Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Christian Blands
Hold 2019 fy/s (1s fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Intro til fysik C
Titel 2 Lys
Titel 3 Lyd
Titel 4 Energi
Titel 5 Universet - og solsystemet

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Intro til fysik C

3 eksempler på eksperimentelt arbejde.

1. To colaer, tak!
Hvordan opfører en rød coke og en diet coke sig, når de i halvliters flasker placeres i vand? Og hvorfor? Dokumenter med video. Målet er at præsentere observationer og eventuelt beregninger på en hensigtsmæssig måde. Og at demonstrere, at formål-hypotese-konklusion i en tekst om fysik skal hænge nøje sammen.

2. Hvorfor lander leverpostejmadden altid på pålægssiden?
Undersøg og dokumenter med tekst. Målet er at træne begreberne parameter og reproducerbar.

3. Farver - regnbuer og spektre.
I egne noter svares der på en række undringsspørgsmål om regnbuer. Desuden undersøges spektret fra 5 lyskilde gennem et spektroskop. Spektrene rubriceres som kontinuert spektrum, linjespektrum eller båndspektrum.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Lys

̶- grundlæggende egenskaber: bølgelængde, frekvens og udbredelsesfart
̶- det elektromagnetiske spektrum, fotoner og atomers absorption og emission af stråling
̶- fysiske egenskaber ved lys.

Stikord:
Bølgeligningen, v=λ ∙ f
v, udberedelseshastighed
λ, bølgelængde
f, frekvens
Tværbølger (transversale bølger, fx lys))
Længdebølger (longitudinalbølger, fx lyd)
Kontinuert spektrum
Linjespektrum
Elektromagnetisk spektrum
Fotoner
Fotonenergi: E = h ∙ f
h, Plancks konstant
Absorption
Emission
Brintspektret (Balmerserien)
Bohrs atommodel
Symbol for et atom (antal protoner, antal neutroner, antal nukleoner - atomnummer og massetal)

Fællesforsøg med forskellige stoffers linjespektrum
Forsøg med bestemmelse af bølgelængde for laserlys
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Laserlys' bølgelængde 19-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Lyd

Fysiske egenskaber ved lyd.

Stikord:
Forkellen på tonehøjde (frekvens) og lydstyrke (lydtryk, amplitude).
Konstruktiv interferens.
Destruktiv interferens
Resonans
Grundtone
1.overtone
2.overtone
osv
Lydintensitet
Decibel

Måling af lydens hastighed i atmosfærisk luft med mikrofoner
Måling på stødtoner (svævninger)
Måling af lydenshastighed med stemmegaffel og resonansrør

Resonansrør (åbne og halvåbne) (virtuelt forsøg)
Forsøg med en svingende streng.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Svingende streng 28-01-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Energi

Energi
̶  beskrivelse af energi og energiomsætning, herunder effekt og nyttevirkning
̶  eksempler på energiformer og en kvantitativ behandling af omsætningen mellem mindst to energiformer
̶  atomer som grundlag for forklaring af makroskopiske egenskaber ved stof

Stikord:
Energiformer
Mekanisk energi
Potentiel energi  E = m ∙ g  ∙ h
Kinetisk energi  E = ½  ∙ m ∙ v2 (i anden)
Mekanikkens energisætning
Effekt
Nyttevirkning
Tilstandsformer (faser) (fast, flydende, luftformig)
Faseovergange (smeltning/størkning og fordampning/fortætning)
Temperaturskalaer
E = m ∙ c  ∙ ΔT (når der ikke skiftes fase)
m, masse
c, specifik varmekapacitet
ΔT, temperaturtilvækst
E = m ∙ L (ved faseskift, overgang)
L er den specifikke overgangsvarme dvs smeltevarme eller fordampningsvarme

Fællesforsøg: Bil ned ad en tagrende.
(Illustration af mekanikkens energisætning)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Nyttevirkning af husholdningsapparater 09-03-2020
Virtuel time torsdag den 12.marts 12-03-2020
Virtuel time mandag den 16.marts 16-03-2020
Virtuel time torsdag den 19.marts 19-03-2020
virtuel time tirsdag den 24.marts 2020 24-03-2020
virtuel time torsdag 26.marts 26-03-2020
Mekanisk energi på en bakke 24-04-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Universet - og solsystemet

Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
̶  grundtræk af den nuværende fysiske beskrivelse af Universet og dets udviklingshistorie, herunder Universets udvidelse
̶  Jorden som planet i solsystemet som grundlag for forklaring af umiddelbart observerbare naturfænomener

Stikord:
Solsystemet
Galakser
Stjerner
Planeter
Måne
Nat og dag
Årstider
Solformørkelse
Måneformørkelse
Keplers love
Big Bang
Rødforskydning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer