Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Lene Mette Larsen
Hold 2019 ol/3x (3x ol)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Epos - Den homeriske helt
Titel 2 Drama - Antigone
Titel 3 Kunst - skulptur
Titel 4 Filosofi - Sokrates' Forsvarstale
Titel 5 Romersk litteratur gennem Ovid

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Epos - Den homeriske helt

Indhold:
I dette søjleforløb skal vi arbejde med et af Homers værker - nemlig Iliaden. Gennem læsning, analyse og fortolkning af diverse uddrag skal vi forholde os til mange forskellige facetter af denne fortælling. Vi skal blandt andet se nærmere på den græske mytologi samt de olympiske guder, som spiller en stor rolle hos Homer. Derudover skal vi beskæftige os med, og få en klar forståelse af, genren epos. Sidst men ikke mindst skal vi især se på heltebeskrivelser samt æresbegrebet i denne fantastiske historie.

Fokuspunkter:
– analysere og fortolke oversatte græske og romerske tekster og græske monumenter både i deres antikke kontekst og i deres betydning for senere europæisk kultur
– identificere, forklare og forholde sig til væsentlige begreber og tanker i de behandlede tekster

Kernestof:
Homers Iliade oversat af Otto Steen Due (1., 3., 4. vers 1-231, 6. vers  231-529, 20. sang vers 1-198 og 22. sang)

Perspektiverende stof:
Konstantinos P. Kavafis, Trojanerne
Henrik Christensen, "Homindres ild i laden" (uddrag)
Film: Troy (2004)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Drama - Antigone

Indhold:
I dette søjleforløb skal vi gennem læsning, analyse og fortolkning arbejde med tragedien Antigone, med særligt fokus på kampen mellem religion og stat samt civil ulydighed. Vi skal især have fokus på genren drama og tragedier med henblik på opdeling af selve stykket samt væsentlige dele af stykket. Vi skal se på baggrunden for denne genre og dens betydning for det græske samfund. Derudover skal vi perspektivere frem til vores moderne tid og tale om problematikken om de irakiske flygtninge i Brorson kirken.

Fokuspunkter:
– vise, hvorledes antikken har betydning i senere europæisk kultur
– analysere og fortolke oversatte græske og romerske tekster og græske monumenter både i deres antikke kontekst og i deres betydning for senere europæisk kultur

Kernestof:
Sofokles, Antigone oversat af Otto Gelsted

Perspektiverende stof:
Ramsdal - Jeg skulle have råbt meget mere op (artikel fra Kristeligt Dagblad den 23. oktober 2009)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Kunst - skulptur

Indhold:
I dette kunstsøjleforløb skal vi arbejde med skulpturer. Vi skal forholde os til flere faktorer imens vi ser på de forskellige karakteristika gennem tiden. Vi skal især have fokus på den historiske samtid samt kulturelle dynamikker. Gennem analyse og fortolkning af adskillige værker, skal vi forholde os til disse i de fire store tidsperioder: Arkaisk, klassisk, hellenistisk og romersk. Derudover skal vi også se på skulpturens udvikling igennem tiden og perspektivere frem til vores egen samtid.

Fokuspunkter:
– vise, hvorledes antikken har betydning i senere europæisk kultur
– analysere og fortolke oversatte græske og romerske tekster og græske monumenter både i deres antikke kontekst og i deres betydning for senere europæisk kultur
– identificere, forklare og forholde sig til væsentlige begreber og tanker i de behandlede tekster

Kernestof:
Vi skal se på mange forskellige skulpturer i dette forløb, men her er et udsnit af dem vi kommer til at fokusere mest på.
Arkaisk:
- Nikandres kore
- Kalvebæreren
- Kritios drengen
Klassisk:
- Vognstyreren
- Diskoskasteren
- Spydbæreren
- Afrodite fra Knidos
Hellenistisk:
- Portrætstatue af Demosthenes
- Galler der dræber sig selv og sin hustru
- Laokoon
- Afrodite og Pan
Romersk:
- Kejser Commodus som Hercules
- Augustus fra Prima Porta
- Rytterstatue af Marcus Aurelius
Perspektiverende:
Særlig fokus på renæssancen, barokken og nyklassicisme (med kortere gennemgang af nyere materiale)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Filosofi - Sokrates' Forsvarstale

Indhold:
I dette søjleforløb skal vi se på især Platons filosofi samt Sokrates' livsfilosofi i forhold til læsning af Sokrates' Forsvarstale. Der er fokus på relationen mellem Sokrates og Platon, den historiske kontekst, genre og samfundskritikken. Også i dette forløb er der fokus på begrebet 'civil ulydighed'.
Dette forløb berører stort set de to tidligere litterære søjler og skaber derfor også en god afrunding på oldtidskundskab.

Fokuspunkter:
– nuancere, perspektivere og uddybe moderne problemstillinger gennem læsning af antikke tekster
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof:
Platon, Sokrates' Forsvarstale
Platon, Hulelignelsen

Perspektiverende stof:
Kurt Hansen, Det, vi ikke kan se, er det vigtigste
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Romersk litteratur gennem Ovid

Indhold:
I dette korte forløb vil der være fokus på én romersk digter - nemlig Ovid. Vi skal bevæge os igennem flere værker gennem små uddrag og herigennem få et overordnet kendskab til den Augustæiske æra, Vergil og Æneiden, Ovid og Ovids værker. Der vil blive draget paralleler til tidligere forløb, såsom Iliaden og genren epos.

Fokuspunkter:
– analysere og fortolke oversatte græske og romerske tekster og græske monumenter både i deres antikke kontekst og i deres betydning for senere europæisk kultur
– vise, hvorledes antikken har betydning i senere europæisk kultur
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Kernestof:
Vergil, Æneiden (2. sang, vers 1-175)
Ovid, Metamorphoser (Pygmalion + Narcissus + Ekko og Narcissus)
Ovid, Eskapader (I,1 / I,5 / II,8 / II,15 / III,11b)
Ovid, Elskovskunst (v. 1-146)

Perspektiverende stof:
Villy Sørensen, Pygmalion (1986)

Sekundær litteratur:
Brian Andreasen m.fl., Paideia (s. 31-39)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer