Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e) Ole Løwe Graf
Hold 2019 bk/sr4 (1certz bk, 1certz bk (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion
Titel 2 Grundforløb
Titel 3 Fra palæolitisk til senmiddelalderlig kunst
Titel 4 Billedanalyse
Titel 5 Rennæssancekunst og barokmaleri
Titel 6 Arkitektur - byrumsdesign
Titel 7 Øjeblikket "nu"!
Titel 8 Eksamensprojekt
Titel 9 Corona-udvidelse af undervisningen

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion

Introduktion til fagets indhold og metoder
Portfoliointroduktion og -foldning

Materiale:
Læreplan for Billedkunst C
Eget materiale om perception og croquis-tegning

Visualiseringsøvelser:
• Skitsetegning efter model på powerpoint
• Skitsetegning af arkitektur
Indhold
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 2 Grundforløb

I grundforløbet introduceres gennem teori og praksis bredt til de grundlæggende visuelle virkemidler indenfor kunst på flade. Dette danner basis for elevernes analytiske, teoretiske og praktiske arbejde med visuelle fænomener, som er en forudsætning for at udvikle en reflekteret tilgang til kunstens historiske, kulturelle og menneskelige betydning.

Succeskriterierne er, at eleverne udvikler kendtskab til og fortrolighed med fagets terminologi og primære udtryksformer.

Materiale:
Andersen og Laursen: ”Billedkunst – metode, kronologi, tema” s 7-40.
Eget materiale om virkemidler i komposition
Eget materiale om rumlige virkemidler
Eget materiale om farven som virkemiddel


Øvelser:
2 kompositioner hvor sort/hvid klip eller riv arrangeres hhv. statisk og dynamisk på fladen
Tegneøvelser med hhv. åbent og lukket motiv
Collage, hvor der er arbejdet med størrelsesgradient og billedplaner
Valørøvelse med "farve"perspektiv
Svævende klodser (rum vha. linier og skyggelægning)
Tegning med centralperspektiv af skolens gangareal
Perspektivtegning med 2 forsvindingspunkter af skolens udendørs bygninger
Optegning og udfyldning af Ittens farvecirkel ud fra de tre primærfarver
Farvelægning af landskab fra svag fotokopi med farveperspektiv
Maleriøvelser med ekspressionistisk farvebrug


Særlige fokuspunkter:
• At introducere til billedkunst og billedanalyse
• At arbejde praktisk og teoretisk med billeder på flader
• At introducere til billedets visuelle virkemidler i teori og praksis, rum, komposition, farve, linjer og maleteknik.
• At skelne mellem forskellige virkemidler i visuelle værker og kunne sætte ord herpå
• At kommunikere om og ved hjælp af visuelle udtryk
• At arbejde praktisk og teoretisk med forskellige gengivelsesstrategier
• At skelne mellem personlig oplevelse af visuelle udtryk og analytisk tilgang
• At arbejde praktisk og teoretisk med gengivelsesstrategier
• At samle analytiske resultater i en konklusion.
• At få materialekendskab til redskaber og teknikker.

Indhold
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 3 Fra palæolitisk til senmiddelalderlig kunst

Med udgangspunkt i kunsthistoriske nedslag (palæolitisk, ægyptisk, byzantinsk, romansk og gotisk tid) er sproget om og forståelsen af virkemidlerne blevet undersøgt og uddybet i samtaler om udvalgte eksempler og i øvelser med inspiration fra kunsthistorien.

Materiale:
Eget materiale om kunsthistorien fra palæolitisk tid til år 1400 (5 powerpoints).

Øvelser:
Hvad vil det sige at male "indefra"? Hulemaleri med rent pigment og trækul.
Relieføvelse og billedplaner. Lavrelief efter ægyptisk forbillede.
Illustrationsdesign i konkret billedsprog. Illumineret bogstav til specifik tekst
Dekorationsdesign i abstrakt billedsprog. Glasmosaik til gotisk kirkevindue.

Særlige fokuspunkter:
• At forstå billedkunstens udvikling og de skiftende stilperioder som udtryk for samfundsudviklingen
• Selvstændig research
• At arbejde praktisk og teoretisk med billeder på flader
• At skelne mellem personlig oplevelse af visuelle udtryk og analytisk tilgang
• At kommunikere om og ved hjælp af visuelle udtryk
• At skelne mellem udvalgte kunsthistoriske perioder og beskrive disse perioders væsentligste træk
• At arbejde praktisk og teoretisk med gengivelsesstrategier
• At eksperimentere med forskellige metoder og strategier til at løse opgaver af visuel karakter i samspil med det analytiske arbejde med andres og egne værker
• At anvende fagterminologi
Indhold
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 4 Billedanalyse

Forløbet har fordybet grundforløbets introduktion til billedanalyse og introduceret til formal-, social- biografisk samt betydningsanalyse for malerier samt hvordan disse analyseformer kan suppleres med udvalgte elementer og bruges på skulptur.

Materiale:
Andersen og Laursen: ”Billedkunst – metode, kronologi, tema” s 41-69 samt 75-80.
Eget materiale om analysemodeller

Øvelser:
Billedgørelse af en selvvalgt følelse
Analyseøvelser i fællesskab af udvalgte værker

Særlige fokuspunkter:
• At samle analytiske resultater i en konklusion.
• At introducere til analytiske synsvinkler: formal-, biografisk, social- og betydningsanalyse med fokus på formalanalyse.
• At få materialekendskab til redskaber og teknikker.
• At eksperimentere med forskellige metoder og strategier til at løse opgaver af visuel eller rumlig karakter i samspil med det analytiske arbejde med andres og egne værker
• At anvende fagterminologi
• At øve elementære analytiske tilgange til at forstå visuelle fænomeners form, indhold og kontekst
• At kende udvalgte teorier til at belyse almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger
Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 5 Rennæssancekunst og barokmaleri

Forløbet omfattede karakteristiske stiltræk i renæssancens kunstneriske og samfundsmæssige nybrud eksemplificeret bl.a. ved udvalgte kunstneres biografi og værker samt hvordan disse stiltræk afløstes af nye i barokkens modreformation.

Materiale:
Eriksen, Oxvig og  Strøm: Grundbog i kunst og arkitektur, 2013, s. 86-88 og 91-93
Andersen og Laursen: ”Billedkunst – metode, kronologi, tema” s 106-116.
Egne pp's om renæssancen og barokken

Øvelser:
Stillebenfotografi med typiske genstande og dramatisk lyssætning
Realistisk maleri af frugt mv. i ovenstående opstilling, som det typisk indgår i barokke stilleben-billeder (trompe l'oil)
Analyse og sammenligning af Robin Williamsvideo og barok stilleben

Særlige fokuspunkter:
• Billedkunstens udvikling og de skiftende stilperioder som udtryk for samfundsudviklingen
• Selvstændig research
• At arbejde praktisk og teoretisk med billeder på flader
• At øve fagterminologien
• At skelne mellem udvalgte kunsthistoriske perioder og beskrive disse perioders væsentligste træk
• At arbejde praktisk og teoretisk med gengivelsesstrategier
• At få materialekendskab til redskaber og teknikker.

Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
virtuel barok analyse 28-01-2020
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 6 Arkitektur - byrumsdesign

Forløbet inkluderer arkitekturhistorie med fokus på byernes udvikling og byplanlægning gennem tiderne og munder ud i elevernes design af individuelle eller gruppeudformede forslag til forbedring af byrummet vha indgreb på p-bås arealer. Forslaget skal præsenteres i sammenhæng med en byrumsanalyse af det frit valgte sted og visualiseres i 3D og planche.

Materialer:
Eget materiale om byudvikling og arkitekturhistorie
Line H. Porse og Sune P. Carlsen: "Byrumsdesign" side 32-49, 52-57, 62-68 og 83-90.
Film af Jan Gehl: "Livet mellem husene"

Øvelser:
Brief: Hvordan udformer man en p-plads til et attraktivt sted med oplevelser?
Byrumsanalyse in situ
Plancheformidling af valgte sted og tilhørende analyseresultater
Visualisering af eget forslag i målestoksforhold i  3D model i skumpap eller lignende.
Præsentation af proces og færdigt produkt

Særlige fokuspunkter:
̶ introduktion til arkitektur og byrumsanalyse
- at arbejde praktisk og teoretisk med rum
- arkitekturhistorie - periodekendskab og karakteristika
- form og funktion som arkitekturparametre
- skitserende og eksperimenterende undersøgelser
̶ informationssøgning og research
-  byrumsanalyse i praksis
̶ rumlige modeller fx prototyping, mock-ups og lignende
̶ målfaste tegninger og/eller målfaste rumlige modeller
̶ kombinere resultaterne af idégenerering og nogle undersøgelser i et konkret designprojekt
̶ foretage og begrunde valg i en designproces
- præsentation af et arkitekturprojekt
Indhold
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Projektarbejde
Titel 7 Øjeblikket "nu"!

Forløbet fokuserer på de forskellige måder, kunstnere gennem tiden og især de sidste 100 år har søgt at nærme sig virkeligheden, - og de forskellige måder at anskue virkeligheden på. Forløbet inkluderer en kunsthistorisk gennemgang af stilarter og kunstnere med særlige nedslag i impressionismen, den abstrakte ekspressionisme, fluxus-bevægelsen og aktionsbegrebet samt ikke mindst samtidskunst i forskellige former.

Materiale:
Andersen og Laursen: "Billedkunst - metode, kronologi, tema" side 117-120, 124-155
Eriksen, Strøm og Oxvig: "Grundbog i kunst og arkitektur" side 131, 134-136 og 138-141
Khan Academy: video "The painting techniques of Jackson Pollock"
SF MOMO: video "Jackson Pollock: Paintings have a life of their own"
Eget materiale om kunsthistorien og stilretninger gennem tiden.

Øvelser:
Analyse af et impressionistisk maleri
Gengivelse af udsnit af valgfrit Monet maleri
Analyse af et Jackson Pollock maleri
Udførelse af eget drip/action painting
Fluxus-inspireret videoværk
Konceptkunst til offentlig udsmykning/installation
Kunstnerisk bearbejdelse af en aktuel nyhed

Særlige fokuspunkter:
Billedkunstens udvikling og de skiftende stilperioder som udtryk for samfundsudviklingen
Selvstændig research
At arbejde praktisk og teoretisk med billeder på flader og med gengivelsesstrategier
At øve fagterminologien
At skelne mellem udvalgte kunsthistoriske perioder og beskrive disse perioders væsentligste træk
At få materialekendskab til redskaber og teknikker.
At skelne mellem personlig oplevelse af visuelle udtryk og analytisk tilgang
At kommunikere om og ved hjælp af visuelle udtryk
At eksperimentere med forskellige metoder og strategier til at løse opgaver af visuel karakter i samspil med det analytiske arbejde med andres og egne værker
At samle analytiske resultater i en konklusion.
At øve elementære analytiske tilgange til at forstå visuelle fænomeners form, indhold og kontekst
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Impressionisme - analyse 08-03-2020
Læsespm. Abstrakt ekspressionisme 17-03-2020
Analyse Pollock 24-03-2020
Action painting 25-03-2020
Fluxus 16-04-2020
konceptkunst 22-04-2020
kunst på nyheder 23-04-2020
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel 8 Eksamensprojekt

Eleverne arbejder med at undersøge et emne eller en problemstilling gennem en vekselvirkning mellem praksis, teori og analyse.
Eksamensprojektet inkluderer elevernes egne eksperimenterende undersøgelser i form af praktisk, kunstnerisk arbejde.

Grundet virtuel undervisning under corona-krisen kan eleverne vælge mellem to eksamensprojekter:
1. "Sygt nok! Hvordan bearbejder vi sygdom kunstnerisk?
2. Hvordan kan du med inspiration fra kunsthistoriske værker fremstille, iscenesætte eller dokumentere menneskekroppen i kunsten?

Materialer til forløb 1:
Eget billedmateriale med inspirationsværker fra kunsthistorien
2 artikler om sygdoms behandling i kunster
Jonas Wolter: "Temaer i kunsten" side 53-63
Materialer til forløb 2:
Eget billedmateriale med inspirationsværker fra kunsthistorien
Andersen og Laursen: "Billedkunst -Metode, kronologi, tema" side 89-158
Jonas Wolter: "Temaer i kunsten" side 53-63
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Valg af eksamensemne 29-04-2020
de tre (foreløbige) inspirationsværker 01-05-2020
Beskrivelse af ideen 05-05-2020
Materialer 07-05-2020
Værk til analyse 11-05-2020
Titel 25-05-2020
Endeligt projekt 26-05-2020
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Projektarbejde
Titel 9 Corona-udvidelse af undervisningen

Forløbet skyldes aflysning af eksaminerne for 1.g'erne grundet Covid-19.
Forløbet blev brugt til tilbageblik og reflektion.

Analyse af værk i tilknytning til eksamensprojektet.
"Indre tilbageblik" med reflektion over årets forløb, egen indsats, fagligt, socialt og personligt udbytte.
"Ydre reflektion" med reflektion over undervisningens udformning, styrker og svagheder og rum for forbedringer.
Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Analyse 02-06-2020
Året der gik 08-06-2020
Til Ole 09-06-2020
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer