Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Anders Juul Nannestad, Jens Sveistrup
Hold 2018 Ma/n (1n Ma, 2n Ma)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion, reduktion, lineær regression
Titel 2 Potenser og rødder
Titel 3 Renter, opsparing og lån
Titel 4 Funktioner og logaritmer
Titel 5 Trekanter
Titel 6 Andengradspolynomier
Titel 7 Vektorer I
Titel 8 Vektorer II
Titel 9 Differentialregning
Titel 10 Funktioner
Titel 11 Statistik og regressionsanalyse
Titel 12 Sandsynlighedsregning og kombinatorik
Titel 13 Valgfrit emne/repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion, reduktion, lineær regression

Introduktion til matematik
Reduktion
- herunder kvadratsætningerne
Lineær regression (fortsat fra grundforløbet)
- inkl. residualer og residualplot
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Potenser og rødder

Potensregneregler
Regneregler for rødder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Renter, opsparing og lån

Procentregning
Renters rente
Renteformlen
Lån og opsparing
Serielån og annuitetslån
Amortisationstabeller
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Funktioner og logaritmer

Eksponentialfunktioner
- herunder bestemmelse af parametrene a og b (to-punktsformlen)
Eksponentiel regression
Potensfunktioner
- herunder bestemmelse af parametrene a og b (to-punktsformlen)
Potensregression
Logaritmer
Logaritmeregneregler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Trekanter

Pythagoras (Pytte)
Retvinklede trekanter
Sinus, cosinus og tangens
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Andengradspolynomier

Andengradsligningen
Andengradspolynomiet
Parablen, herunder bestemmelse og fortolkning af koefficienterne
Toppunktsformlen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Vektorer I

Vektorer i planen
Koordinater
Regning med vektorer
Længde
Skalarprodukt
Vinkel
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Differentialregning

Sekant/tangent
Differenskvotient, differentialkvotient, 3-trinsreglen
Væksthastighed/momentanhastighed
Differentiation af: k, ax, ax+b, ax^2+bx+c, x^n, 1/x, kvrod(x), e^x, a^x, ln(x)
Regneregler: (kf(x))', (f(x)+g(x))', (f(x)-g(x))', (f(x)*g(x))', (f(g(x)))'
Tangentligningen
Maksimum og minimum
Monotoniforhold
Optimering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Funktioner

Stykkevis definerede funktioner (gaffelforskrifter)
Sammensatte funktioner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Statistik og regressionsanalyse

Ugrupperet og grupperet datasæt
Hyppighed, frekvens (relativ hyppighed), kumuleret frekvens
Deskriptorer: Middelværdi, median, kvartiler (fraktiler), min/max, kvartilbredde, variationsbredde
Diagrammer: Boksplot, pindediagram, trappekurve, histogram, sumkurve
Regressionsanalyse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Valgfrit emne/repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer