Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Almen Sp.forst. -
Lærer(e) Christine Schultz, Mikkel Kølkær
Hold 2020 ap/g6 (g6 ap)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Almen sprogforståelse

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Almen sprogforståelse

Oversigt over begreber i AP-almen:
MORFOLOGI - FONEMER: Rodmorfem, Præfiks, Suffiks, Fleksiv,
MORFOLOGI – ORDKLASSER: Substantiver, Verber, Adjektiver, Pronominer, Artikler, Adverbier, Præpositioner, Konjunktioner, Interjektioner, Numeraler, Proprier
MORFOLOGI – VERBERS BØJNING: Infinitte former: Infinitiv, Perfektum participium, Præsens participium – Finitte former: Præsens, Præteritum, Futurum, Perfektum, Pluskvamperfektum, Imperativ
SYNTAKS: Subjekt, Verballed, Direkte objekt, Indirekte objekt, Subjektsprædikat, Objektsprædikat, Konjunktional, Adverbialled
SYNTAKS: Hovedsætninger, Ledsætninger, Paratakse, Hypotakse
SYNTAKS: Blive-passiv, s-passiv

Materiale:
- Sprog på spil (se sideangivelse i undervisningsbeskrivelsen)
- Videoer fra Sprogzonen
- Moodle-tests
- Startscreening og midtvejsevaluering på Moodle
- Quizlet med begreber

Metode:
Tavleundervisning, individuelle øvelser, gruppearbejde, matrixfremlæggelser, små tests

Evaluering:
Forløbet slutter med en test på platformen Moodle, der prøver i både latin- og almendelen af faget.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 26,00 moduler
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer