Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e) Jakob Heuseler
Hold 2019 ng/2a (2a ng, 2a ng (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Vand og vejr
Titel 2 Klima og energi
Titel 3 Den dynamiske jord

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Vand og vejr

I dette først forløb arbejdes der i forlængelse af nv-grundforløbet først videre med vandets kredsløb. Herunder grundvandsdannelse i Danmark og samt vandressourcespørgsmålet. Sidstnævnte dækker over såvel vandforbruget og vandforurening i Danmark som kampen om vandet  i et globalt perspektiv.

Dernæst arbejdes der med vejret, nedbør og vindsystemer, eksemplificeres med ITK-zonen. Men også klimazoner og plantebælter ses der på.  Endelig præsenteres bæredygtighedsbegrebet.

I dette forløb er der særligt fokus på det empiriske arbejde med afrapportering (jf. nedenstående skriftlige afleveringer). Tillige indgår der anvendelsen af digitale kort og geoinformation samt  øvelsen i at benytte fagtermer til at forklare grundlæggende geografisk processer og sammenhænge.

Praktiske øvelser:
- Tegning af hydrotermfigurer pba. udleverede data
- Øvelser om grundvand (se journalaflevering)
- Øvelser om nedbør (se journalaflevering)
- Forsøg om tropiske orkaner (se journalaflevering)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Klima og energi

I dette forløb arbejdes der først med klimaet, herunder med global opvarmning og drivhuseffekt. Men også med klimascenarier og klimaændringerne i et kortere og længere tidsperspektiv. Sidstnævnte i forhold til menneskets livsvilkår, lokalt såvel som globalt.

I fokus er forsat det empiriske arbejde (jf. nedenstående journal-afleveringer), men også den faglige formidling og samfundsdebatten står centralt (jf fx energiopgaven om Grøn omstilling). Ligesom der selvfølgelig fortsat arbejdes med fagbegreber og alt mere komplekse processer og sammenhænge, ofte præsenteret i modelform.

Praktiske øvelser:

- Arbejde med data fra FN's klimarapport
- Forsøg med olieindvinding i kalk (se journalaflevering)
- Ekskursion til kraftvarmeværket Argo (se journalaflevering)
- Undersøgelse af vedvarende energiløsninger (se journalaflevering)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Den dynamiske jord

I dette sidste forløb arbejdes der med landskaber og geologi. Førstnævnte med omdrejningspunkt i det danske kystlandskab. Her arbejder vi først i klasselokalet med både en mere teoretiske forståelse af de naturlige og menneskeskabte processer der former landskabet - fra istiden til det moderne menneske. Og praktiske øvelser af fx at kunne identificere bjergarter. Det hele skulle til sidst så afprøves ved en ekskursion ud til Bolund, hvor flere af de danske kysttyper er repræsenteret. Men coruna'en har sat en stopper for dette. Så i stedet ser vi på og læser om det danske kystlandskab hjemmefra. Ligesom vi i teorien når en tur omkring konflikterne om Jordanflodens vand.

Endvidere ses der generelt på jordens udvikling og geologisk tid samt på pladetektonik og jordskælv og vulkaner, hvortil der knyttes et eksperimentielt arbejde (se den geologiske journal), ligesom der løbende arbejdes med alt fra håndstykker og tegneøvelser til film og animationer for at forstå dette emne.


I dette 3. og sidste forløb er de faglige mål flere, om end særligt arbejdes der med modeller og rumlige mønstre, fx i forhold til kontinentaldrift og pladetektonik.


Praktiske øvelser:
- Forskellige opgaver om pladetektonik, jordskælv og vulkaner (se aflevering i lectio)
- Bjergarternes kredsløb, workshop i bjergartsbestemmelser
- Virtual eartquake, øvelser på nettet
- Vulkaner på nettet, undersøg egne vulkaner
- Div. digitale øvelser med miljoegis' kortmateriale
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Journal om olie i kalk 13-02-2020
Opgave i jordskælv 24-03-2020
Opgave i vulkaer 03-04-2020
Øvelse om pladetektonik 17-04-2020
Istidslandskabet 01-05-2020
Vandkonflikten i mellemøsten 04-06-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer