Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Christoffer Hegner, Niels Winthereik
Hold 2019 re/f (2f re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til religion
Titel 2 Kristendom
Titel 3 Buddhisme
Titel 4 Islam
Titel 5 Etik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til religion

Forløbspræsentation:
Forløbet har til formål at præsentere centrale religionsfænomenologiske begreber samt give en overordnet analyseramme til det videre arbejde med religiøse tekster og fænomener. Elementer fra jødedommen inddrages som empirisk materiale, herunder gammeltestamentelige tekster, omskæringsritualet og den danske diskussion om omskæringsforbud.

Læringsmål:
- kende til grundlæggende religionsfaglige begreber - karakterisere og analysere religionsfaglige tekster - fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs selvforståelse som ud fra sekulære, herunder religionskritiske, synsvinkler - formulere sig om væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og moderne samfund i en global kontekst – formulere sig om religiøse etiske problemstillinger

Nøglebegreber (ikke udtømmende!): kaos-kosmos, privilegeret talesituation (autoritet), hellig (ur)tid, mytiske forbilleder, mytens "model af, og model for" virkeligheden, klassifikation, ætiologi, kosmologi, kosmogoni, teologi, antropologi, antropogoni, eskatologi, helligt-profant, effikacitet, ritualfaser, kultdrama, helligt, profant, pagt, sekularisering, indefra-udefra, religion og videnskab.

Omfang: ca. 20 ns.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 2 Kristendom

I dette forløb belyses kristendommens oprindelse, udvikling og nutidige former. Kristendommens udspring af antik jødedom og viden om kristendommens centrale forestillinger og ritualer tilegnes ved læsning af autoritative tekster (GT + NT). Den historiske udvikling belyses med nedslag hos Luther og fokus på betydningen for dansk, lutheransk fortolkning af kristendom. Afslutningsvis vil kristendommens aktuelle rolle som nutidig og levet religion belyses med inddragelse af en række relevante emner, herunder etiske samtidsspørgsmål.

Fagmål og relevante stikord
Formativ kristendom:
o Biblen som kilde, GT, myter, apokalyptik, NT, lignelser, eskatologi
o Kristne grundmyte: skabelse, lov, syndefald, forsoning, frelse
o Jesus som frelser, messiasforestillinger
o Næstekærlighed, moral, bjergprædikenen
o Treenighed, trosbekendelse
o Opstandelsestro, korsfæstelse
o Dommedag, eskatologisk apokalyptik
o Frelse + frelsens extension i tid og rum


Historisk kristendom
- Fællestræk og forskelle i x-dom
- Reformation, de store konfessioner + kirkelige udspaltninger
Nyere kristendom
- Folkekirkekristendom
- Etiske fortolkninger (Løgstrup, nytteetik, pligtetik)

Udadrettet aktivitet: "Den kristne tro". Oplæg med efterfølgende debat med forskellige kristne repræsentante
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 3 Buddhisme

Vi gennemgår buddhismens centrale forestillinger (dharma, den buddhistiske antropologi og genfødselsforestillinger) og praksisser (meditation og andre fortjenstfulde handlinger) med perspektivering til de monoteistiske religioner og det senmoderne samfund.
Forløbet tager udgangspunkt i buddhismens historiske forudsætninger og Buddha-figuren som religionsstifter. Buddhismens forgreninger inddrages ift. spørgsmålet om udfrielse fra samsara (boddhisatvafiguren).
Afslutningsvis arbejder vi med buddhisme i en senmoderne dansk kontekst.

Centrale begreber (ikke udtømmende):
Dharma, reinkarnation, samsara, anatman, karma, avidya (uvidenhed), nirvana, begær, 4 ædle sandheder, 8-ledede vej, årsagskæden, dukha (fejlagtig stræben, lidelse), skandhaer, mahayana, sunyata, meditation, konvertit- og immigrantbuddhist.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Diskutere
 • Selvrefleksion
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 4 Islam

Kernestof:
- islam set i globalt perspektiv under inddragelse af dens europæiske og danske kontekst; i arbejdet indgår tekster fra Koranen samt nutidige tekster.

Faglige mål:
- redegøre for væsentlige sider af yderligere to verdensreligioner, hvoraf den ene skal være islam.
- redegøre for religionsfænomenologiske begreber som myte (kosmogoni, eskatologi), ritual, religiøse specialister, kult og axis mundi.
- karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale.
- formulere sig om væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og moderne samfund i en global kontekst.
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Særlige fokuspunkter:
- islams historiske opståen som religion, herunder særligt påvirkning fra jødedom og kristendom.
- Koranen som helligskrift og holdninger til læsning af denne.
- Splittelsen mellem Shia - og Sunni-islam.
- Islamisk tidsopfattelse og den islamiske grundmyte.
- Muhammed som profet og forbillede, herunder hadith som tekstgenre.
- Islamisk dogmatik, herunder de 6 trosartikler og 5 søjler.
- Muslimske helligsteder, herunder Mekka, Medina og Jerusalem.
- Jihad-begrebet i Koranen og traditionelle fortolkninger af dette.
- Jan Hjärpes model om de 4 muslimske idealtyper.
- Sharia-begrebet og nutidig dansk debat om fortolkning af dette.
- Bruce Lincolns begreber om minimalisme og maksimalisme.
- Islam som fjendebillede og essentialistisk tolkning af andre religioner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Etik

Vi skal arbejde med etik og belyse sekulære og religiøse problemstillinger.

4. Forløbsemne er tilrettelagt så I trænes i at
– formulere jer om religiøse etiske problemstillinger
– fortolke og vurdere religiøse synspunkter og problemstillinger såvel ud fra en religiøs selvforståelse som ud fra sekulære, synsvinkler
- perspektivere til kernestoffet i religion og til etiske tematikker i jeres studieretningsfag med henblik på at udvide den faglige horisont.
- kende til etiske diskussioner med relevans for dansk idéhistorie og identitetsdannelse (Løgstrup)
- diskutere og tage aktiv stilling til etiske problemstillinger med relevans for jeres demokratiske deltagelse i samfundet.

Der introduceres til grundlæggende etiske teorier (nytteetik og pligtetik) som supplement til Løgstrups situationsetik (kristendomsforløb)

Relevante hovedbegreber (listen er ikke udtømmende…)
Pligtetik, nytteetik, autonomi, retfærdighed, godhed, lidelse, afmytologisering.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer