Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Religion C
Lærer(e) Dorthe Hjort Jensen
Hold 2019 re/3u (3u re)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til religion (jødedom)
Titel 2 Kristendom
Titel 3 Islam
Titel 4 Hinduisme
Titel 5 Nordisk religion og moderne asatro

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til religion (jødedom)

Forløbet fungerer som en introduktion til religionsfaget, hvor vi stifter bekendtskab med grundlæggende begreber som myte og ritual, div. identitetsmarkører samt religiøse positioner (jf. Jan Hjärpe).

Indholdsmæssigt fokuseres på elementer fra jødedom, herunder skabelsen, pagtstanken, bud og regler, omskæringsritualet og den danske omskæringsdebat. Desuden præsenteres eleverne kort for jødedommens mangfoldighed gennem forskellige syn på bl.a. bud og regler (reform-jødedom, konservative og de ultra-ortodokse).

Nøglebegreber (ikke udtømmende):
kaos-kosmos, hellig (ur)tid, mytiske forbilleder, klassifikation, ætiologi, kosmologi, kosmogoni, teologi, antropologi, antropogoni, eskatologi, helligt-profant, ritualtyper, ritualfaser, kultdrama, pagt, sekularisering, indefra-udefra, religion og videnskab, Ninian Smarts syv dimension.

Materiale:
RK = Religion og kultur
BN = Begrebsnøglen til religion

1. MYTER
Tekster: Skabelsen GEN 1-3
Baggrund: Myter (BN)

2. RITUALER
Tekster: Pagten ml. Abraham og Gud 1. MOS, 17:1-11 + ritualbeskrivelse af Brit Milah (chabad.org)
Baggrund: Ritualer (BN) + RK s. 124 (”Myte og historiesyn” + ”Skabelse, udvælgelse og pagt”) + s. 137-138 (”Omskærelse og navngivning”).

3. FORTOLKNING
Tekster: Klip fra programmet Religionsparasitten, DR2 (2007) + klip fra Debatten om omskæring. DR2 (2008).
Baggrund: "Religion og videnskab" + "Indefra-udefra" (BN)

4. RELIGIØSE POSITIONER
Tekster: De Ti Bud, 2. MOS, kap. 20, 1-17 + Spiseregler + uddrag af afsnit 4:7 af "Monte Carlo elsker jøderne", DR3 (2017) + klip om spiseregler (dr.dk/gymnasium) + klip af ultra-ortodokse jøder der demonstrerer på sabbatten
Baggrund: RK s. 132-136 (fra ”etik” til ”fra uge til uge”) + Jan Hjärpes model for religiøse positioner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Kristendom

Forløbet sætter fokus på kristendommens konstante bevægelse og forandring. Eleverne indføres først i kristendommens formative periode med særlig vægt på overgangen fra jødedom til kristendom, mens blikket senere kort rettes mod Luthers reformation og den danske folkekirkes fortsatte udvikling i dag, eksemplificeret ved indførelsen af homovielser i 2012. Endeligt sætter vi fokus på kristen fundamentalisme, hvor vi undersøger både den danske Indre Mission og en amerikansk pinsemenighed.


FORLØBETS FOKUSPUNKTER
- Overgangen fra jødedom til kristendom
- Opgøret med jødedom
- Jesus som Messias/frelser
- Arvesynd og Jesus' sonoffer på korset
- Kristen etik, herunder også sekulær etik
- Frelse gennem tro (Paulus)
- Ritualer: Dåben
- Reformationen og Luthers opgør med katolicismen
- Homovielser i folkekirken
- Grundvigianisme og Indre Mission
- Fundamentalisme i USA og DK


ANVENDT MATERIALE
RK: Religion og kultur – en grundbog. Esben Andreasen m.fl. Systime 3. udg. 2010.
BN: Begrebsnøglen til religion. Carsten Lykke-Kjeldsen m.fl. Systime. 2016.
F: Fundamentalisme i kristendom og islam. Hanne Følner m.fl. Systime. 2008.
H: Horisont. Allan Ahle m.fl. Gyldendal 2013.
NT: Det ny Testamente (Biblen online)
GT: Det gamle Testamente (Biblen online)


NØGLEORD
Jesus, monoteisme, jødedom, Messias, Biblen, de fire evangelier, evangelisterne, Syndefald, synd, arvesynd, Messias, Jesus, løsningsmyte, problemmyte, Paulus, frelse, tro, (overgangs)ritual, dåb, den gamle/nye pagt, næstekærlighed, det dobbelte kærlighedsbud, den gyldne regel, radikalisering af loven, De Ti Bud, lignelse, nytteetik, pligtetik, sindelagsetik, Luther, grundtvigianisme, Inde Mission, folkekirken, fundamentalisme jf. Følner og Lund

1. SKABELSEN
Tekster: 1. MOS kap. 1-3: Skabelsen + syndefaldet
Baggrund: BN: ”Myter”

2. DEN JØDISKE ARV
Tekster: 1. MOS kap. 17: Pagten mellem Abraham og Gud
Baggrund: RK s. 144-146: Det gamle Israel og jødedommen

3. DET STORE JESUS-MYSTERIUM
Tekster: ES 7,10-17 + ES 9,1-6 + ES 52,16-53,10 (Messiasforestillinger) + MK 8,27-30 + LUK 4,14-30 + MK 2,23-28 (Jesus’ selvbillede) + MAT 8,1-17 + MK 3,1-6 (Jesus’ gerninger) + MK 1,1-22 + MAT 1 + JOH 1 (Evangelierne om Jesus).
Baggrund: RK s. 147-151: Jesus af Nazareth – Jesus Kristus
+ Jens Forman: De kristnes religion, s. 40-44 (Om biblen)
+ A. Poulsen m.fl.: Kristendom i nutid, s. 140-142 (Palæstina på Jesu tid)
+ L. Madsen m.fl. Grundbogen til religion c, s. 56-57 (Den mytiske Jesus)
+ Kristeligt Dagblad: ”Mange ville være Messias”, 7/12-2006

4. PAULUS OG FRELSE
Tekster: GAL 1:13-26: Paulus' omvendelse + ROM 2: 21-31 + 5:12-21: Troens betydning (T2 i H)
Baggrund: religion.dk: Paulus

5. DÅBEN
Tekster: MK 1,1-28: Johannes’ dåb af Jesus (T23 i H) + Folkekirkens dåbsritual (T24 i H)
Baggrund: H s. 96-97: Dåben + Folkekirken.dk: Dåben i folkekirken
https://www.youtube.com/watch?v=D-fGbiAtY9g
+ BN: Ritualteori (Arnold van Gennep, Podemans myte-ritual-model)

6. KRISTEN ETIK I
Tekster: MAT 5,1-48: Bjergprædiken (T4 i H) + Jens-Andre Herbener: "Var Jesus den store fredsfyrste?", Politiken, 10. april 2012 (T5 i H)
Baggrund: H s. 86-87: Næstekærlighed

7. KRISTEN ETIK II
Tekster: LUK 10, 25-37: Lignelsen om den barmhjertige samaritaner + MAT 22:34-40: Det største bud i loven
Baggrund: religion.dk: ”Lignelse”
https://www.religion.dk/leksikon/lignelse

8. SEKULÆR ETIK

9. REFORMATIONEN
Tekster: Martin Luther: Opgør med gerningsretfærdigheden (uddrag)
Baggrund: H s. 76-78: Middelalder, reformation og Luther + Asbjørn Petersen: ”Martin Luther (1483-1546)” på kristendom.dk
+ dr.dk/gymnasium: ”5 skarpe om Luther” (kun de første tre) (log på med UNI-login)

10. FOLKEKIRKEN OG HOMOVIELSER
Tekster: Andreas Christensen: ”Homoseksuelle vielser – Manu styrer for vildt!”, Dansk Kirketidende 2012 (T15 i H) +: Hans-Ole Bækgaard: ”Opråb til landets biskopper”, indremission.dk 2012 (T16 i H) + div. Bibelcitater om homoseksualitet + klip fra Debatten med Clement K.
Baggrund: H s. 92-93: Protestantiske bevægelser + RK s. 164+165: Grundtvig og Indre Mission

11. KRISTEN FUNDAMENTALISME I USA
Tekster: Jesus Camp (dokumentar, klip)
Baggrund: F s. 11-14: Fundamentalismens forudsætning + s. 21-22: Fællesnævneren for al fundamentalisme + div. småtekster om evangelikal kristendom

12. KRISTEN FUNDAMENTALISME I DK
Tekster: dr.dk/tv: Indefra med Anders Agger – Indre Missions Ungdom
Baggrund: F. s. 188-197: Indre Mission, s. 188-197 + Om Indre Missions Ungdom på imu.dk


SAMLET OMFANG KRISTENDOM:
ca. 55 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige
  • Læse
  • Formidling
  • Almene (tværfaglige)
  • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
  • Gruppearbejde
  • Lærerstyret undervisning
  • Pararbejde
Titel 3 Islam

ISLAM
Forløbet introducerer eleverne til udvalgte sider af islam med det formål at belyse, at islam langt fra er en entydig størrelse. Først arbejdes med den formative periode, hvor fokus er på Koranen, profeterne og Muhammed, og bagefter går arbejdet videre til ritualerne og de fem søjler, sharia, tørklædedebat og maskeringsforbud, fundamentalisme i islam (IS) samt konversion og konvertitter i DK.

Desuden har klassen været på besøg hos Islamisk Trossamfund på Dortheavej i København NV.

NØGLEORD:
Myte, Koranen, sura, hadith, åbenbaring, profet, profeternes segl, Muhammed, Abraham, Jesus, de seks trosartikler, ritual, de fem søjler, overgangsritual, sharia, haram/halal, fatwa, konversion, modernisme/traditionalisme, sekularisme/fundamentalisme

ANVENDT MATERIALE:
H: Horisont. Allan Ahle m.fl. Gyldendal 2013.
BN: Begrebsnøglen til religion. Carsten Lykke-Kjeldsen m.fl. Systime. 2016.
RK: Religion og kultur – en grundbog. Esben Andreasen m.fl. Systime 3. udg. 2010.
F: Fundamentalisme i kristendom og islam. Hanne Følner m.fl. Systime. 2008.
Koranen i Ellen Wulffs oversættelse

1. INTRO TIL ISLAM
Baggrund: DR.DK/gymnasium (UNI-login): 5 skarpe om islam

2. KORANEN, PROFETERNE og GUD
Tekster: Sura 4 om Jesus (T2 i H) + Sura 7 om Muhammed + sura 96 om den første åbenbaring + hadith om troens hovedpunkter (T3 i H)
Baggrund: H s. 153-57: Koranen, Profeterne + Muhammed
Elevoplæg: Abraham + Muhammed

3. DOMMEDAG
Tekster: Sura 69,13-37 om dommedag (T4 i H) + Sura 4+41+9 om de vantro (T5 i H)
Baggrund: H s. 157-158: Dommedag

4-5. RITUALER
Tekster: Hajj: Pilgrimsrejsen til Mekka (dokumentarfilm, CFU - log på med UNI-login)
Baggrund: H s. 160-169m: De fem søjler
+ BN: Ritualanalyse (van Gennep og Turner)

6. SHARIA
Tekster: Sura 4,15-18 + sura 24,1-5 + Hadith om utugt, alle i Jens Forman, Islam og muslimerne
+ Informations webredaktion: "Nej til Sharia-love, Information, 2002
+ Abdul Wahid Petersen: Steningsstraf er en del af islam, i Jens Forman, Islam og muslimerne
+ Aminah Tønnsen: Stening er ikke relevant, i Jens Forman, Islam og muslimerne
Baggrund: H s. 158-159: Sharia og retsvidenskaben
+ BN: Jan Hjärpes model (indhold, funktion, engagement)

7. KØNSROLLER
Tekster: Sura 24 + sura 33 + hadith om tildækning
+ Aminah Tønnsen: "Tørklædet er malplaceret i Danmark" i Jens Forman, Islam og muslimerne, T24
+ Sheik Hlalel: "Uden tørklædet er helvedet nær", Jens Forman, Islam og muslimerne, T25
+ Kirsten Hansen: "Tørklædet definerer ikke hvem Inas er", Jydske Vestkysten, 2010
+ DR3: "Første gang jeg smed tørklædet", https://www.youtube.com/watch?v=_1mt7t9Md7I
+ Mona Haydar: "Hijabi" (musikvideo)
Baggrund: Kate Østergaard: "Tørklædedebatten" i Danske verdensreligioner - islam, s. 223-225 + 229-230

8. FUNDAMENTALISME
Tekster: Islamic State Magazine: "Why We Hate You and Why We Fight You" (findes online)
Baggrund: F s. 119-120+122. Fundamentalisme + DR Nyheder: "Afhopper fra den Islamiske Stat...", 2014
Elevoplæg: Islamisk Stat

9. KONVERSION
Tekster: Hvordan jeg blev muslim af Sa’id bin Gunnar Bak
Baggrund: Michael Ørtz Christiansen: "Den danske konvertit er en ung søgende kvinde", dr.dk/nyheder, 3. januar 2017
+ DR.tv: "Når naboens datter bliver musllim" (trailer for program)
+ BN: Lewis Rambos konversionsmodel + De fire forskellige former for konversion:

10. EKSKURSION
Islamisk Trossamfund på Dortheavej, KBH NV

SAMLET OMFANG ISLAM:
ca. 55 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Hinduisme

BESKRIVELSE:
Forløbet præsenterer eleverne for udvalgte sider af hinduismen. Som optakt har eleverne kort arbejdet med oversigtstekster om de forskellige delemner, som de har fremlagt fra hinanden, for at give et indblik i religionen, som for mange er fremmed. Derefter har de selv udarbejder et ark over hinduismens forskellige skrifter, og hvordan de er forskellige i indhold og filosofi.

Efter et kort læreroplæg om guderne i hinduismen, gik klassen dernæst på opdagelse i en UNESCO-kasse om hinduismen udlånt af Moesgaard Museum. Kassen er fuld af plancher og artefakter, og klassens fokus var guderne og tilbedelse af guderne. Der blev holdt oplæg for klassen om Brahma, Vishnu, Shiva, Maha Devi og Ganesh samt den lokale gud Murugan (bror til Gansh). Desuden var der en gruppe, der fremviste og udførte et puja-ritual for guden Murugan.

Efter opstarten har vi arbejdet mere fokuseret med kernebegreberne atman og brahman, karma og samsara, samt moksha. I arbejdet med moksha har vi draget paralleller til frelsesbegrebet i kristendom og islam, ligesom vi har arbejdet med de tre frelsesveje. Desuden har vi talt om forskellene mellem hinduisme og kristendom/islam i forhold til tilblivelse, gudsopfattelse, menneskesyn og hellige skrifter.

Et andet fokuspunkt for arbejdet med hinduismen har været kastesystemet, som det kommer til udtryk i vedaerne (Purusha-hymnen) og Manus’ Lovbog med perspektivering til nyere tekster om kastesystemet i praksis, herunder en kort dokumentar fra Folkekirkens Nødhjælp, ”Kasteløs – og hva’ så?”.

I forbindelse med et besøg i Hare Krishna-templet i Vanløse, har klassen desuden arbejdet med udvalgte sociologiske teorier om religiøsitet, som er blevet brugt til at diskutere hvordan det kan være, at folk bliver religiøse – og fx vælger at konvertere og bosætte sig i et munkekloster.

Endeligt har eleverne kort stiftet bekendtskab med hindunationalismen og begrebet hindutva, med fokus på fundamentalismebegrebet – og perspektiveret til fundamentalisme i islam og kristendom (jf. definition af Følner og Lund).

FOKUSPUNKTER:
- Frelsesbegrebet
- Kastesystemet
- Konversion og religiøsitet
- Fundamentalisme

BEGREBER (ikke udtømmende):
Atman, brahman, moksha, frelse, samsara, forgængelighed/uforgængelighed, genfødsel, varna (klasse), jati (kaste), de tre frelsesveje, erkendelsens vej, handlingens vej, hengivelsens vej, polyteisme, trimurti, puja (ritual), hindunationalisme, fundamentalisme, vedaerne, upanishaderne, bhagavadghita, Hare Krishna


MATERIALE:
Baggrundsmateriale fra Allan Poulsens bog Hinduismen (Systime: 2015)
s. 7-9 + s. 28: Hvad er hinduisme? Hinduismens skrifter og hellige bøger + Hinduismens vigtigste hellige skrifter (oversigt)
s. 29-34: Filosofien om karma og genfødsel
s. 35-39: Bhagavadgita. Tre veje til frelse
s. 40-46n: Guderne og deres ”familier” + oversigt s. 49
s. 56-60: Tilbedelsen af guderne
s. 100-108: Kastesystemet
s. 109-114: Hinduismen i Indien i dag

Kildetekster fra Allan Poulsens bog Hinduismen (Systime: 2015)
T1: Kroppen som forgængelig (Upanishaderne)
T3: Atman (Upanishaderne)
T5: Bhagavadgita (afsnit a, b, e og h)
T16: Puja for gudinden (Huyler)
T29: Purusha-hymnen (Rigveda)
T30: Kasteregler (Manus’ Lovbog)
T33: Hindutva (Savarkar)

Kildetekster fra Begrebsnøglen til Religion (Systime: 2016)
T1: Hare Krishna er min nye familie

Diverse klip:
Folkekirkens Nødhjælp: Kasteløs – og hva’ så? (2014)
DR ULTRA NYT: Hvorfor er der demonstrationer i Indien (2018)
DR.DK/GYM: En sang for Krishna (2006)
DR3: Spørg mig om alt – Gaura Nitai Das (2016)
Det gode liv: En weekend som munk (2019)

Anvendt teori (fra Begrebsnøglen til religion):
Konversionsteori (Lewis Rambo), s. 46-49
Sociologiske teorier: Deprivation, rational choice, socialization, s.  s. 10-13, 88-89, 120-122

Anvendt fundamentalisme-definition (fra Fundamentalisme i kristendom og islam, s. 11-14 + 21-22)
- Følner og Lund
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Nordisk religion og moderne asatro

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer