Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Dorthe Mondrup
Hold 2020 DA/g5 (g5 DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Dansk i grundforløbet

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Dansk i grundforløbet

Det overordnede tema i grundforløbet er flygtningekrisen. Forløbets centrale spørgsmål er: Hvad gør den enkelte fortælling ved sit publikum? Skaber den fx sammenhæng, forståelse, tilknytning, opfordring til handling, frustration, afsky, undren, provokation? Det er selvfølgelig interessant hvad fortællingen gør ved den enkelte, men det afgørende er at kunne se fortællingen og dens kvaliteter i et perspektiv der rækker ud over en selv. Forud for en vurdering følger naturligt en analyse, hvor man sikrer kendskab til fortællingens redskaber og de enkelte genrers muligheder. Med temaet bliver centrale genrer og begreber introduceret, så man kan komme i gang med analysen og frem til en vurdering.

I forløbet er følgende analytiske begreber centrale:

Epik og lyrik:
Fortælletyper
Fortælletid/fortalt tid
Komposition (strofer, vers, rim)
Konnotation/denotation
Metaforer (mål- og kildeområde)
Ordvalg
Semantiske skemaer
Tema
Forholdet mellem fakta og fiktion

Dokumentarfilm:
Billedbeskæring (total, halvtotal, nær)
Grundelementerne frame, indstilling, scene og sekvens
Kameravinkler (frø, normal, fugl)
Klipning (synlig, usynlig)
Location
Lyd (synkron, asynkron)
Forholdet mellem fakta og fiktion

I forløbet introduceres eleverne til Gyldendals Litteraturportal og Filmcentralens materiale om dokumentarfilm.

I forhold til elevernes fordybelsestid arbejder vi med følgende succeskriterier:
At kunne bruge faglige begreber i en litterær artikel
At kunne strukturere en tekst indenfor rammerne - indledning og afslutning
At være bevidst om formidling og udtryksfærdighed
At kunne analysere en dokumentarfilm vha. et udvalg af elementer fra Filmleksikon.
At kunne 'citere' fra filmen vha. screenshots.
At kunne karakterisere filmens genre(r)
At kunne identificere en films virkemidler og deres effekt.

Forløbets overordnede læringsmål er:
At træne eleverne i at se litteratur i et nationalt og globalt orienteret perspektiv.
At træne udtryksfærdighed og kritisk-analytisk sans.
At udvikle eleverne til medborgere som kan handle og orientere sig i et moderne, demokratisk, digitaliseret og globalt orienteret samfund.
(At problematisere plagiat og blive bevidst om grænserne for plagiat.) - opfølgning

Forløbets faglige læringsmål er:
At træne eleverne i danskfaglige grundbegreber, således at de kan analysere og fortolke litterære tekster samt dokumentarfilm.
At træne elevernes indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund.
At træne eleverne i at skrive og at udtrykke sig præcist og nuanceret. Herunder at opnå ’formidlingsbevidsthed’ og ’udtryksfærdighed’ (litterær artikel).
At træne eleverne i skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stilistiske grundbegreber.
At kunne identificere genrerne lyrik og epik og dokumentarens fortælleformer.
At opøve kendskab til essaygenren (bygger bro fra folkeskolen). Der er intet krav om, at eleverne skal introduceres til og skrive et essay (eksamensgenre), men det skriftlige arbejde skal tage afsæt i deres tidligere arbejde med grundskolens essay og introducere til essayistisk refleksion på gymnasialt niveau.

TEKSTER:
Artikel: ”Statskundskabsstuderende udfordrer djøf'ernes fakta-mani med skønlitteraturen”
Artikel: "Kan man læse sig til empati"?, Zetland, 7. december 2017 (uddrag)

Gyldendals Litteraturportal - særligt leksikonfunktionen til læsning om nøglebegreber

Begreb om dansk (relevante kapitler om fx billedsprog og semantiske skemaer)

“Er det fup eller fakta at tale om fakta og fiktion?“

Lone Aburas: Uddrag fra ” Politisk roman” (Gyldendals Litteraturportal)
Kristian Husted: ”Vahid”
Henrik Nordbrandt: ” Vuggevise” (Gyldendals Litteraturportal)
Klaus Rifbjerg ”Flygtningene” (1998)
Åsne Seierstad: Uddrag fra "Boghandleren i Kabul" (2002)

Billede: Ai Wei Wei (Litteratur med udsyn s. 96)

Kortfilmen ”Europa”
Kampagnefilm fra Save the Children UK: Still the most shocking second a day

Dokumentarfilm
Dokumentarens fortælleformer (s. 8-11)
"Definition af dokumentargenren" fra DOX, (s. 16-26)
Filmleksikon
Hvad er dokumentar?
Dokumentarfilm "Refugies"  

Artikel: Film i dialog med virkeligheden

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer