Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Annelise Wejdemann
Hold 2019 fy/q (1q fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Energi og energiomsætning
Titel 2 Bølger: Lys og lyd
Titel 3 Kernefysik
Titel 4 Astronomi, kosmologi og stjerners udvikling

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Energi og energiomsætning

Energi og energiomsætning

Energi og energiomsætning
Nøgleord:
Energiformer, energi, effekt, nyttevirkning, temperatur, (det absolutte nulpunkt), elektrisk energi, omdannelser af energi, kemisk energi, brændværdi, energi i mad, stofskifte, varmeenergi, specifik varmekapacitet, 3 tilstandsformer, overgangsvarmer, mekanisk energi (potentiel og kinetisk energi) og mekanikkens energisætning, tyngdeacceleration.


Læringsmål:
At kunne gøre rede for og anvende begreber som energi, effekt, nyttevirkning i energiomdannelser.
At kunne anvende formler til beregninger af fx energi
At kunne anvende korrekte SI-enheder og videnskabelig notation
At kunne beskrive de tre tilstandsformer, faseovergange og termisk energi.
At kunne udføre og rapportere forsøg, herunder diskutere fejlkilder og måleusikkerheder ved forsøget
At kunne redegøre for mekanikkens energisætning og anvende den til at beregne den mekaniske energi (kinetisk energi og potentiel energi) af et system.

Eksperimenter/øvelser
Smeltning af is
Vands fordampningsvarme
Specifik varmekapacitet af messing
Bilforsøg (mekanisk energi)
Løb på trappe
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Bølger: Lys og lyd

Bølger
Nøgleord: Lyd som bølger, frekvens, bølgelængde, fart, resonans, lydstyrke, blæseinstrumenter, strengeinstrumenter, lys som bølger, brydning/refraktion, diffraktion.

Læringsmål:
At kunne beskrive lys og lyd som bølger, herunder anvende begreber som frekvens, bølgelængde, fart
At kunne forklare Snels lov for brydning
At kunne anvende bølgeligningen og gitterligningen til beregninger
At kunne udføre forsøg med diffraktion og refraktion
At kunne forklare stående bølger og resonansfænomener
At kunne beskrive hvordan strenge- og blæseinstrumenter virker

Øvelser: Diffraktion med en laser, brydning, snorbølger
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Kernefysik

Kernefysik

Nøgleord:
Radioaktive henfald, alfa, beta og gamma-henfald, henfaldsloven, halveringstid, henfaldskonstant, aktivitet, atombomber, kædereaktion, fusion.

Læringsmål:
At kunne beskrive forskellige former for radioaktive henfald (alfa, beta- og gammahenfald) og afstemme reaktionsskema for processerne
At kunne forklare begrebet radioaktiv stråling.
At kunne forklare fænomenerne fission og fusion
At kunne forklare henfaldsloven inklusive begreber som aktivitet, halveringstid og henfaldskonstant og anvende loven til beregninger af fx aktivitet eller mængde af kerner

At kunne beskrive en atombombes virkning (herunder kædereaktion og energi i en fissionsproces)
At kunne udføre forsøg med radioaktive kilder til bestemmelse af halveringstid og halveringstykkelse.

Forsøg: Halveringstykkelse af ioniserende stråling, bestemmelse af Bariums halveringstid
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Astronomi, kosmologi og stjerners udvikling

Astronomi, stjerners udvikling og kosmologi
Nøgleord: Dag, nat, årstider, formørkelser, tidevand, solsystemet.
Stjernedannelse, hovedseriefase, kæmpestjernefase, stjernedød, skelnen mellem store og små stjerner, sorte huller, neutronstjerner, fusionsprocesser.
Kosmologi, Big Bang, baggrundsstråling, rummets udvidelse, Hubbles lov, dopplerforskydning, rødforskydning, det kosmologiske princip, kosmisk baggrundstråling, universets byggesten

Læringsmål
- at kunne forklare fænomener som dag og nat, årstider, tidevand, måneformørkelser, solformørkelser og vendekredse som resultat af jorden, Månen og Solens indbyrdes bevægelser.
- at kunne beskrive solsystemet og gøre rede for dets dannelse
- at kunne beskrive og forklare stjerners udvikling, herunder stjernedannelse, hovedseriefase, kæmpestjernefase og stjernedød
- at kunne skelne mellem store og små stjerner og betydningen af størrelsen for stjernens udvikling og død.
- at kunne gøre rede for fusionsprocessen for brintforbrænding i stjerner
- at kunne gøre rede for Big Bang-teorien
- at kunne gøre rede for Hubbles lov
- at kunne gøre rede for de fænomener der bekræfter Big Bang-teorien: Kosmologisk rødforskydning, kosmisk baggrundsstråling, grundstofsfordeling.
- at kunne gøre rede for det kosmologiske princip og forklare dets konsekvenser

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer