Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Christoffer Hegner
Hold 2019 re/k (2k re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#1 Introduktion til religion
Titel 2 Forløb#2 Kristendom
Titel 3 Forløb#3 Islam i dansk perspektiv
Titel 4 Forløb#4 Buddhisme
Titel 5 Forløb#5 Religionskritik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Forløb#2 Kristendom


Kernestof:
- kristendom set i globalt perspektiv, navnlig i dens europæiske og danske fremtræden; i arbejdet indgår tekster fra Det Gamle og Det Nye Testamente, enkelte tekster fra kristendommens historie samt nutidige tekster.

Faglige mål:
- redegøre for grundlæggende sider ved kristendom, herunder dens formative, historiske og nutidige skikkelser.
- redegøre for religionsfænomenologiske begreber som myte (kosmogoni, eskatologi), ritual, religiøse specialister, kult og axis mundi.
– karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale.
– disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende elementær religionsfaglig terminologi (…)
– formulere sig om væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og moderne samfund i en global kontekst.
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Særlige fokuspunkter:
- Ninian Smarts religionsmodel om de 7 dimensioner.
- Skabelsesmyterne i Gamle Testamente og fundamentalistisk eller eksistentialistisk tolkning af disse.
- Grundlæggende fænomenologiske begreber som pagt og åbenbaring.
- Den kristne grundmyte og messiasforestillinger/forudsigelser i Gamle Testamente.
- Jesus forkyndelse og dennes historiske samtid.
- Kristen etik i Nye Testamente og fortolket i forhold til nutidens flygtningekrise.
- Lidelseshistorien og fremstillingen af denne i "The Passion of the Christ" (Mel Gibson, 2004).
- Paulus' missionsvirksomhed og forfatterskab i Nye Testamente.
- Kristendommens indflydelse på det præmoderne samfund før ca. 1750.
- Protestantisk kristendom og billedlige fremstillinger af denne i 1500-tallet.
- Ritualteori og analyse af overgangsritualet barnedåben.
- Moderne dansk kristendom og folkekirkelige retninger som Indre Mission, Grundtvigianisme og Tidehverv.
- Nutidige måder at være folkekirkepræst i Danmark.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb#3 Islam i dansk perspektiv

Kernestof:
- islam set i globalt perspektiv under inddragelse af dens europæiske og danske kontekst; i arbejdet indgår tekster fra Koranen samt nutidige tekster.

Faglige mål:
- redegøre for væsentlige sider af yderligere to verdensreligioner, hvoraf den ene skal være islam.
- redegøre for religionsfænomenologiske begreber som myte (kosmogoni, eskatologi), ritual, religiøse specialister, kult og axis mundi.
- karakterisere, analysere og perspektivere tekster og andet dokumentarisk materiale.
- formulere sig om væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og moderne samfund i en global kontekst.
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Særlige fokuspunkter:
- islams historiske opståen som religion, herunder særligt påvirkning fra jødedom og kristendom.
- Koranen som helligskrift og holdninger til læsning af denne.
- Splittelsen mellem Shia - og Sunni-islam.
- Islamisk tidsopfattelse og den islamiske grundmyte.
- Muhammed som profet og forbillede, herunder hadith som tekstgenre.
- Islamisk dogmatik, herunder de 6 trosartikler og 5 søjler.
- Muslimske helligsteder, herunder Mekka, Medina og Jerusalem.
- Jihad-begrebet i Koranen og traditionelle fortolkninger af dette.
- Jan Hjärpes model om de 4 muslimske idealtyper.
- Sharia-begrebet og nutidig dansk debat om fortolkning af dette.
- Bruce Lincolns begreber om minimalisme og maksimalisme.
- Islam som fjendebillede og essentialistisk tolkning af andre religioner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#4 Buddhisme

Kernestof:
̶ væsentlige sider af en anden af de større, nulevende religioner med en længere historie og global betydning og udbredelse. I arbejdet skal indgå både tekster fra religionens historie samt nutidige tekster

Faglige mål:
̶  redegøre for væsentlige sider af yderligere én større, nulevende religion med en længere historie og global betydning og udbredelse.
̶  karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber.
̶  demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
̶  disponere en mundtlig fremstilling af et religionsfagligt stof og anvende elementær religionsfaglig terminologi.

Særlige fokuspunkter:
- Buddha-legenden.
- Buddhistiske dogmer, herunder Buddhas dharma (samsara,nirvana, de 4 ædle sandheder, årsagskæden, anatman).
- Buddhistisk kanon, herunder Tripitaka og sutra-genren
- De buddhistiske retninger, herunder Theravada, Mahayana og Vajrayana.
- Buddhistisk praksis, herunder meditation.
- Tids - og frelseforestilling i buddhismen.
- Melford Spiros typologi om buddhistisk praksis (nirvanisk, karmisk og apotropæisk).
- Nutidige problemstillinger omkring buddhismens status i Thailand.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#5 Religionskritik

Kernestof:
̶ væsentlige sider af yderligere én valgfri religion, et veldefineret religionsfagligt emne eller en religionsvidenskabelig teori.

Faglige mål:
̶  redegøre for væsentlige sider af yderligere én valgfri religion eller et veldefineret religionsfagligt emne
̶  karakterisere og analysere forskelligartede materialer med anvendelse af religionsfaglige begreber
̶  karakterisere og analysere religiøse og ikke-religiøse synspunkter, herunder etiske, og aktuelle diskussioner af religionsfaglig.
relevans med anvendelse af både indefra- og udefraperspektiver.
̶  karakterisere og analysere væsentlige problemstillinger vedrørende forholdet mellem religion og nutidige samfund i en global kontekst, samt anvende religionsfaglige tilgange til bedre at forstå og håndtere aktuelle problemstillinger og konflikter.
̶  behandle problemstillinger i samspil med andre fag.
̶  demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Særlige fokuspunkter:
- Præmoderne religionskritik som en indefrakommende kritik af eksisterende religiøse forestillinger.
- Oplysningstidens sekularisering, deisme og religionskritik.
- De 3 samfundstyper: det traditionelle, det moderne og det senmoderne/postmoderne samfund og religionens status og funktion i disse.
- Den moderne, tyske religionskritik.
- Nyateisme i det 21. århundrede.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer