Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Chris Askholt Hammeken, Margrit Skou Jørgensen
Hold 2017 DA/x (1x DA, 2x DA, 3x DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb i dansk
Titel 2 Mundtlighedsforløb
Titel 3 Skriveforløb
Titel 4 Ungdomsfortællinger
Titel 5 DHO - 'Provins og storby og derimellem'
Titel 6 Mærkelige historier
Titel 7 Følsomhed og romantik
Titel 8 Litterære metoder
Titel 9 Queer
Titel 10 Antropocæn littereratur - værklæsning
Titel 11 Medierne fortæller
Titel 12 SoMe fortæller
Titel 13 Yahya Hassan
Titel 14 Det moderne gennembrud mellem oplysningstiden...
Titel 15 Skrivning og læsning
Titel 16 Det 20. århundrede
Titel 17 Det nyeste og det sidste

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb i dansk

Det overordnede tema i grundforløbet er Den gode fortælling. Forløbets centrale spørgsmål er: Hvad gør den enkelte fortælling ved sit publikum? Skaber den fx sammenhæng, forståelse, tilknytning, opfordring til handling, frustration, afsky, undren, provokation? Det er selvfølgelig interessant hvad fortællingen gør ved den enkelte, men det afgørende er at kunne se fortællingen og dens kvaliteter i et perspektiv der rækker ud over en selv. Forud for en vurdering følger naturligt en analyse, hvor man sikrer kendskab til fortællingens redskaber og de enkelte genrers muligheder. Med temaet bliver centrale genrer og begreber introduceret, så man kan komme i gang med analysen og frem til en vurdering.

I forløbet er følgende analytiske begreber centrale:

Epik og lyrik:
 Fortælletyper
 Fortælletid/fortalt tid
 Komposition (strofer, vers, rim)
 Konnotation/denotation
 Metaforer (mål- og kildeområde)
 Ordvalg
 Semantiske skemaer
 Tema

Dokumentarfilm:
 Billedbeskæring (total, halvtotal, nær)
 Grundelementerne indstilling, scene og sekvens
 Kameravinkler (frø, normal, fugl)
 Klipning (synlig, usynlig)
 Location
 Lyd (synkron, asynkron)

I forløbet introduceres eleverne til Gyldendals Litteraturportal og Filmcentralens materiale om dokumentarfilm.

I forhold til elevernes fordybelsestid arbejder vi med følgende succeskriterier:
 At kunne skrive reflekterende og sanseligt (mod essay-genren)
 At kunne strukturere en tekst indenfor rammerne - indledning og afslutning (åben slutning)
 At være bevidst om formidling og udtryksfærdighed
 At kunne analysere en dokumentarfilm vha. et udvalg af elementer fra Filmcentralens Filmleksikon
 At kunne 'citere' fra filmen vha. screenshots
 At kunne karakterisere filmens genre(r) (grundformer)
 At kunne identificere en films virkemidler og deres effekt

Forløbets overordnede læringsmål er:
At træne eleverne i at se litteratur i et nationalt og globalt orienteret perspektiv.
At træne udtryksfærdighed og kritisk-analytisk sans.
At udvikle eleverne til medborgere som kan handle og orientere sig i et moderne, demokratisk, digitaliseret og globalt orienteret samfund.

Forløbets faglige læringsmål er:
At træne eleverne i danskfaglige grundbegreber, således at de kan analysere og fortolke litterære tekster samt dokumentarfilm.
At træne elevernes indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund.
At træne eleverne i at skrive og at udtrykke sig præcist og nuanceret. Herunder at opnå ’formidlingsbevidsthed’ og ’udtryksfærdighed’ (mod essay-genren).
At træne eleverne i skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stilistiske grundbegreber.
At kunne identificere genrerne lyrik og epik og dokumentarens fortælleformer.
At opøve kendskab til essaygenren (bygger bro fra folkeskolen). Der er intet krav om, at eleverne skal introduceres til og skrive et essay (eksamensgenre), men det skriftlige arbejde tager afsæt i deres tidligere arbejde med grundskolens essay og introducerer til essayistisk refleksion på gymnasialt niveau.

Anvendt materiale i grundforløbet KAN have været:

Artikel: ”Statskundskabsstuderende udfordrer djøf'ernes fakta-mani med skønlitteraturen” (Politiken 2013)

Henrik Nordbrandt: ” ”Vuggevise” (Gyldendals Litteraturportal)

Billede: Ai Weiwei (Litteratur med udsyn s. 96)

Lone Aburas: ” Politisk roman” (Gyldendals Litteraturportal)

Benny Andersen: ”Mit hjertes indvandrer”

Eksempel på essay/essayistisk refleksion: ”Hun sidder lige uden for blikket” (Information, januar 2017)

Eksempel på elev-essay - Kunsten og flygtningekrisen

Gyldendals Litteraturportal - særligt leksikonfunktionen til læsning om nøglebegreber

Model til analyse af prosa fra Faglige forbindelser s. 174 (pdf)

Artikel: Film i dialog med virkeligheden (Information 2014)

Opgaver til klip fra "Burma VJ - reporter i et lukket land": http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/burma-vj-reporter-i-et-lukket-land/?uniuser=marg1289

Filmcentralens filmleksikon: http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/indhold

Dokumentarfilmens fem grundformer: http://filmcentralen.dk/files/teaching_material/attachments/de_fem_grundformer_-_elevark_til_udskolingen.pdf

"Fat om dokumentarfilm" s. 5-11: http://filmcentralen.dk/files/teaching_material/attachments/fat_om_dokumentarfilm.pdf

Dokumentarfilm (VÆRK)
Indhold
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Mundtlighedsforløb

Vi arbejder i denne periode med mundtlighed, herunder analyse af taler, transskription og karakteristik af talesprog og samtale, læreroplæg med filmklip og øvelser (stemmeføring, tovejskommunikation, pacing/dispacing, gambitter, kommunikationsmodellen, den talende krop, transaktionsanalyse og samtaleroller, appelformer) og endelig gruppearbejde om egen tale med benspænd.

Materialer:

Begreb om dansk kap. 7: Samtale og regler for sproglig opførsel

Begreb om dansk kap. 8: Retorik og argumentation

Johanne Schmidt-Nielsene 1. maj-tale 2015: https://enhedslisten.dk/2015/05/01/johanne-schmidt-nielsens-tale-1-maj
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Analyse af dokumentarfilm 29-11-2017
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Skriveforløb

I denne periode arbejder vi med notetagning, remediering, imitation og kreativ skrivning. Emnerne bevæger sig fra køn til alkohol. Hver elev skriver 5 delopgaver, der tilsammen udgør skriveforløbet, der evalueres individuelt. I forløbet arbejdes der også med stilistik, synsvinkel og replikker og inkvitter.

Anvendt materiale:

Ludermanifestet 1:6 - P1-podcast (https://www.dr.dk/radio/p1/ludermanifestet/ludermanifestet-1-6)

Jan Sonnergaard: "Blackout" (Jeg er stadig bange for Caspar Michael Petersen (2003))

Lotus Turell om sin far Dan Turell: https://www.youtube.com/watch?v=vmgID3AAu8Q&feature=youtu.be

Kræftens Bekæmpelse, kampagnefilm: https://www.youtube.com/watch?v=pXkY2ZefA64&t=30s

Simon Fruelund: af Borgerligt Tusmørke (2006) (Litteraturportalen)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Skriveforløb 08-03-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Ungdomsfortællinger

I dette forløb analyserer og sammenligner vi en række forskellige 'ungdomsfortællinger':
Team Hurricane (film) - vist på CPH: DOX - dokumentarfilmfestival
Klaus Rifbjerg: "Håndbold" (digt)
"Torbens datter" (folkevise)
Helle Helle: "Globryllup" (novelle) (som eleverne også skriver individuel analyseopgave om)
Vi forsøger at besvare spørgsmålene om hvad de fortæller om overgangen fra barn til voksen og hvad de fortæller om den tid, de er blevet til i?
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Globryllup 29-04-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 DHO - 'Provins og storby og derimellem'

I denne periode arbejder vi frem imod DHOen. Temaet er land og storby med udgangspunkt i bogen 'Dansk og historie: Provins og storby og derimellem’.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Mærkelige historier

I dette forløb læser vi mærkelige tekster og undres over dem. Fokus er på analyse, fortolkning og diskussion af, hvordan vi skal forstå teksterne og deres mærkelige elementer. Eleverne introduceres til og arbejder med formatet 'filmet analyse og diskussion' som gruppeaflevering.

Anvendt materiale:
Charlotte Weitze: "Biller" (1996)
Naja Marie Aidt: "Som englene flyver" (1993)
Gyr∂ir Elíasson: "Glashus" (2009)
At omgås tekster (1995) s. 28-30 om forfatteren, fortælling og myte inkl. "Storken" af Karen Blixen
Mette Thomsen: Plastic (uddrag)

Desuden introduceres skolens læse-forløb: GHG læser. Forløbet indeholder 10 læsemoduler, biblioteksbesøg og to forfatterforedrag på Litteraturens dag d. 22/2

I perioden læses et værk: Skønlitteratur efter 2001
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Analyse og diskussion 27-09-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Følsomhed og romantik

Efter et introducerende litteraturhistorisk overblik rettes fokus mod et periodestudie, hvor følsomheden i slutningen af 1700-tallet og romantikken i begyndelsen af 1800-tallet undersøges gennem nærlæsning af tekster med blik for den litteraturhistoriske kontekst. Kærlighed, fornuft og følelse samt subjektsforståelse og naturopfattelse fungerer som tematiske spor, der dels indfanger den historiske fortid, og dels udfoldes i den aktuelle samtid. Hvordan forstår vi det svulstigt sentimentale, ekstremt følsomme og romantiske i dag?
I en debatterende artikel undrer eleverne sig over dette spørgsmål, idet de diskuterer den romantiske kærligheds vilkår og udfordringer i dag.

Værklæsning af Adam Oehlenschlägers Sanct Hansaften-Spil: Læsegrupper og projektarbejde med kreativt produkt.

KERNESTOF OG SÆRLIGE FOKUSPUNKTER:
- tekster fra 1700- og 1800-tallet (sentimentalisme og romantik)
- fra dansk litteraturs kanon læses: Adam Oehlenschläger
- litteraturanalyse og -fortolkning (genrebevidsthed, stilistik)
- litteratur-, kultur- og bevidsthedshistoriske perspektiveringer
- tekster gennem kreative arbejdsprocesser (remediering)

FAGLIGT INDHOLD
Eleverne skal kunne:
- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt
- dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
- anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed
- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier
- dokumentere kendskab til en bred repræsentation af dansk litteratur gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden
- demonstrere viden om og kunne perspektivere til træk af den danske litteraturs historie, herunder samspillet mellem tekst, kultur og samfund
- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder
- undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes

TEKSTER
Jens Baggesen: ”Spidsen af Spiiret” in Labyrinten, 1792-93.
Johannes Ewald: ”Arendse” in Levnet og Meninger, 1774-78.
Johann Wolfgang von Goethe: Den unge Werthers lidelser, 1774 (uddrag - brevene 4. maj, 10. maj, 16. juni og 19. juni samt slutningen læst højt af CAH).
Olivia Nedergaard: “Med ekstra ost”, Magasinet Sein, 2018.
Schack Staffeldt: “Indvielsen”, 1804.  
Schack Staffeldt: “Paa Toppen af Mont Cenis”, 1804.
Henrik Steffens: Indledning til philosophiske Forelæsninger, 1803 (uddrag).
Ambrosius Stub: ”Den kiedsom Vinter gik sin Gang”, 1771.

Katrine Frøkjær Baunvig: Romantik, Tænkepauser, Aarhus Universitet, 2014, s. 6-15; 22-31.
Johannes Fibiger & Gerd Lütken: Litteraturens Veje, Aarhus: Systime, 1996 (2004), s. 136-137 (afsnittet “Den moderne følsomhed”).
Barbara Kjær-Hansen & Tinne Serup: Litteraturhistorien - 2. Udgave, Systime 2014, s. 92-94.
Peter Lund Madsen: Hjernekassen på P1 – Menneskets selvforståelse, 19. november 2018 – introen med oplæsning af Fernando Pessoa (Alberto Caeiro).

VÆRKLÆSNING
Adam Oehlenschläger: Sanct Hansaften-Spil, fra Digte, 1803.

KUNSTVÆRKER & VISUELLE MEDIER
Caspar David Friedrich: Ishavet, 1823-34, Hamburger Kunsthalle.
Caspar David Friedrich: Munken ved havet, 1810, Alte Nationalgalerie, Berlin.
Caspar David Friedrich: Vandreren over tågehavet, 1818, Hamburger Kunsthalle.
Philipp Otto Runge: Der Morgen, 1808, Hamburger Kunsthalle.

Disneys Pocahontas: “Colors of the Wind” (Alan Menken, Stephen Schwartz, Judy Kuhn), 1995.
Strasbourg Katedralen, Strasbourg, Alsace. Påbegyndt 1015, gotisk stil fra 1225.

CAH
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Debatterende artikel forsøg 1 01-11-2018
Debatterende artikel forsøg 2 02-12-2018
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Litterære metoder

Vi ser på en vifte af litterære metoder ved først at arbejde i matrixgrupper med forskellige tilgange som nykritik, biografisk læsning, strukturalisme, ideologikritik, psykoanalyse, læserorienteret metode og postkolonialisme i analyser af H.C. Andersens “Tepotten” (1862).
Dernæst arbejder eleverne i metodegrupper, hvor de filmer forskellige analyser og fortolkninger af Tove Ditlevsens “Vorherrebevares” (1948) ud fra metodiske indgangsvinkler. Efter filmfremvisningerne diskuterer vi, hvad forskellige metodiske tilgange kan bidrage med i litteraturlæsning.     

KERNESTOF OG SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
- litteraturanalyse og -fortolkning
- anvendelse af relevante litterære metoder
- fra dansk litteraturs kanon læses: H.C. Andersen

FAGLIGT INDHOLD
Eleverne skal kunne:
- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt
- anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed
- analysere, fortolke og perspektivere fiktive tekster
- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder
- undersøge problemstillinger og udvikle og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metoder anvendes

TEKSTER
H.C. Andersen: ”Tepotten”, 1862.
Tove Ditlevsen: “Vorherrebevares”, 1948.

Johannes Fibiger & Gerd Lütken: Litteraturens Veje, Aarhus: Systime, 2004 (1996), s. 22-38.
Ekstra læsning: “Metoder i dansk” fra AT-Håndbogen, s. 25-30.

CAH
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Queer

Queertemaet lægger sig i forlængelse af et forløb om litterære metoder og er tænkt som en progression i arbejdet med at læse metodisk, nu særligt fokuseret mod et større stofområde af medier, sprog og litteratur set i en kønsteoretisk optik. Eleverne lærer at læse queerteoretisk og bliver opmærksomme på kønsdiskurser, ikke blot i undervisningsmaterialet, men forhåbentlig også i deres egen hverdag og i verden i det hele taget. Eleverne trænes i deres udtryksfærdighed og kritisk-analytisk sans ift. emnet, hvilket fremmer deres muligheder for som medborgere at orientere sig og handle i et moderne, demokratisk, digitaliseret og globalt orienteret samfund.

KERNESTOF OG SÆRLIGE FOKUSPUNKTER
- anvendelse af relevante litterære metoder
- litteraturanalyse og -fortolkning
- sproglig analyse, fortolkning og vurdering
- medieanalyse og -fortolkning

FAGLIGT INDHOLD
Eleverne skal kunne:
- udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt
- dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
- anvende centrale mundtlige fremstillingsformer med formidlingsbevidsthed
- analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster i alle medier
- demonstrere kendskab og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag
- demonstrere viden om og reflektere over fagets identitet og metoder (queerteori, diskursanalyse, socialkonstruktivisme)

TEKSTER
Nik & Jay: "Boing!" in Fresh, Fri, Fly, Parlophone Denmark, 2006.

Ditte Campion: "Diskursanalyse - led efter kønnet i sproget" in Blik for køn, Dansklærerforeningens Forlag, 2016, pp. 24-26.
Ditte Campion: "Gør teksten queer" in Blik for køn, Dansklærerforeningens Forlag, 2016, pp. 98-99.
Ditte Campion: "Queerteori - et opgør med det genkendelige køn" in Blik for køn, Dansklærerforeningens Forlag, 2016, pp. 76-89.
Ditte Campion: "Socialkonstruktivisme og køn - hvad skal det betyde?" in Blik for køn, Dansklærerforeningens Forlag, 2016, pp. 10-22.

FILM & VISUELLE MEDIER
RuPaul’s Drag Race, 2018, uddrag af sæson 10, episode 11.
Tom Hooper: The Danish Girl, 2015.

CAH

Yderligere materiale om køn og diskurser:
Jesper Stein: af Solo (queerlæsning af tekstuddrag fra Litteraturens dag 22/2)
Henrik Marstal: "Har mænd et indlejret had til kvinder?"
"Er lønforskel helt naturligt?" (Blik for køn s. 32-34) (diskursanalyse)
Opsamlende/afsluttende læreroplæg inkl. en række reklamebilleder

I slutningen af perioden arbejder eleverne i grupper på en større samskrivningsopgave:
"Skriv en analyserende artikel, hvor I undersøger kønsfremstillingen i en sangtekst, et digt og en moderne fortælling.
I jeres artikel skal I analysere og fortolke ”Boing!” (2006) og sammenligne sangteksten med digtet ”Paa Sneen” (1838). Inddrag Anders Haahr Rasmussens kommentar ”Skal, skal ikke” (2016) i jeres artikel."
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Analyserende artikel 03-02-2019
Gruppesamarbejdskontrakt 05-03-2019
Analyserende artikel - samskrivning 17-03-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Antropocæn littereratur - værklæsning

Introduktion til antropocæn litteratur. Elementer fra romantikkens natursyn og ideen om 'det naturlige' fra queer-forløbet inddrages. Fælles udgangspunk i Charlotte Weitzes oplæg om bl.a. Den afskyelige på Litteraturens dag. Eleverne vælger og læser et antropocænt litterært værk.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Medierne fortæller

I dette forløb er der fokus på nyhedsformidlingens vilkår, herunder mediernes magt, rolle og journalistiske spilleregler. Metodisk arbejder vi fortsat med bl.a. diskursanalyse. Eleverne introduceres til målrettet søgning i artikeldatabasen Infomedia. Eleverne undersøger i grupper dækningen af en specifik nyhed og arbejder herunder med nyhedskriterier og vinkling. Vi diskuterer begreberne shitstorm, clickbait, fake news og algoritmens magt.

Anvendt materiale:
Nyhedsgenrer - Ryd forsiden s. 70-85
Fra skjalde til tv - Rydforsiden s. 171-85
Mikael Jalving: Farvel til finken (jyllands-posten.dk/debat/blogs/mikaeljalving/ECE8374942/farvel-til-finken/)
Dokumentarfilm: Ekstra Bladet - uden for citat
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Antropocæn litteratur - individuelt læst værk 23-04-2019
Debatterende tekst / skrivekonkurrence 06-05-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Yahya Hassan

Værklæsning - digtsamling
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Debatterende artikel - skriv opg. 4 04-12-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 15 Skrivning og læsning

Samskrivningsopgave mod skr. eksamen
Romanlæsning: Hvis det skulle komme et menneske forbi
Litteraturens dag
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Gruppesamarbejdskontrakt 07-02-2020
Samskrivningsopgave - valgfri genre 26-02-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer