Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Roskilde Katedralskole
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e) Frida Hansen
Hold 2019 me/sr4 (1bd me, 1bd me (puljetid))
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløbet i mediefag
Titel 2 Krigsfilm
Titel 3 Pilotproduktion
Titel 4 Krigsfilm (fortsat)
Titel 5 Eksamensproduktion og human postcard

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløbet i mediefag

I grundforløbet arbejdes indledningsvist med filmsproget, herunder de forskellige filmiske virkemidler og æstetik: beskæringer, perspektiver, kamerabevægelser, klippeteknikker, mise-en-scene og lyd samt grundlæggende dramaturgi. Eleverne trænes i at kunne identificere de forskellige æstetiske og dramaturgiske virkemidler samt i at bruge dem både i analyse og i egne produktioner. Forløbet siger mod at skabe sammenhæng mellem det teoretiske begrebsapparat og fagets praktiske produktionsside ved, at eleverne løbende sætter de indlærte begreber i spil via afgrænsede optage- og redigeringsopgaver på ipad.

Litteratur:
I forløbet arbejder eleverne ud fra Meebook til grundforløbet, hvor tekstdelen er forfattet af skolens lærere.

Læringsmål i forløbet:

– anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med analyse af film og tv-produktioner
– redegøre for grundlæggende dramaturgiske principper
– kende til grundlæggende optage- og redigeringsprincipper
– betjene skolens redigeringsudstyr
– planlægge og gennemføre afgrænsede optage- og redigeringsopgaver i grupper
– anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med egenproduceret film

Fagligt indhold:
– filmsprogets terminologi
– grundlæggende dramaturgiske principper
– optageprincipper og optageteknik
– redigeringsprincipper og redigeringsteknik.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Krigsfilm

Der arbejdes med krig som genre, samt krigsfilmens undergenrer med fokus på vet-, combat-, antikrigsfilm, eksemplificeret ved "Fury" og "Platoon" og et hav af citater fra krigfilmens film- og genrehistorie.
Der trænes analyse af æstetiske og dramaturgiske træk, som er typiske for genren. Den sidste del af forløbet om krig i fiktion blev brugt på at se på de tværmedielle potentialer, som krigsspil (primært til konsoller) besidder.
Overgangen mellem funktion og fakta blev illustreret ved dokudramaet og en visning af Netflix serien "Medal of Honor". I forløbets anden del blev der arbejdet med krigsdokumentarer, hvor der blev vist "Min Krig" fra DRTV og "Armadillo" og en række citater fra andre dokumentarer.
Fokus her var bl.a. på serielle dokumentarer. Afslutnings så eleverne de første tre episoder af Homeland og arbejdede med karakterudvikling og dramaturgi.

Krigsfilmsforløbet afvikles i to dele pga. pilotproduktion
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Pilotproduktion

Eleverne planlægger og udfører en mindre produktionsopgave, hvor du skal producere en film om skolens ordensregler til distribution på skolens Facebook-side.
Eleverne skal som en del af arbejdet reflektere over kommunikationssituation samt begrænsninger og særlige forhold, der gør sig gældende for distributionsplatformen for deres film.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Eksamensproduktion og human postcard

Forløbets overordnet læringsmål er, at eleverne i grupper laver en vellykket eksamensproduktion, som er lavet for en bestemt for skolens filmfestival. Eleverne arbejder med kommunikationssituation og at nå ud til en målgruppe. Produktionen skal afspejle, at der er arbejdet bevidst med disse aspekter.

På grund af nedlukning grundet Corona afsluttedes eksamensproduktion med prærproduktionen. Elever producerede i stedet individuelt 2 human postcards, som de optog på eget udstyr og redigerede hjemme.

Forløbet inddrager følgende af læreplanens faglige mål:
- Eleverne kan betjene optage- og redigeringsudstyr
- Eleverne kan i grupper planlægge, gennemføre og distribuere en medieproduktion
- Eleverne kan anvende viden om filmiske og dramaturgiske virkemidler
- Eleverne kan arbejde med mediefaglig værktøjer i præproduktionsfasen
- Eleverne kan tilpasse udtryksform til indhold, genre, kommunikationssituation og distributionskanal
- Eleverne kan forholde sig analytisk til produktionsprocessen og egen produktion.

Primær litteratur
Lærerproduceret materiale
Raskins parametre for den gode kortfilm

15 normalsider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer