Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Margrit Skou Jørgensen
Hold 2017 DA/a (1a DA, 2a DA, 3a DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb i dansk
Titel 2 Mundtlighedsforløb
Titel 3 Skriveforløb
Titel 4 Ungdomsfortællinger
Titel 5 DHO - 'Provins og storby og derimellem'
Titel 6 Mærkelige historier
Titel 7 u-R-o-mantisk kærlighed
Titel 8 Autofiktion
Titel 9 Queer og køn + individuelt værk (autofiktion)
Titel 10 Medierne fortæller
Titel 11 SoMe fortæller
Titel 12 Litterære metoder og værklæsning (Yahya Hassan)
Titel 13 Det moderne gennembrud mellem oplysningstiden...
Titel 14 Skrivning og læsning
Titel 15 Det 20. århundrede i høj fart

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb i dansk

Det overordnede tema i grundforløbet er Den gode fortælling. Forløbets centrale spørgsmål er: Hvad gør den enkelte fortælling ved sit publikum? Skaber den fx sammenhæng, forståelse, tilknytning, opfordring til handling, frustration, afsky, undren, provokation? Det er selvfølgelig interessant hvad fortællingen gør ved den enkelte, men det afgørende er at kunne se fortællingen og dens kvaliteter i et perspektiv der rækker ud over en selv. Forud for en vurdering følger naturligt en analyse, hvor man sikrer kendskab til fortællingens redskaber og de enkelte genrers muligheder. Med temaet bliver centrale genrer og begreber introduceret, så man kan komme i gang med analysen og frem til en vurdering.

I forløbet er følgende analytiske begreber centrale:

Epik og lyrik:
 Fortælletyper
 Fortælletid/fortalt tid
 Komposition (strofer, vers, rim)
 Konnotation/denotation
 Metaforer (mål- og kildeområde)
 Ordvalg
 Semantiske skemaer
 Tema

Dokumentarfilm:
 Billedbeskæring (total, halvtotal, nær)
 Grundelementerne indstilling, scene og sekvens
 Kameravinkler (frø, normal, fugl)
 Klipning (synlig, usynlig)
 Location
 Lyd (synkron, asynkron)

I forløbet introduceres eleverne til Gyldendals Litteraturportal og Filmcentralens materiale om dokumentarfilm.

I forhold til elevernes fordybelsestid arbejder vi med følgende succeskriterier:
 At kunne skrive reflekterende og sanseligt (mod essay-genren)
 At kunne strukturere en tekst indenfor rammerne - indledning og afslutning (åben slutning)
 At være bevidst om formidling og udtryksfærdighed
 At kunne analysere en dokumentarfilm vha. et udvalg af elementer fra Filmcentralens Filmleksikon
 At kunne 'citere' fra filmen vha. screenshots
 At kunne karakterisere filmens genre(r) (grundformer)
 At kunne identificere en films virkemidler og deres effekt

Forløbets overordnede læringsmål er:
At træne eleverne i at se litteratur i et nationalt og globalt orienteret perspektiv.
At træne udtryksfærdighed og kritisk-analytisk sans.
At udvikle eleverne til medborgere som kan handle og orientere sig i et moderne, demokratisk, digitaliseret og globalt orienteret samfund.

Forløbets faglige læringsmål er:
At træne eleverne i danskfaglige grundbegreber, således at de kan analysere og fortolke litterære tekster samt dokumentarfilm.
At træne elevernes indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund.
At træne eleverne i at skrive og at udtrykke sig præcist og nuanceret. Herunder at opnå ’formidlingsbevidsthed’ og ’udtryksfærdighed’ (mod essay-genren).
At træne eleverne i skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stilistiske grundbegreber.
At kunne identificere genrerne lyrik og epik og dokumentarens fortælleformer.
At opøve kendskab til essaygenren (bygger bro fra folkeskolen). Der er intet krav om, at eleverne skal introduceres til og skrive et essay (eksamensgenre), men det skriftlige arbejde tager afsæt i deres tidligere arbejde med grundskolens essay og introducerer til essayistisk refleksion på gymnasialt niveau.

Anvendt materiale i grundforløbet KAN have været:

Artikel: ”Statskundskabsstuderende udfordrer djøf'ernes fakta-mani med skønlitteraturen” (Politiken 2013)

Henrik Nordbrandt: ” ”Vuggevise” (Gyldendals Litteraturportal)

Billede: Ai Weiwei (Litteratur med udsyn s. 96)

Lone Aburas: ” Politisk roman” (Gyldendals Litteraturportal)

Benny Andersen: ”Mit hjertes indvandrer”

Eksempel på essay/essayistisk refleksion: ”Hun sidder lige uden for blikket” (Information, januar 2017)

Eksempel på elev-essay - Kunsten og flygtningekrisen

Gyldendals Litteraturportal - særligt leksikonfunktionen til læsning om nøglebegreber

Model til analyse af prosa fra Faglige forbindelser s. 174 (pdf)

Artikel: Film i dialog med virkeligheden (Information 2014)

Opgaver til klip fra "Burma VJ - reporter i et lukket land": http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/burma-vj-reporter-i-et-lukket-land/?uniuser=marg1289

Filmcentralens filmleksikon: http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/indhold

Dokumentarfilmens fem grundformer: http://filmcentralen.dk/files/teaching_material/attachments/de_fem_grundformer_-_elevark_til_udskolingen.pdf

"Fat om dokumentarfilm" s. 5-11: http://filmcentralen.dk/files/teaching_material/attachments/fat_om_dokumentarfilm.pdf

Dokumentarfilm (VÆRK)
Indhold
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Mundtlighedsforløb

Vi arbejder i denne periode med mundtlighed, herunder analyse af taler, transskription og karakteristik af talesprog og samtale, læreroplæg med filmklip og øvelser (stemmeføring, tovejskommunikation, pacing/dispacing, gambitter, kommunikationsmodellen, den talende krop, transaktionsanalyse og samtaleroller, appelformer) og endelig gruppearbejde om egen tale med benspænd.

Materialer:

Begreb om dansk kap. 7: Samtale og regler for sproglig opførsel

Begreb om dansk kap. 8: Retorik og argumentation

Johanne Schmidt-Nielsene 1. maj-tale 2015: https://enhedslisten.dk/2015/05/01/johanne-schmidt-nielsens-tale-1-maj
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Analyse af dokumentarfilm 29-11-2017
Tale 23-01-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Skriveforløb

I denne periode arbejder vi med notetagning, remediering, imitation og kreativ skrivning. Emnerne bevæger sig fra køn til alkohol. Hver elev skriver 5 delopgaver, der tilsammen udgør skriveforløbet, der evalueres individuelt. I forløbet arbejdes der også med stilistik, synsvinkel og replikker og inkvitter.

Anvendt materiale:

Ludermanifestet 1:6 - P1-podcast (https://www.dr.dk/radio/p1/ludermanifestet/ludermanifestet-1-6)

Jan Sonnergaard: "Blackout" (Jeg er stadig bange for Caspar Michael Petersen (2003))

Lotus Turell om sin far Dan Turell: https://www.youtube.com/watch?v=vmgID3AAu8Q&feature=youtu.be

Kræftens Bekæmpelse, kampagnefilm: https://www.youtube.com/watch?v=pXkY2ZefA64&t=30s

Simon Fruelund: af Borgerligt Tusmørke (2006) (Litteraturportalen)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Skriveforløb 08-03-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Ungdomsfortællinger

I dette forløb analyserer og sammenligner vi en række forskellige 'ungdomsfortællinger':
Team Hurricane (film) - vist på CPH: DOX - dokumentarfilmfestival
Klaus Rifbjerg: "Håndbold" (digt)
"Torbens datter" (folkevise)
Helle Helle: "Globryllup" (novelle) (som eleverne også skriver individuel analyseopgave om)
Vi forsøger at besvare spørgsmålene om hvad de fortæller om overgangen fra barn til voksen og hvad de fortæller om den tid, de er blevet til i?
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Globryllup 16-04-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 DHO - 'Provins og storby og derimellem'

I denne periode arbejder vi frem imod DHOen. Temaet er land og storby med udgangspunkt i bogen 'Dansk og historie: Provins og storby og derimellem’.
Afslutningsvis arbejder vi med analyse novellen "Bulbjerg" af Naja Marie Aidt. Tematisk hører denne novelle også til forløbet 'mærkelige historier' som indleder 2.g.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Mærkelige historier

I dette forløb læser vi mærkelige tekster og undres over dem. Fokus er på analyse, fortolkning og diskussion af, hvordan vi skal forstå teksterne og deres mærkelige elementer. Eleverne introduceres til og arbejder med formatet 'filmet analyse og diskussion' som gruppeaflevering.

Anvendt materiale:
('Mærkelige historier' introduceret i 1.g med Naja Marie Aidts "Bulbjerg")
Charlotte Weitze: "Biller" (1996)
Naja Marie Aidt: "Som englene flyver" (1993)
Gyr∂ir Elíasson: "Glashus" (2009)
At omgås tekster (1995) s. 28-30 om forfatteren, fortælling og myte inkl. "Storken" af Karen Blixen
Mette Thomsen: Plastic (uddrag)

Desuden introduceres skolens læse-forløb: GHG læser. Forløbet indeholder 10 læsemoduler, biblioteksbesøg og to forfatterforedrag på Litteraturens dag d. 22/2

I perioden læses et værk: Skønlitteratur efter 2001
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Analyse og diskussion 27-09-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 u-R-o-mantisk kærlighed

Introducerende litteraturhistorisk overblik med fokus på romantikken. Litteraturhistorisk quiz.
Herefter læser vi tekster om kærlighed fra oldtiden til nutiden, fokuserer på kærlighedssynet, kærlighedens vilkår og overensstemmelser med eller afvigelser fra den romantiske kærlighed og kærlighed i romantikken. Det forrige forløbs arbejde med "True Love" fra Mette Thomsens Plastic indgår også i vores diskussioner. Steen Steensen Blichers Sildig Opvaagnen læses som værk.

Arbejde med notattagning.

I en debatterende artikel diskuterer eleverne den romantiske kærligheds vilkår og udfordringer i dag. Skriveforløb.

Midt i perioden underviser praktikanter fra Københavns Universitet i 3 moduler. De arbejder med autofiktion, som senere tages op i klassen i forb. m. værklæsning. Se særskilt beskrivelse.

I perioden arbejdes der i klassen desuden med læsetests og klassens trivsel i samarbejde m. hhv. læse- og studievejleder.

Anvendt materiale:
Om romantikken: https://litthist.systime.dk/index.php?id=124
Folkevise: Aage og Else
af Gisle Surssøns saga
Totten om Ivar Ingemundssøn
Holbergs Epistel 89: Fordærvet smag i kærlighed
Olivia Nedergaard: “Med ekstra ost”, Magasinet Sein, 2018
"Følelsernes ekstremsport" og "Voldsom Weltschmertz" - korte uddrag af ROMANTIK – Tænkepauser 24 af Katrine Frøkjær Baunvig (2014)
Johannes Ewald: ”Arendse” i Levnet og Meninger, 1774-78
Johann Wolfgang von Goethe: Den unge Werthers lidelser, 1774 (uddrag - brevene 4. maj, 10. maj, 16. juni og 19. juni)
Oehlenschläger: "Oldingen ved Werthers grav" (digt)
Thomasine Gyllembourg: ”Den lille Karen”
Steen Steensen Blicher: Sildig Opvaagnen (værk)

Artikler om 'hævn-autofiktion':
www.dr.dk/nyheder/kultur/boeger/ekskaereste-udleverede-camilla-i-bog-blev-udstillet-som-ond-og-promiskuoes
www.vice.com/da/article/qv9ydp/min-eks-udstillede-mig-i-en-bog-broadly
voresbogliv.wordpress.com/2018/09/13/forfatter-til-autofiktion-jeg-blev-lokket-af-forlaget/

Hjernekassen (DR-podcast) om Mesopotamien og stentavler med kileskrift (ca. min. 25-30) om bl.a. kærlighed og regnvejr (www.dr.dk/radio/p1/hjernekassen-pa-p1/hjernekassen-pa-p1-2019-01-28)

Film:
Spanskeleverne: Gina Jaqueline – Midt i en drøm (www.dr.dk/tv/se/gina-udvikling/-/gina-jaqueline-midt-i-en-droem)
- Dokumentarfilm
Tyskeleverne: Goethe! (140 minutter)
- Spillefilm
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Debatterende artikel forsøg 1 11-11-2018
Egenproduktion af autofiktion 26-11-2018
Debatterende artikel forsøg 2 12-12-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Queer og køn + individuelt værk (autofiktion)

Forløb om socialkonstruktivisme, køn, queerteori og diskursanalyse.

Eleverne arbejder i perioden i grupper på en større samskrivningsopgave:
"Skriv en analyserende artikel, hvor I undersøger kønsfremstillingen i en sangtekst, et digt og en moderne fortælling.
I jeres artikel skal I analysere og fortolke ”Boing!” (2006) og sammenligne sangteksten med digtet ”Paa Sneen” (1838). Inddrag Anders Haahr Rasmussens kommentar ”Skal, skal ikke” (2016) i jeres artikel."

I forlængelse af klassens besøg af praktikanter i november læses desuden et individuelt autofiktivt værk i perioden.

Anvendt materiale:
H.C. Andersen: Prindsessen paa Ærten
Mikael Jalving: "Farvel til finken" (/jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE8374942/farvel-til-finken/)
Henrik Marstal: "Har mænd et indlejret had til kvinder?"
Ditte Champion: Blik for køn s. 10-27, 30-41
Læreroplæg inkl. en række reklamebilleder og teksteksempler
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Gruppesamarbejdskontrakt 14-03-2019
Analyserende artikel - samskrivning 24-03-2019
Autofiktion - individuelt læst værk 23-04-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Medierne fortæller

I dette forløb er der fokus på nyhedsformidlingens vilkår, herunder mediernes magt, rolle og journalistiske spilleregler. Eleverne introduceres til målrettet søgning i artikeldatabasen Infomedia. Eleverne undersøger i grupper dækningen af en specifik nyhed og arbejder herunder med nyhedskriterier og vinkling. Vi diskuterer begreberne shitstorm, clickbait, fake news og algoritmens magt.

Anvendt materiale:
Nyhedsgenrer - Ryd forsiden s. 70-85
Fra skjalde til tv - Rydforsiden s. 171-85

Dokumentarfilm: Ekstra Bladet - uden for citat
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Debatterende tekst / skrivekonkurrence 29-04-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer