider af islam, herunder dens formative, historiske og nutidige skikkelse
• Disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende religionsfaglig terminologi
• Karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber
• Karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvendelige religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter
• Demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Læringsmål:
• Opnå grundlæggende viden og indsigt i religionsfaglige studier af islams oprindelige og historie fra det 7. årh. evt. og frem til nutiden.
• Opnå grundlæggende viden om islams tekstkilder, billedekilder og mediekilder belyst gennem fænomenologisk, komparativ og sociologisk metode.
• Opnå grundlæggende fortrolighed med at læse, forstå og reflektere over fagrelateret tekster på dansk.
• Opnå grundlæggende fortrolighed med at analysere og fortolke kildetekster og andet materiale ud fra fagligt relevante metoder.
• Opnå grundlæggende færdigheder i mundtligt at fremlægge, anvende og reflektere fagligt og metodisk i forhold til relevant kildemateriale, samt kunne nuancere aktuelle problemstillinger i studiet af islam.
• Opnå grundlæggende indsigt i islams kompleksitet og mangeartede fortolkningsmuligheder, samt opnå en vis fortrolighed med kritisk at forholde mig til religionsfagets metoder.

Studiekompetencer:
• Individuel forberedelse og gruppearbejde
• Mundtlig formidling
• Strategisk informationssøgning

Evalueringsformer:
• Procesrelateret formativ evaluering

Foreløbig materialeliste:
Ahle, Allan og Andersen, Lene Nibuhr (mfl.). Horisont. Grundbog i religion. København: Gyldendal, 2014. Print: s. 147-149; 157.
Al Bukhari. "Fasten". Systime. Web. 08.12.2015. < http://religion.systime.dk/?id=c3777 >.
Al Bukhari. "Almisse". Systime. Web. 08.12.2015. < http://religion.systime.dk/index.php?id=546#c3773 >.
Al Islam. "Koranen". The Official Website of the Ahmadiyya Muslim Community. Web. 05.10.2015. <  http://www.alislam.org/quran/tafseer/guide.htm?region=DA >.  : Sura 2, 145-147; Sura 2, 256; Sura 3, 3-6; Sura 4, 59-60; Sura 4, 76; Sura 9, 5; Sura 9, 29; Sura 10, 38-40; Sura 11, 16-17; Sura 12, 31; Sura 13, 33; Sura 22, Sura 25, 2-4; 53; Sura 33, 41; Sura 41, 26-28; Sura 53, 1-9; Sura 59, 8; Sura 96, 3.
Andreasen, Esben og Poulsen, Allan (red.). Religion og kultur - en grundbog. 2. udgave. Viborg: Systime. 2006. Print: s. 176-179; 189.  
Andreasen, Esben (mfl.). Mennesket og magterne. En grundbog til religion. København: Nordisk Forlag, 1991. Print: s. 96-97; 104-105.
”Ashura Iran”. Youtube.com. Web. 06.01.2015. < https://www.youtube.com/user/khadimalhussain2 >.
Baig, Naveed. Rumis universelle arv. Politiken. Web. 05.10.2015. < http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE402352/rumis-universelle-arv/ >.
”Beautiful Quran recitation”. Youtube.com. Web. 25.11.2015. <https://www.youtube.com/watch?v=GkjNROBu6l0 >.
Clausen, Bente. "Islam mystikere opfattes som gammeldags". Politiken. Web. 05.10.2015. <  http://www.religion.dk/islam/islams-mystikere-opfattes-som-gammeldags >.
“Dervish dance”. Youtube.com. Web. 18.01-2016. < https://www.youtube.com/watch?v=W_Km4j36khA >.
Fabricius, Sidsel. "11. september: Oplevet med terroristens øjne". Politiken. Web. 05.10.2015. < http://www.religion.dk/globalt-nyt/11.-september-oplevet-med-terroristens-%C3%B8jne  >.
Forman, Jens. Muslimernes religion – tro, praksis og sharia. Vibog: Systime, 2006. Print: s. 9-14; 19-24; 29-33; 77-80.
Herberner, Jens-André. ”Kristne terrorister og ekstremister er på fremmarch”. Politiken.dk. Web. 12-01-2015. < http://politiken.dk/debat/profiler/herbener/ECE1582092/kristne-terrorister-og-ekstremister-er-paa-fremmarch/ >.
”How to Pray in Islam”. Youtube.com. Web. 11.01.2016. < https://www.youtube.com/watch?v=kScrL8m1qMs >.
”HuBs Junes Kock i Deadline”. Youtube.com. web. 05.12.2016. < https://www.youtube.com/watch?v=WxDFyjEYg4s >.
”Interview med dansk konvertit”. Youtube.com. web. 02.12.2016. < https://www.youtube.com/watch?v=_3jqgIqQZA8 >.
Jacobsen, Brian Arly. ”Er kvindelige imamer en reformation af islam?”. Religion.dk. web.02.02.2016. < http://www.religion.dk/religionsanalysen/kvindelige-imamer-en-reformation-af-islam >.
Johansen, Tobias Stern. “Stormufti: skak er årsag til had og forbudt i islam”. Kristeligtdagblad.dk. Web. 03.02.2016. < http://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/stormufti-skak-er-spild-af-tid-og-forbudt-i-islam >.
Khankan, Sherin. "Islamisk mystik er en brobygger". Politiken.dk. Web. 05.10.2015. < http://www.religion.dk/synspunkt/islamisk-mystik-er-en-brobygger >.
Kitir, Deniz. Klassisk & moderne islam. Viborg: Systime, 2010. Print: s. 49-51.
”Kvindelige imamer? Sherin Khankan svarer på Fatih Alevs indlæg”. Religion.dk. Web. 02.02.2016. < http://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-islam/kan-kvinder-v%C3%A6re-imamer-sherin-khankan-svarer >.
Lind, Ophelia. "Militant islam". Politiken. Web. 05.10.2015. < http://www.religion.dk/islam/militant-islam >.
”Man Crucified Every Year”. Youtube.com. Web. 06.11.2015. < https://www.youtube.com/watch?v=Ai21Dqm5jZI >.
Nielsen, Rasmus Dam. “Vi ser dobbelt så mange muslimer, som der reelt er”. Politiken.dk. web. 21.11.2016. < http://politiken.dk/indland/politik/folketingsvalg2015/ECE2697086/vi-ser-dobbelt-saa-mange-muslimer-som-der-reelt-er/ >.
Pedersen, Edward Wulf. Islam. Gyldendal. 1980. Print: s. 18-20.
Religion.dk. "Det vigtigste at vide om islams fem søjler". Religion.dk. Web. 11.12.2015. <  http://www.religion.dk/viden/det-vigtigste-vide-om-islams-fem-s%C3%B8jler >.
”Rumi Poetry Last Breath”. Youtube.com. web. 22.11.2016. < https://www.youtube.com/watch?v=0NkHmfBsEeY >.
Soei, Aydin. ”Hizb ut-Tahrir: Indvandrekriminalitet skyldes integration, mener Hizb ut-Tahrir”. Information. 24 oktober. 2005. Print: s. 4-5.
Staun, Jørgen & Grøndahl, Malene Fenger-. ”Religiøs terrorisme”. Dagbladet Information via Faktalink.dk. Web. 12.01.2015. < http://www.faktalink.dk/titelliste/terror00/terror07 >.
"Sufism Documentary". Youtube. Web. 25.11. 2015. < https://www.youtube.com/watch?v=S-_DLRUWa1U >.
Sørensen, Mette Hougaard. "Hvad er sufisme?". Politiken. Web. 11.12.2015. < http://www.religion.dk/viden/hvad-er-sufisme >.
”Taliban destroyed Buddha statue”. Youtube.com. Web. 25.11.2015. < https://www.youtube.com/watch?v=B17lAVteRKk >.
”Tidligere PET-chef: Forskning viser at radikalisering af muslimer intet har med religion at gøre”. Youtube.com web. < https://www.youtube.com/watch?v=MNN7KJgbJks >.
Ummatan Waahidah. ”Debat mellem Inger Støjberg (Venstre) og Junes Kock (Hizb ut-Tahrir Skandinavien)”. Youtube.com. Web. 04.02.2016. < https://www.youtube.com/watch?v=BhsivGwQPEs >.
Vestergaard, Nikoline. “Randers på verdenskortet efter ’frikadellegate’”. Dr. Dr.dk. Web. 03.02.2016. < http://www.dr.dk/nyheder/kultur/medier/randers-paa-verdenskortet-med-frikadellegate >.
”What Is Sufism And Can It Stop Radical Islam”. Youtube.com. web. 22.11.2016 < https://www.youtube.com/watch?v=P2FZUzEa74o >.
“World’s Largest Pilgrimage”. VICE. Youtube.com. web. 08.12.2015. < https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI >.
Østergaard, Kate. Danske Verdensreligioner – Islam. København: Gyldendal, 2008. Print: s. 29-46; 55-57; 161-168.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Hinduisme

Undervisningens indhold omfatter indføring i hinduismens oprindelse, formative historie, og moderne tid. I undervisningen introduceres eleverne til den religionsfaglige tilgang til studiet af hinduisme. I undervisningen gennemgås relevant kildemateriale til belysning af udvalgte aspekter af hinduismens mytiske, fænomenologiske, rituelle, dogmatiske, sociologiske og kulturelle udvikling.

Bemærk: store dele af forløbet er virtuelt pga. skolelukning.

Faglige mål:

• Disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende religionsfaglig terminologi
• Karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber
• Karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvendelige religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter

Læringsmål. Du skal:

• Opnå grundlæggende viden om og indsigt i religionsfaglige studier af hinduismens formative historie fra vedisk tid til moderne tid
• Opnå grundlæggende viden om hinduismens tekstkilder, billedekilder og arkitektoniske kilder belyst gennem fænomenologisk, komparativ og sociologisk metode
• Opnå fortrolighed med at læse, forstå- og reflektere over fagrelateret tekster på dansk og engelsk.
• Opnå fortrolighed med at analysere og fortolke kilder og andet materiale ud fra fagligt relevante metoder
• Opnå grundlæggende færdigheder i mundtligt at fremlægge, anvende og reflektere fagligt og metodisk i forhold til relevante kilder, samt kunne nuancere aktuelle problemstillinger i studiet af hinduismen
• Opnå en grundlæggende kendskab til hinduismen i en global kontekst
• Opnå grundlæggende indsigt i hinduismens kompleksitet og mangeartede fortolkningsmuligheder, samt opnå en vis fortrolighed med kritisk at forholde sig til religionsfagets metoder

Særlige fokuspunkter:

• Den religionshistoriske baggrund med fokus på den ariske indvandring, vedatiden og den klassiske periode
• De vigtigste helligskrifter med fokus på Veda’erne, Upanishaderne, Bhagavad Gita og Manus Lovbog
• Centrale religiøse forestillinger med fokus på atman, brahman, karma, samsara, reinkarnation og moksha
• Den komplekse og mangfoldige gudeverden med fokus på Vaishnava-traditionen og den shaivistiske tradition, trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva, Kali og avatarer
• Kastesystemet med fokus på dets mytologiske baggrund, opbygning og struktur
• De fire livsstadier med fokus på forholdet mellem samfund, individ og religion, samt kvinde- og gudindesyn
• Kultpraksis og ritualer med fokus på sammenhængen mellem puja, mandir og darshan
• Tantrisme med fokus på den rituelle dyrkelse af lingam og yoni
• Religiøse fester med fokus på Kumbh Mela
• Sekteriske undergrupper med fokus på sadhu’er, naga baba’er og aghori
• Gurubegrebet i traditionel og moderne forstand med fokus på Swami Janakananda og OSHO
• Hinduisme som minoritetsreligion uden for Indien med fokus på danske hinduers oplevelser af tilværelsen som hinduer i Danmark, og danske hindutempler

Materialeliste:

Andreasen, Esben. Manus Lovbog. Århus: Systime, 2008. Print: s. 5-54.
“A rare conversation between Krishna and Arjuna”. Youtube.com. < https://www.youtube.com/watch?v=DQzt5rwg130 >.
Ahle, Allan og Andersen, Lene Nibuhr (mfl.). Horisont. Grundbog i religion. København: Gyldendal, 2014. Print: s. 20; 208-210.
Andreasen, Esben (mfl.). Mennesket og magterne. En grundbog til religion. København: Nordisk Forlag, 1991. Print: s. 124-145.
Andreasen, Esben (mfl.). Mennesket og magterne. En tekstsamling til religion. København: Nordisk Forlag, 1992. Print: s. 122-123; 128-129; 131-132; 134; 141-145; 153-155.
EMU. ”Kalikapurana. Kapitel 67: Ridhiradyaya”. Emu.dk. web. < http://www.emu.dk/sites/default/files/Kalikapurana.pdf >.
“Grin med Gud, Show om og for Hinduerne”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=4PtpyIIglxI >.
Græsholdt, Thorkild. ”Debatindlæg: Hvem må bygge hindu-templer i Danmark?”. Kristeligt-Dagblad.dk. web. 7. 7. 2004. < http://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/hvem-m-bygge-hindu-templer-i-danmark >.
”Hindu Funeral Ritual”.Youtube.com. < https://www.youtube.com/watch?v=nU158zDLC-M >.
”Hinduism: Oldest Religion: Best Documentary 2017.” Youtube.com. < https://www.youtube.com/watch?v=n76m19pYCWs >.
”Hinduism – origins and social structure – the four varnas, women, and sati”. Youtube.com. < https://www.youtube.com/watch?v=lasfZInz0KQ >.
”Hindu Nectar: Spiritual Wanderings in India”. Youtube.com. < https://www.youtube.com/watch?v=zLvr80ZrCqo > .
”Indefra med Anders Agger. Tamiler”. Danmarks Radio. Dr.dk. web. < https://www.dr.dk/drtv/episode/indefra-med-anders-agger_-tamiler_140318 >.
“Kali Maa – the Goddess of Destruction”. Youtube.com. < https://www.youtube.com/watch?v=tUou2n5-_Jk >.
”Krishna reveals his Vishwaroop to Arjun”. Youtube.com. < https://www.youtube.com/watch?v=uPjzI2fZedE > .
“Krishna Story Bhagwat Gita Arjun Demands Virat Swaroops Darshan”. Youtube.com. < https://www.youtube.com/watch?v=y69P0yKuJrU >.
“Kumbh Mela 2016, Naga Sadhu Procession And Bath”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=o1t5WRDv0Cs >.
Madsen, Lene (mfl.). Grundbog til Religion C. Viborg: Systime, 2012. Print: s. 134.
”Maha Kumbh mela 2001”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=Eto9UMobzq8 >.
”Naga baba harhar mahadev”. Youtube.com. < https://www.youtube.com/watch?v=GqWSh_Ykt9k >.
Navaratnam, Pirapaharan. ”Hvordan er det at være hindu i Danmark?”. Religion.dk. web. < http://www.religion.dk/sp%C3%B8rg-om-religion/hvordan-er-det-v%C3%A6re-hindu-i-danmark >.”OSHO: Sex Is Your Life Force”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=KmThdVnWNi8 >.
Poulsen, Allan. Hinduisme. Viborg: Systime. 2012. Print: s. 22-28; 29-34; 40-49; 58-60; 71-73; 74-77; 101-107; 123-124; 155-157; 181-183.
”Practices and Rituals: Durge Puja ritual – Kumari Pujo”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=F2ejtidGv5I >.
“Radiohead – Karma Police”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=IBH97ma9YiI >.
Shri Aghorinath Ji. “A Tantric Master’s View of Tantra”. Thoughtco.com. web. < https://www.thoughtco.com/what-is-tantra-1770612 >.
”Tantra Explanation – What is Tantra?” Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=vsfkLNCpa5g >.
”Til Gaura-purnima festival hos HARE KRISHNA”. Youtube.com. web. <  https://www.youtube.com/watch?v=R3AnDI3zWRY >.
“Watch it to belive it!! The terrifying Aghori sadhus”. Youtube.com. < https://www.youtube.com/watch?v=GEpJdHS1pV0 >.
”Where Arjuna Says ”Krishna, Why did You Created The Univese in the First Place?” Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=AIfPwj7usHM >.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Satanisme

BEMÆRK: virtuelt forløb pga. skolelukning.

Undervisningens indhold omfatter indføring i den religionsfaglige tilgang til studier af moderne satanisme. I undervisningen gennemgås relevant kildemateriale til belysning af udvalgte aspekter af satanismens livsfilosofi, dogmatik, ritualer og etik.

Faglige mål:
• Redegøre for religiøse fænomener.
• Anvende elementær religionsfaglig terminologi.
• Karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale.
• Formulere sig om væsentlige problemstillinger vedr. forholdet mellem religion og moderne samfund i en global kontekst.

Læringsmål:
• Opnå grundlæggende viden om satanismens livsfilosofi, dogmatik, ritualer og etik.
• Opnå grundlæggende viden om satanismens tekstlige og virtuelle kilder belyst gennem fænomenologisk og komparativ metode.
• Opnå grundlæggende viden om nyreligiøse bevægelsers kompleksitet og mangeartede fortolkningsmuligheder.
• Opnå fortrolighed med at analysere og fortolke satanisk kildemateriale ud fra fagligt relevante metoder.

Særlige fokuspunkter:
• Teistiske og ateistiske satanisme
• Satanisme, setianisme og ”politisk” satanisme.
• Anton LaVey og Michael Aquino
• Church of Satan, Temple of Set og The Satanic Temple
• Satanisk dogmatik, ritualer og etik
• Satanisme, senmodernitet og individualitet  

Studiekompetencer:
• Notatteknik
• Individuel forberedelse og grupperbejde
• Mundtligt formidling
• Informationssøgning
• Kritisk refleksion

Materialeliste:

Aquino, Michael. The Crystal Tablet of Set (i dansk oversættelse: Sets instruktioner til den nye magiske periode”. Temple of Set, 1983. Print. (i uddrag).
“Church of Satan Founder Anton LaVey’s Last Interview”. Youtube.com. Web. 27.04.2016. <  https://www.youtube.com/watch?v=q8ifO24uWlM >.
Drury, Nevill. Magi. Fra shamanisme til tekno-magi. København: Nyt Nordisk Forlag A/S, 2004. Print: s. 188-191; 193-197.  
”EGYPT 246 – SETH & APEP”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=XW4aezW8BBQ >.
Kristensen, Kristoffer. ”Fjernsyn om satanisme er ikke for børn”. Kristeligt-dagblad.dk. web. < https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/kritik-fjernsyn-om-satanisme-er-ikke-boern >.
LaVey, Anton Szandor. ”The Nine Satanic Statements” (i danske oversættelse: De ni sataniske erklæringer). Churchofsatan.com. web. < http://www.churchofsatan.com/nine-satanic-statements.php >.
LaVey, Anton Szandor. ”The Eleven Satanic Rules of the Earth” (i dansk oversættelse: De elleve sataniske regler for Jorden). Churchofsatan.com. web. < http://www.churchofsatan.com/eleven-rules-of-earth.php >.
LaVey, Anton Szandor. ”The Nine Satanic Sins” (i dansk oversættelse: De ni sataniske dødssynder). Churchofsatan. web. < http://www.churchofsatan.com/nine-satanic-sins.php >.
“Satanic Art: A Fight for Freedom”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=NrnW6-pjQa0 >.
“The Head of a Satanic Temple Explains Satanism”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=aQz0ZXaTC6Y >.
The Satanic Temple’s Protest for First Amendments Rights”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=6AOX-_HdFKQ >.
”The Truth Behind Modern Day Satanism”. Youtube.com. web. < https://www.youtube.com/watch?v=FmFCLZbdvAk >.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer