Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Dramatik C
Lærer(e) Gry Nybo D. Christensen
Hold 2019 dr/sr2 (1certz dr, 1certz dr (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Naturalisme
Titel 2 Samarbejde med Aaben Dans
Titel 3 Afsluttende forløb i dramatik_virtuel

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Naturalisme

FOKUS OG INDHOLD
Formålet med dette forløb er, at eleverne fordyber sig i en teaterhistorisk periode før år 1900. Målet er, at de når forløbet er slut, skal kunne skabe, analysere og forstå det naturalistiske teater, herunder dets sceniske virkemidler, indhold, skuespilteknik og genrens relation til det omgivende samfund.

Forløbet er bygget op omkring et kunstnerisk skabende fokus og et teaterhistorisk/-teoretisk fokus. Eleverne skal lave en mindre iscenesættelse af et tekstuddrag af enten August Strindbergs "Frk. Julie" eller Anton Chekhovs "Mågen" og Anna Bros "Varmestuen". I den forbindelse arbejder vi med øvelser i Stanislavskij-teknikker (Det "magiske hvis", indre monolog, formål på scenen, etc.), udarbejdelse af scenisk arrangement og visuelt koncept med fokus på kostumer og rekvisitter.

En vigtig del af det kunstneriske skabende arbejde består i en veksling mellem den skabende og den iagttagende position, hvorved det kunstneriske arbejde både italesættes på et refleksivt niveau og erfares gennem det praktiske arbejde på gulvet. Hele forløbet igennem veksles mellem dramaturgisk tekstanalyse, forestillingsanalyse og praktiske øvelser med fokus på skuespilteknik og sceniske virkemidler.

I forbindelse med det teaterhistoriske/-teoretiske fokus får eleverne en indføring i den historiske kontekst, som omgiver det naturalistiske teater, samt det naturalistiske teaters sceniske realisering og funktion i samtiden. Som afslutning på det teaterhistoriske/-teoretiske forløb indarbejdes den tilegnede og erfarede teoretiske og sceniske viden om det naturalistiske teater i elevernes individuelle portfolio.

NØGLEORD
- Det "magiske hvis"
- Indre monolog
- Undertekst
- Formål på scenen/motivation
- Hovedopgaven
- Opmærksomhedscirkler
- Visuelt koncept, herunder kostumer og rekvisitter
- Skabende og iagttagende position i prøvearbejdet
- Det naturalistiske teater som teaterhistorisk periode og dramatisk genre

KERNESTOF
Dramatiske primærtekster
- Uddrag af August Strindbergs "Frk. Julie"
- Uddrag af Antin Chekhov "Mågen"
- Uddrag af Anna Bro "Varmestuen"

Baggrundsstof: teaterhistorie og skuespilteori:
- Flygare m.fl "Klar Scene", kap. om naturalisme
- Kobbernagel, Lene "Skuespilleren på arbejde" (afsnit om Stanislavskij og psykologisk-realistisk spillestil)
- Oversigt over Stanislavskij-teknikker
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Samarbejde med Aaben Dans

STX-BEKENDTGØRELSEN - læreplan dramatik C
I dramatikfaget på c-niveau på STX skal eleverne opnå grundlæggende færdigheder i at skabe, realisere og analysere sceniske udtryk som handlekraft til at udvikle og virkeliggøre egne ideer, herunder at indgå i forpligtende samarbejder om realisation af ideerne for en defineret målgruppe.

Der lægges desuden vægt dels på elevernes færdighed i at analysere og vurdere såvel processen som resultatet, dels på deres evne til at kombinere teori og dramatisk praksis på en reflekteret måde.

I forbindelse med dette forløb er der fokus på følgende punkter fra læreplanen:
• skabe og forstå konkrete sceniske udtryk og spil
• forstå og anvende centrale begreber fra drama og teater
• anvende dramaets og teatrets teknikker i problemløsning og idéudvikling
• reflektere over den skabende proces og produktet
• arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre.

LÆRINGSMÅL:
For at imødekomme læreplanens faglige mål om at opnå grundlæggende færdigheder i at skabe, realisere og analysere sceniske udtryk, samt reflektere over den skabende proces og produktet, er forløbet tilrettelagt, så der veksles mellem undervisning ved koreograf og kunstnerisk leder af Aaben Dans, Thomas Eisenhardt, og underviser i dramatik på Roskilde Katedralskole, Gry Nybo.

Thomas Eisenhardt varetager den kunstnerisk skabende del af processen med scenisk realisering for øje, mens Gry Nybo er ansvarlig for repetition og udvikling af realiseringsprocessen, analyse af scenisk udtryk, samt refleksion over den skabende proces og produktet.

Ud fra denne ansvarsfordeling er der opstillet følgende læringsmål for hele forløbet:
• Eleverne træner at skabe og forstå sceniske udtryk og spil
• Eleverne træner anvendelse af centrale begreber inden for devising
• Eleverne træner den sceniske arbejdsproces teknikker i problemløsning og ideudvikling  
• Eleverne træner refleksion over den skabende proces og det sceniske produkt
• Eleverne træner at arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt sammen med andre

Vigtige nøgleord for dette forløb:
- Det koreografiske element
- Divising
- Kreative processer
- Crowd Work
- Linjearbejde
- Selvfortalte historier


SUCCESKRITERIER:
Dette forløb om Koreografi og Divising betoner følgende succeskriterier:
● Jeg træner skabelse og forståelse af sceniske udtryk
● Jeg træner anvendelse af centrale begreber indenfor divising
● Jeg træner den sceniske arbejdsproces teknikker i problemløsning og ideudvikling
● Jeg træner refleksion over skabende proces og scenisk produkt
● Jeg træner at kreativt, innovativt og selvstændigt scenisk arbejde sammen med andre

SKRIFTLIGHED:
Undervejs i forløbet skriver eleverne portfolio, hvor de dokumenterer, analyserer og reflekterer over deres skabende proces og det sceniske produkt, samt teoretiske vinkler på koreografi og divising.

KERNESTOF:
Teori og baggrundslitteratur
• Kobbernagel, Lene Skuespilleren på arbejde, ”Den hyperkomplekse arbejdsproces” (om divising) s. 352 - 373
• Dam, Birgitte "Teater LIVE", Drama 2011 s. 15 - 22 (om postdrama)

Materiale om æstetisk perception og skabelsesproces:
• Eisenhardt, Thomas Hvornår er man parat til en kunstnerisk oplevelse? At møde et kunstværk med sanserne
• Film: Behind The Scenes Horisonten

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Afsluttende forløb i dramatik_virtuel

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
VIRTUEL LEKTION_refleksion over forløb om devising 16-03-2020
VIRTUEL TIME_ læreplan og projektafklaring 17-03-2020
VIRTUEL LEKTION_scenario_videoaflevering 25-03-2020
Brainstorming_Devisingforestilling 21-04-2020
Devisingforestilling refleksion og storyboard 22-04-2020
Portfolio_refleksion over virtuel forestilling 05-05-2020
Produktionsplan afsluttende forestilling 11-05-2020
PORTFOLIO FINAL 12-06-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer