Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Mette Kirstine Dernoff Nielsen
Hold 2019 re/2x (2x re, 2x re (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#1 Intro og værktøjer
Titel 2 Forløb#2 Kristendom
Titel 3 Forløb#3 Islam
Titel 4 Forløb#4 Buddhisme
Titel 5 Forløb#5: Etik - virtuelt forløb

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb#1 Intro og værktøjer

Succeskriterierne efter dette forløb:
- Forståelse for hvornår noget er en religion og hvad en anerkendt religion er
- Eleverne skal have kendskab til forskellige faglige termer således at disse kan anvendes sidenhen i de andre forløb (fx kosmologi, antropologi, indefra, mainstrem, ritual…..)
- Eleverne skal kunne redegøre for hhv. Lincolns og Podemans myte definitioner og anvende disse i andre sammenhænge
- Eleverne skal kunne anvende teorier og modeller i andre analysesammenhænge (fx overgangsritualet af Van Gennep, Hjärpes model, Rambos konversions modellen….)
- Eleverne skal kunne redegøre for den religionsfænomenologiske- og sociologiske tilgang. Disse skal de kunne anvende, hvis de ønsker at skrive fx SRP i religion eller indgå i andet tværfagligt arbejde

Materiale:
Materiale;
Biblen online: http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline.aspx
o 1 Mos kpt 1-2

Engel, Merete. Skabelsen. Tre religioner. Ligheder og forskelle i kristendom, jødedom og islam. Haase og Søns Forlag, 2007.  Uddrag fra Islamkapitlet om skabelsen  (i begyndelsen og de første mennesker) s. 29-31 og 38-42

Madsen, Lene m.fl.: Grundbogen til religion C. 2 udgave, Systime; sider 16-19, 246-248, 251-257, 261-268

Horisont – grundbog i religion. Af Ahle, A. m.fl. (2013). Gyldendal. S. 136-138

Internettet.
Kirkeministeriets hjemmeside: Anerkendelse lokaliseret d. 28/6 2018 via: http://www.km.dk/andre-trossamfund/anerkendelse/  og
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=193860 (læs § 1,2,3)


Hjemmeside for; kirken for det flyvende spaghettimonster i Danmark – et trossamfund for dem der ved. Lokaliseret d. 28/6 2018 via:   http://www.fsmkirken.dk/

Religion.dk; I ”Iglesia Maradona” er en fodboldspiller en Gud. Udgivet af Kristeligt Dagblad. Lokaliseret d. 29/6 2018 via: https://www.religion.dk/alternativ-religion-er-fodbold-gud

Religion.dk; Meryam har i sinde at trodse ”burkaforbuddet”. Udgivet af kristelig Dagblad. Lokaliseret d. 6/8 2018 via https://www.religion.dk/trods-nyt-maskeringsforbud-min-niqab-er-ikke-kun-et-stykke-stof

Opdag-islam; At vælge islam (i uddrag). Af Jakob Werdelin. Lokaliseret d. 6/8-2018  via http://www.opdag-islam.dk/2014/07/24/at-vaelge-islam/

Dr.dk/gymnasium (klip)

o Dåben (4.04)


Sidetal: 45 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#2 Kristendom

Formål og succeskriterier:

Eleven får kendskab til kristendommens formative periode og hvordan kristendommen gennem tiden har bredt sig og forandret sig.
Eleven får kendskab til myter og får arbejdet med de væsentlige myter såsom syndefaldet (skabelsen havde de om i intro). Der arbejdes med pagtslutninger i form af pagten med Abraham og Moses.
Der arbejdes med den kristne etik Ift. Bjergprædiken og den barmhjertige samaritaner. Derudover arbejdes der med apostlen Paulus samt Luthers virke og indflydelse på kristendommens splittelse (katolicismen og  protestantismen),
Eleven skal kunne redegøre for den kristne frelse-forståelse samt lidelse og perspektivere dette til andre religioners frelse-opfattelse. De skal have kendskab til messiashemmeligheden, dette går vi dog ikke i dybden med. De skal have kendskab til hvordan kristendommen ser ud i Danmark og hvordan kristendommen globalt er repræsenteret.
Derudover arbejdes der med sekularisering inden for kristendommen med særligt fokus på om Lindhardt er understøttende omkring den moderne kristendomsforståelse og hvorfor der er en konflikt med biskopperne.

Materiale:
Bøger (+ kopier fra bøger):
Andreasen, Esben m.fl.: Religion og kultur -en grundbog 3. udgave, Systime (Kernestof), side 147-151 + 158-161 øv. + 169-170

Madsen, Lene m.fl.: Grundbogen til religion C. 2 udgave, Systime; sider 11-12, 15 (guds død), 53-55 (Paulus), 59-62 (splittelsen), 67-69 (kristendom i nutid), 70-73 (kristne forestillinger), 76-79 (næstekærlighed), 82-83 (kristen modernisme)  217-223 (verdensreligioner)

Jacobi, Finn og Josephsen, Hanne: Religionerne – tekster og fremstillinger. Munksgaard, sider 242-244 (“tekst 31, Et opgør med gerningsretfærdigheden”).  

Lindhardt, Jan: “Luthers trosbegreb” I: Forman, Jens: De kristnes religion, Systime Sider 179-180

Forman, Jens: De kristnes religion, Systime Sider: s. 70-73 (Jesu død) + 174-177 (Katolicisme og Lutherdom).

Poulsen, A og Schow-Madsen, J.  (2000). Gyldendal. Samtale med P.G. Lindhardt s. 128-129

Biblen online: http://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline.aspx
1 Mos kpt 3, kpt. 17, v. 9-27
2 Mos kpt 19 v. 1-25  + 20 v. 1-21
Matt kpt 12, v. 9-14
Luk kpt 10, v. 25-37
Paulus bev til Galaterne, kpt 3, v. 1-14 og 23-29

Artikler:
Tema-artikel: Er Danmark et sekulariseret land?. Luthersk Mission lokaliseret via www. D. 27/11.2014.

Vigilius, Manuel: Mig og Gud og mig. (okt., 2004) Ud og se

Link:
Bibelselskabet.dk; Bjergprædiken på nudansk. Lokaliseret d. 7.8.2018 via https://www.bibelselskabet.dk/om-bibelen-menu-oversaettelser-den-nye-aftale-smagsprover/bjergpraedikenen-pa-nudansk
Reformationen, hvad skete der? Fra Folkeuniversitetet, Århus (2017) https://www.youtube.com/watch?v=Y6cdXMBjHPc
So Fu** Special i USA. CFU

Antal sider: 78 sider

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb#3 Islam

Eleverne skal i islam forløbet have kendskab til islams formative periode, hvor eleverne herunder har arbejdet med Muhammeds vigtige rolle/position i islam. Derudover har eleverne arbejdet med forskellen på sunni- og shia-islam. og skal kunne redegøre for væsentlige forskelle herom.
Eleverne har arbejdet med de 5 søjler og de 6 trosartikler og skal kunne identificere og redegøre for disse. Eleverne har haft særligt fokus på hajj og overgangsritualer.
Efterfølgende arbejdede eleverne med Sharia og de skal kunne forklare, hvad det er og hvorledes Sharia udledes. Her arbejdede eleverne med at analysere en fatwa. Eleverne skal også kunne karakterisere hvad globaliseret islam er med særligt fokus på euroislam.
Som afslutning på forløbet benyttes klip fra TV-serien: SKAM hvor eleverne skal kunne anvende begreberne globaliseret og euroislam på scenerne samt anvende Jan Hjärpes model i: Religioner Lever på hhv Sana og Yousef.
Forløbet afsluttes med en prøve eksamen

Materiale:
Bøger/dele af bøger:
Grundbogen til Religion C. Af Madsen, L (2012), 2 udgave, systime s. 92-103   

Muslimernes religion. Tro, praksis og sharia. Af Forman, J. (2009), 1 udgave, systime. s.  18 + s. 34-35 + s. 66-68 (himmelrejsen)  

Religioner Lever - en grundbog til religion. Af Rebecca Natasha Albinus m.fl. (2017), 1 udgave, Lindhardt og Ringhof s. 105-107 + 112-122  

Horisont. Grundbog i religion. Af Ahle, A m.fl. (2013), 1 udgave, Gyldendal s. 157 (Hadith)

Koranen:
Sura 26 Digterne

Hadith: Åbenbaringen Fra; Al Bukhari hadith samling (2007) 1 side

Nettet:

SKAM: CFU hele afsnit 4 (sæson 4) i SKAM. Se også de sidste 10 minutter af afsnit 7 (minuttal 26:00-36:00).

Fatwa fra Islamsvar.dk (Leasing og renter) Waseem Hussain, Dansk Islamisk Center) (lokaliseret d. 8 nov. 2018)
http://islamsvar.dk/halal-og-haram/finans/er-leasing-tilladt/  

Film:
DR2 (2006) Den skjulte imam (uddrag ca. 35 min)

Hajj https://www.youtube.com/watch?v=q7q_LcqbvKI   


I alt: 29

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#4 Buddhisme

Eleverne skal under buddhisme forløbet have kendskab til og kunne redegør for  de 3 juvel, de 4 ædle sandheder og den 8-ledede vej. Eleverne skal kunne identificere disse i tekster og forstå begrebernes sammenhæng og relevans for de buddhistiske religioner. Eleverne vil arbejde med Buddhalegende og herunder skal de kunne finde de mytiske træk
Eleverne får også kendskab til de tre retninger (Theravada, Mahayana, Vajrayana), de skal kunne identificere hvilken retning teksterne tilhører.
Eleverne vil arbejde med livshjulet og Frelsen i buddhismen sammenlignet med frelsen fra Islam og kristendommen.
Derudover får eleverne kendskab til menneskeopfattelsen i theravada herunder de 5 skandhaer.
Eleverne får et kort indblik i Buddhismen i Vesten, og hvad der karakterisere denne form for nutidig buddhisme. Der arbejdes også med konversion og hvorfor folk vælger netop at konvertere til buddhismen.


Afslutningsvis vil eleverne arbejde med eksamenstræning.

Eleverne vil blive vurderet på:
- Forstå og anvende buddhistiske begreber
- Forståelse for buddhistiske religioner og relevante sider i buddhismen dvs, dens opståen, udvikling og udbredelse
- Redegøre for Buddhismens kosmologi, ritualer, myter og axis mundi
- Analysere og perspektivere ift. kristendommen og islam

Materiale:
Religion C en grundbog. s. 143-149 + 150-152 + 156-160 + 246-248 + 264

Religion og Kultur - en grundbog (udgave 2), af Andersen m.fl. Systime (2005) s. 63-68 (uddrag) (de 3 retninger)

Religion og Kultur - en grundbog (udgave 3) af Andersen m.fl. Systime (2011) s. 67-68 (Sangha)

Buddhalegende I: Buddhismen tanker og livsformer af J. Bruun m.fl.  Gyldendal (1997)

Religioner lever - grundbog til religion Lindhardt og Ringhof (2017). illustration s 163

Benarestale I: Fremmede religioner i nutiden af SV. Aage Bay. Gyldendal (1980) s. 177-178

Hvad er et menneske og hvad genfødes. I Buddhisme og åndemanere i Thailand af Frede Granum-Jensen Systime (2001) s. 22-23

Hvem er jeg I:  I Buddhisme og åndemanere i Thailand af Frede Granum-Jensen.  Systime (2001) s 55-58


Buddha Buddha Cool (tekst 10), I Horisont - en grundbog i religion, Gyldendal (2013) s. 280-283

Nettet:
Den anden dimension - Kim Feirup (Dr.dkgymnsium)

Religionsnørden: buddhisme https://www.youtube.com/watch?v=dhSu7o3A-Aw

Sider i alt: 31 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#5: Etik - virtuelt forløb

I dette forløb har eleverne arbejdet med etik og aktuelle etiske problemstillinger bl.a. i forbindelse med corona-situationen. De har læst om teorierne bag nytteetik og pligtetik, og derefter analyseret et lille udvalg af tekster med fokus på den etiske argumentation i teksterne bl.a. ud fra SENAT-metoden. Eleverne har undersøgt, hvilken rolle Det Etiske Råd har i etiske problemstillinger, hvordan medlemmerne vælges, og hvordan de arbejder. Eleverne har afslutningsvis arbejdet med en selvvalgt case, som de har valgt ud fra Det Etiske Råds temaer, og de har lavet en præsentation af den etiske problemstilling for klassen, en analyse af en selvvalgt tekst samt perspektiveret problemstillingen til religiøs etik.

Nøglebegreber:
Etik og moral
Pligtetik
Nytteetik
Absolutister
Relativister
Menneskesyn: Herunder begreberne “Determinisme” og “Indeterminisme”
Personaletisk synsvinkel
Samfundsetisk synsvinkel

Teori og materiale:
Om nytteetik og pligtetik: Religion og etik – grundbog til etik i religionsfaget af Dorte Thelander Motzfeldt, Systime 2016, s. 8-16

Fra Den Optimale Behandling? – Om medicinsk etik, af Poul Storgaard Mikkelsen, Systime 2001-2008:
• Tekst 47: ”Dødskriteriet” af Det Etiske Råd, s. 185-186

*Film: “Kroppen som genbrug - organdonation og etik” (18 min. 43 sek.) fra Det Etiske Råd: https://www.youtube.com/watch?v=eVw3mCEmezQ

*Podcast: “Brinkmanns briks - etik og corona” fra DR P1 d. 1. april (57 min.):
https://www.dr.dk/radio/p1/brinkmanns-briks/brinkmanns-briks-special-3

*Hjemmesiden: www.etiskraad.dk - herunder selvvalgt materiale til egen case.

Sidetal: 10 (*ekskl. film, podcast, hjemmesiden for Det Etiske Råd og selvvalgt materiale)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer