Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Dramatik C
Lærer(e) Christina Lynggaard Blond
Hold 2020 dr/1 (1g dr/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb i dramatik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb i dramatik

Grundforløb i dramatik c

Grundforløbet vil have fokus på, at eleverne introduceres til dramafagets grundlæggende discipliner – her:

- Fysisk arbejde med kropssprog, status og improvisation på scenen
- Rum og iscenesættelse
- Introduktion til forestillingsanalyse
- Teaterhistorie 1: Episk Teater (Brecht)  
- Arbejde med dramateksten/manus (uddrag)

Hensigt med grundforløbet:
Grundforløbet skal give eleverne en fornemmelse for, hvordan man i dramatik arbejder i en interaktion mellem teori og praksis, mellem at være skabende, analyserende og reflekterende, når man arbejder med de skabende processer på ’gulvet’.

Kernestof:

1.Introforløb: Den sceniske krop:
Karen Sørensen: Kroppen som redskab (i: Dramatik - En grundbog, s. 14-15, 18-19, 21-22).
Johnstone: “Status” (pdf) s. 34-37.
Marianne Andersen: ark om status (pdf)

Nøglebegreber:
Volumen
Tempo
Rytme/Flow
Energi/udtryksniveau

Status
Høj-lav status
Vippeprincippet
Improvisation

Det sceniske RUM (teaterrummet og sitespecifik, rum som medfortæller)
Dokument m. scenetyper fra Peter Elung-Jensen: ”Spillevende Teater” s. 109.

2. Teaterhistorie: Brecht og det episke teater

•Kommas Teaterbog s. 52-56: ”Brecht, det episke teater” samt s. 90-95: ”Brecht” (om spillestil) samt s. 102-107: ”Formålet”.

Fokus og nøglebegreber:
• Skuespilleren og episk spillestil
• V-effekt og dramaturgien (montage): Brud med d. 4. væg og Den episke fortæller
• Katarsis versus bevidstgørelse.
• Scenen og scenografi

Videoklip:
Klip fra Von Triers film: Dogville (prolog) (https://www.youtube.com/watch?v=wQKZlps9W0k).
(fokus på V-effekter i scenografi, episk 3. pers. fortæller)

Praksis: Arbejde med ”Kisten” og ”Forræderiet” fra Brechts ”Det tredje riges frygt og elendighed”

Perspektivering: Introduktion til Lollike og hans visioner med moderne politisk teater (Sort/Hvid).

3. Forestillingsanalyse:
Karen Sørensen: Dramaets komposition (i: Dramatik - En grundbog, s. 99-103)

Dramaturgimodeller: Berettermodel, montage og cirkulær dramaturgi

Forestillingsanalysemodel/ark (pdf) - her fokus på forestillings grundelementer:
Spillestil
Scenetype
Scenografi/rum
Kostumer
Lys/lyd

Vi ser teaterforestillingen: "NUL" (Teater Sort/Hvid) og arbejder med forestillingsanalyse


Eleverne skal efter grundforløbet kunne:
- Arbejde kreativt og innovativt i et gruppearbejde omkring en skabende proces (små spil/visninger)
- Analysere egne og andres sceniske udtryk med udvalgte og centrale fagbegreber
- Reflektere over den skabende proces og produktet
      
Faglige læringsmål:
- Kende til principper og metoder for udvikling og realisation af en scenisk idé
- Kende til grundlæggende begreber, teknikker og metoder, der knytter sig til arbejdet med fysiske udtryk, dialoger, improvisation og rollespil
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer