Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Marie Breumsø
Hold 2018 DA/ac (1ac DA, 2ac DA, 3g DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Værklæsning: Kongens Fald (L + S)
Titel B (Nytårs-)Taler (S)
Titel C Dokumentaren (M)
Titel D Middelalder og Folkeviser (DHO) (L)
Titel E Kortfilm - familie (M)
Titel F Introduktion til den analyserende artikel (S)
Titel G Syg litteratur (L + S)
Titel H Eventyr (L)
Titel I Eventyrligt skolekomedieforløb (S)
Titel J Den debatterende artikel - intro til genren
Titel K Oplysningstiden (L, M)
Titel L Romantikkens faser (L, S)
Titel M Selvfremstilling på sociale medier (S, M)
Titel N Krimien (L)
Titel O Mennesker og dyr (L, S)
Titel P Reklamer (M)
Titel Q Dobbeltgængere (L, M)
Titel R Nytårstaler, opfriskning af retorik mm.
Titel S Det moderne gennembrud (L)
Titel T Realismer og modernismer (L, S)
Titel U Tilladte hjælpemidler til prøver og eksaminer

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Værklæsning: Kongens Fald (L + S)


I dette forløb arbejdes der med at læse første del: 'Foraarets Død' i 'Kongens Fald', samt med kanonforfatteren Johannes V. Jensen. Forløbet introduceres med et forfatterportræt og en forståelse for samtiden både historisk og litteraturhistorisk. Herefter tekstanalyse og sproganalyse af 'Foraarets Død'. Forløbet ender ud i teaterstykket 'Kongens Fald' opført i Skuespillerhuset, København, samt en anmeldelse deraf i form af et skriftlig produkt.

Forløbet har fokus på tekstanalyse og sproganalyse. Herved litteraturanalyse og - fortolkning, anvendelse af relevante litterære metoder, sproglig analyse, fortolkning og vurdering. Danskfaglige begreber anvendes. Personkarakteristik trænes igennem et moodboard med fokus på hovedpersonens udvikling. Den sproglige analyse har vægt på forståelse, analyse og fortolkning af sproget samt læseroplevelse og virkning. Derudover indeholder forløbet kreative skriveøvelser med fokus på faglige udtryksfærdigheder, mindre øvelser i form af tekstanalyse og sproganalyse med fokus på at træne delkompetencer inden for danskfaget, samt at have en undersøgende tilgang til teksten. Værklæsningen har desuden til opgave at give mulighed for fordybelse i en afgrænset tekst.

Begreber, eleverne har anvendt i forløbet:
- Fortæller (alvidende og personbunden)
- Personkarakteristik
- Billedsprog (metafor, besjæling og sammenligning)
- Ordklasser

Faglige mål:
- At træne eleverne i at anvende danskfaglige grundbegreber.
- At træne eleverne i at udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt og skriftligt.
- At træne eleverne i at fordybe sig i en afgrænset tekst.
- At træne eleverne i at blive gode læsere.
- At træne eleverne i at blive gode sprogiagttagere.
- At træne elevernes analytiske evner.  

Kernestof:
- Jensen, Johannes V: 'Foraarets død', 1900 (værk)
- 'Kongens fald', 2019 på det Kongelige Teater. Iscenesættelse og scenografi: Carlus Padrissa. Dramatiker: Henrik Szklany. Teaterstykke (værk).
- Øgendahl og de store forfattere: Johannes V. Jensen. DR, 2018: https://www.dr.dk/skole

Skønsmæssigt omfang: 50
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B (Nytårs-)Taler (S)

Forløbet har fokus på nytårstalen samt retorik og argumentation. Formålet med forløbet er at skabe kendskab til lejlighedstalen og den politiske tale som genre. Herudover at undersøge talerne med en sproganalytisk tilgang: Retorisk analyse, herunder analyse af kommunikationsituationen, appelformer og argumentation. Forløbet ender ud i, at eleverne skriver deres egen tale, hvor de anvender retoriske virkemidler og træner deres skriftlige argumentation.

Begreber:
- Lejlighedstale.
- Politisk tale.
- Det retoriske pentagram (Ciceros).
- Stilniveau.
- Appelformer.
- Dramatiske figurer.
- Argumentaionsanalyse (Toulmin).

Materiale:
- Power Point med begreber og analyseredskaber.
- Dronningens nytårstale, DR, 31. januar 2018: https://www.dr.dk/tv/se/efter-nytarstalen-tv/nytarstaffel-tale-3/hendes-majestaet-dronningens-nytarstale
- Statsministeren Lars Løkke Rasmussens nytårstale, DR, 1. januar 2019: ttps://www.dr.dk/tv/se/efter-nytarstalen-tv/nytarstaffel-tale-3/statsministerens-nytarstale-direkte#!/05:06

Skønsmæssigt omfang: 30 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Dokumentaren (M)

Dokumentaren (M)

Dette forløb fungerer som et tværfagligt forløb i samspil med elevernes valgfag hhv. mediefag og billedkunst.
Formålet med forløbet har været at eleverne tilegner sig viden om den dokumentariske genre, at træne eleverne i egenproduktion, at træne elevernes analytiske kompetencer særligt ift. levende billeder, at træne elevernes kritiske stillingtagen ift. genren.

Fokus i dansk har været på dokumentaren som ikke-fiktiv genre, hvor vi gennem arbejde med et værk samt div. Korte klip har fokuseret på analyse og fortolkning af sammenhæng mellem form, indhold og funktion, desuden at træne eleverne i kritisk at kunne vurdere dokumentarfilmen.
Eleverne producerede undervejs egne dokumentarer under temaet: Ungdom.


Eleverne er blevet undervist i:
- 6 dokumentartyper/stilarter: den dybdeborende, den observerende, den deltagende, den performative, den poetiske, den refleksive
- Bølge- og berettermodellen
- Fakta- og fiktionskoder (autencitetsmarkører)Kernestof:
- Værk (dokumentarfilm): Metz, J., 2010, Armadillo,
- Filmcentralen, https://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog/filmiske-virkemidler
- Larsen, O.S., 2017 Håndbog til dansk, kap. 5.2 (Dokumentarfilm), Systime
- Dokumentarfilmens stilarter, https://litteraturportalen.gyldendal.dk/Indgange/Forloeb/Dokumentarfilm/Dokumentarfilmens_stilarter.aspx


Supplerende:
- Lomholt, P., 2008, ”Ungeren indefra”, DR2 dokumentar, https://www.youtube.com/watch?v=yIBCitP1yLg (00.00-06:35)
- U.a., ”Langt ude – Orka”, https://www.dr.dk/undervisning/mediefag/poetisk-dokumentar#!/00:05 (Den poetiske)
- Leth, J. & Von Trier, L., 2003, ”De fem benspænd”, https://filmcentralen.dk/gymnasiet/film/de-fem-benspaend/?uniuser=miex2084 (00.10 - 04.13) (Den refleksive)
- DR2, 2018, ”Helvedes homo”, https://www.dr.dk/tv/se/helvedes-homo/-/helvedes-homo-1-2#!/  (00.00-01.05).
- DR3, 2018, ”Princesser fra blokken”: https://www.dr.dk/tv/se/prinsesser-fra-blokken/prinsesser-fra-blokken-3/prinsesser-fra-blokken-3-4#!/00:00  (00.00-01.00)


Eleverne har desuden i grupper arbejdet med selvvalgte klip. Dvs. ikke alle elever, har arbejdet med samme klip. Der kunne vælges mellem følgende:
- DR3, 2018, “Prinsesser fra Blokken”: https://www.dr.dk/tv/se/prinsesser-fra-blokken/prinsesser-fra-blokken-3/prinsesser-fra-blokken-3-4#!/00:00 (00.00-01.00)
- U.a., 2016, ”Vores forunderlige forfædre” https://www.dr.dk/tv/se/monkeys-an-amazing-animal-family-eps-1-3/monkeys-an-amazing-animal-family-eps-1-3-2/aber-vores-forunderlige-forfaedre-3-3#!/ (00.00-01.45)
- U.a., 2018, “Historien om Danmark”, https://www.dr.dk/tv/se/historien-om-danmark/historien-om-danmark-3/historien-om-danmark-2#!/ (00.00-02.00)
- DR3, 2019, “Vrede piger”: https://www.dr.dk/tv/se/de-vrede-piger/de-vrede-piger-2/de-vrede-piger#!/00:00 (00.00-01.00)
- DR1, 2019, “Afsløret”: https://www.dr.dk/tv/se/afsloeret-dr1/afsloeret-ii/afsloeret-slaver-i-byggebranchen#!/00:00 (00.00-01.00)

Skønsmæssigt omfang: 75 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Middelalder og Folkeviser (DHO) (L)

Forløbet "Middelalder og folkeviser" er et forløb i samspil med historiefaget. Forløbet fungerer som optakt til elevernes DHO, som omhandler "Middelalder og folkeviser". Sigtet er, at eleverne tilegner sig viden om middelalderen - både historisk og litteraturhistorisk - herunder at de træner tekstlæsning i en historisk sammenhæng og tilegner sig viden om danskfagets metode (litterær analyse og psykoanalytisk læsning). Derudover er sigtet at træne eleverne i deres faglige formidling - dette ved blandt andet at klæde dem på til at skrive DHO'en (generelle formalia til en større opgave med videre) og til at holde et mundtlig oplæg med udgangspunkt i DHO'en.

Begreber til analyse-af-folkeviser-værktøjskassen:
- Folkevisens komposition: udgangssituation - konfliktfase - afslutning /hjemme-ude-(hjem)/orden-kaos-(orden)/kultur-natur-(kultur)
- Typer af viser: "riddervise" & "tryllevise"
- Grundstruktur bestående af knittelvers
- Formelsprog (faste vendinger: "ride under ø", "årle morgen") - stilistisk træk
- Syrebadsteknik - stilistisk træk
- Ekspansionsteknik: epanastrofe & isocolon  - stilistisk træk udgjort af sproglige figurer


Kernestof:
- "Ebbe Skammelsøn"
- "Germand Gladensvend"
- Fibiger, Johannes & Lütken, Gerd (2008): "Litteraturens veje" side 58-59 om "Folkeviserne"
- Om den psykoanalytiske metode: https://dansksiderne.dk/index.php?id=4991

Supplerende stof:
- Egelund, Bilbo (2015): "Genrer i dansk - folkevisen", dele af kap. 2 om "byggeklodser" og "opbygning", kap. 5 om "Rummet, rejsen og døgnet" og kap. 6 om "Individ og samfundsorden"
- Den psykoanalytiske metode: https://dansksiderne.dk/index.php?id=4991
- Burhan G: "Kalder dig hjem" (2013)
- Kortfilmen "Dennis" af Mads Matthiesen (2007)


Samlet omfang: 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Kortfilm - familie (M)

Forløb om kortfilm, hvor der er arbejdet med tre korfilm, der alle har temaet  FAMILIE. Med afsæt i en øvelse om familie som begreb, analyserer vi tre kortfilm med brug af filmiske virkemidler og begreber fra tekstanalyse.

Kernetekster:
Stief, Andrea: "Mor" fra EKKO shortlist
Svelmøe, Lisa: "Ude i skoven" (2013)  fra EKKO shortlist
Fruergaard, Tor: animeret kortfilm "Vokseværk"  (2014) fra EKKO shortlist

Supplerende tekster:
Intro til Arvingerne
Begreber til analyse af levende billeder fra filmcentralen: http://filmcentralen.dk/gymnasiet/filmsprog

Samlet omfang: 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Introduktion til den analyserende artikel (S)

Læsning og øvelser om genren "den analyserende artikel".

Skønsmæssigt omfang: 10 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Syg litteratur (L + S)

På tværs af litteraturhistorien har vi læst forskellige tekster, der alle centrerer sig om temaet; sygdom. Forløbet har været opdelt i tre undertemaer: 1) at være en del af systemet, 2) at være syg, 3) at være pårørende.

Forløbet ender i et tværfagligt forløb med idræt.

Læst
Peter Seeberg: "Patienten" (1962)
Klaus Rifbjerg: ”Solsort” (1962)
Lene Malstrøm: ”Patient” (1978)
Maria Gerhardt: "Der bor Hollywoodstjerne på vejen", uddrag (2014)
Kim Fupz Aakeson: "Dødsbo" (2013)

Supplerende stof:
S. G. Kongpetsak: " Læger skal lære empati af litteraturen" (2017), Syddansk universitet, lokaliseret på: https://www.sdu.dk/da/aktuelt/nyhedsarkiv/nyheder/arkiv_2017/august/narrativ+medicin

Samlet omfang: 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Eventyr (L)

Dette forløb er todelt: Første del består af en almindelig undervisningsdel, hvor eleverne tilegner sig viden om folkeeventyret og kunsteventyret (karakteristika med mere). Anden del består af en markant produktiv del, idet eleverne producerer deres eget manuskript til deres skolekomedie.

Faglige mål:
- Træning i at demonstrere viden og reflektere over danskfagets identitet og metoder med særligt fokus på at træne anvendelsen af følgende litterære metoder: strukturalistisk og psykoanalytisk læsning.
- Træning i analysere, fortolke og perspektivere fiktive tekster med særligt fokus litteraturanalyse og fortolkning
- Træning i at arbejde med tekster gennem kreative arbejdsprocesser
- Træning i udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt


Materiale
Ukendt forfatter: "Askepot"
H.C. Andersen: "De Røde Skoe" (1845)
Rune T. Kidde: "Klaskepot" (2005)

Supplerende stof:
Fibiger, Johannes & Lütken, Gerd (2019): "Litteraturens Veje":
Om folkeeventyret
om kunsteventyret

Samlet omfang: 60 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Eventyrligt skolekomedieforløb (S)

Eventyrforløb - optakt til skolekomedie (L)

Den produktive del af forløbet, hvor eleverne på baggrund af arbejdet med eventyr producerer deres egne tekster, som sidenhen opføres i året skolekomedie.


Samlet omfang: 10 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Den debatterende artikel - intro til genren

Læsning om og øvelser til genren "den debatterende artikel"

Skønsmæssigt omfang: 10 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Oplysningstiden (L, M)

Kort forløb om oplysningstiden med fokus på Ludvig Holberg. Perioden undersøges ved hjælp af forskellige tekster og videoer, herefter ser vi Kasper Rostrups filmatisering af "Jeppe på Bjerget" og læser et uddrag af samme. Til sidst ser vi sammenhæng mellem værk og samtidens idealer


Kernestof:
Ludvig Holberg: "Jeppe på Bjerget", uddrag

Supplerende stof:
Uddrag om perioden fra hhv. "Brug Litteraturhistorien" og "Litteraturens Veje", systime
Videoer fra youtube
Kasper Rostrup: "Jeppe på Bjerget" (1981)

Samlet omfang: 30 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Romantikkens faser (L, S)

Litteraturhistorisk forløb, hvor vi kommer godt rundt om romantikken, idet vi laver nedslag i faserne: universalromantik (inkl. nyplatonisme),  nationalromantik, poetisk realisme og biedermeier (romantisme er læst i forløb om "dobbeltgængere")
Hver fase indledes med et lille læreroplæg, herefter læses en række tekster, primært digte og vi supplerer undervejs med materiale fra andre medier.     
Forløbet er delvist gennemført virtuelt.

Kernestof:
Oehlenschläger ”Guldhornene” (1801)
Staffeldt ”Indvielsen” (1804)
H.C. A. ”I Danmark er jeg født” (Danmark, Mit Fædreland”) (1850)
Grundtvig ”Langt Højere Bjerge” (?)
Poul Martin Møller ”Grøn er Vårens Hæk” (”Aprilsvise”) (1825)
Christian Winther "Flugten til Amerika"

Supplerende stof:

Samlet omfang: 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Selvfremstilling på sociale medier (S, M)

Vi har arbejdet med kapitlet med titlen "Selvfremstilling på sociale medier" i bogen "Perspektiver i Dansk", fra Dansklærerforeningens forlag. Vi havde adgang til bogen under nedlukningen i foråret 2020 og det er under denne nedlukning, forløbet er gennemført.
begreber vi har arbejdet med er fx frontstage, backstage, middle region, face work og talehandlinger.

Skønsmæssigt omfang: 35 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Krimien (L)

Forløbet har fokus på genrebegrebet og der arbejdes med bestsellerlisternes populære kriminalroman. Vi læser tekster, som diskuterer lødigheden af genren og dens store popularitet. Forløbet har i øvrigt fokus på opfriskning af begreber til litterær analyse og eleverne arbejder selvstændigt med et værk inden for genren. Forløbet opsummeres og værklæsningen dokumenteres i produktion af små podcasts om krimien.
Forløbet er gennemført under delvis nedlukning.

Kernestof:
Selvvalgte værker:

Markus - Sara Blæde,  Grønt støv
Caroline Fynsk - Torben Nielsen: 19 røde roser
Mille Torben Nielsen - 19 røde roser
Amanda - Sara Blædel ”Kald mig prinsesse”
Sofie - “Journal 64”
Caroline Lund - “Kvinden i buret”
Rikke -"Kun ét liv" af Sara Blædel.
Julie - Jussi Adler-Olsens “Journal 64”
Laura - Blædel: ”Dødesporet”
Yasemin - ”Pandekagehuset” af Carin Gerhardsen
Caroline Myrup - "Skyggejægeren" af Camilla Grebe
Louie - ”Kvinden i buret”
Martin - Sara Blædel : Grønt støv
Lærke - Pigen under træet Af Sarah Blædel
Sarah - Blædel, De glemte piger
Ronja - Ok (titel og forfatter?)
Angus - Jussi Adler Olsen - Offer 2117
Andreas Mølgaard -Blod på sneen af Jo Nesbø
Kalle - Kristina Ohlsson: Syge Sjæle
Alexander - Jussi Adler Olsen ?
Andreas Søndergaard ?
Casper ?
Josephine ?
Mikkel ?

Supplerende stof:
”Efter krimibølgen venter eventyret” artikel fra Kristeligt-Dagblad.dk
”Den ligegyldige krimi” artikel fra Information.dk
”Er krimigenren lige så dårlig som sit rygte?” artikel fra Politiken.dk
”Derfor elsker vi krimier” fra Berlingske.dk
Stefan Brokhoff: ”Kriminalromanens 10 bud”, fra Bo Tao Michaelis (red.) ”Den kriminelle novelle” (1999)
"Støvet sol og natblå uro" og "Mellem Visby og Amager", artikler fra krimitillæg fra "Information" (2016).

Samlet omfang: 300 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Mennesker og dyr (L, S)

Forløbet har fokus på litterære tekster, som leger med dyret som motiv. Det være sig implicit, mennesker som opfører sig som dyr, eller mere eksplicit - mennesker som sammenlignes med dyr, er optagede af dyr eller har forhold til dyr.

Kernestof:
Eske K. Mathisen: ”Skyggen af en myg”, ”Kragerne”, ”Hindbærlygterne”, ”Stankelbenet”, ”Mågeskelettet fjedrer ivrigt”, Samlede Digte 1882-2004, Asger Schnacks Forlag, 2015
Carsten René Nielsen: ”Pindsvin”, ”Frø”, ”Malkeko”, ”Rotter”, Enogfyrre dyr, prosadigte, Borgen, 2005
Peter Seeberg: ”Biografi af en snegl”
Villy Sørensen “Tigrene”, Sære Historier, 1956
Charlotte Weitze ”Kronvildt”, 1996
Erlend Loe, uddrag af ”Dobbler” (norsk)
Naja Marie Aidt ”Bavian” (værk)

Supplerende stof:
kort intro til "Naturen og det dyriske" fra Rasmus Grøn og Stine Johannesen ”Nye øjne at se med – virkelighedstemaet i dansk realisme” , Dansklærerforeningens Forlag, 2006

Samlet omfang: 100 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Reklamer (M)

Formålet med dette forløb er at præsentere værktøjer til at forstå og analysere reklamer og undersøge, hvordan trykte, såvel som levende, reklamer forsøger at påvirke os via deres særlige kommunikation. Der er fokus på mediekompetencer og kritisk stillingtagen.
Fokus vil særligt være på reklamens retorik, virkemidler og udtryk.

Begreber som indgår: Reklametyper, reklamefilm, Laswells kommunikationsmodel, AIDA-model, Gallups kompasmodel, denotation og konnotation, appelformer, Toulmins argumentationsmodel, argumenttyper, "storytelling"

Materiale:
Kompendium sammensat af lærer
Udvalgte reklamer, lærer og elever

Samlet omfang: 40 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Dobbeltgængere (L, M)

Forløbet er et tematisk forløb, idet alle de indgående tekster alle på sin vis behandler motivet "dobbeltgænger". Der er fokus på tekstanalyse og begreber hertil, men der arbejdes også med kreative øvelser undervejs. Desuden dvæler vi ved perioden "romantisme" og snuser til gotisk litteratur. Slutteligt arbejdes der indenfor medieområdet, idet vi analyserer en podcast med det dertilhørende begrebsapparat.

H.C. Andersen: ”Skyggen”
Emil Aarestrup: ”Paa Sneen”
Ingemann: ”Glasskabet”
Mary Shelley: Frankenstein, uddrag (verdenslitteratur i oversættelse)
Kirsten Hammann: ”Jeg civiliserer mig om Morgenen”
Thomas Arent Andersen: ”Dobbeltgænger”, podcast

Supplerende stof:
Den store Danske, dobbeltgængermotiv
Mimi Olsen m.fl. "Podcast", Dansklærerforeningen, uddrag

Samlet omfang: 75 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel R Nytårstaler, opfriskning af retorik mm.

Vi har genopfrisket talegenrerne og begreber til retorisk analyse.

Kernestof:
Dronningens nytårstale 2020, uddrag
Statsministerens nytårstale 2021, uddrag

Samlet omfang: 15 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel S Det moderne gennembrud (L)

Forløb om den litteraturhistoriske periode "det moderne gennembrud". Indledningsvis læses der om perioden og eleverne arbejder i grupper med små nedslag i forskellige gennembrud - det naturvidenskabelige, det religionskritiske, det kønspolitiske mm. Herefter læses nogle centrale tekster fra perioden. Der er fokus på grundig litterær analyse og placering af teksterne i tid og litterær strømning.
Forløbet er gennemført under nedlukning.

Kernetekster:
Henrik Pontoppidan: ”Nådsensbrød”
Herman Bang: ”Den sidste Balkjole”
Victoria Benedictsson: ”Ud fra Mørket”

Desuden:
Barbara Kjær-Hansen m. fl.: Litteraturen på Langs og på Tværs, kap. 6
Jacobsen og Paldam: "De moderne gennembrud", Systime, uddrag
Rather Homemade Præsenterer: Det Moderne Gennembrud - hvad skete der lige der
https://www.youtube.com/watch?v=BqHK5gUqzus

Desuden er der arbejdet med en valgfri perspektivering tekst:
https://www.berlingske.dk/kommentatorer/den-nydanske-kvindekamp-rykker-sig-ikke-en-millimeter-hvis-ikke
https://www.information.dk/debat/2021/01/kvinde-hver-dag-mindet-krops-naturlige-tilstand-forkert
https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/27-aarige-stine-graver-fortidens-glemte-videnskabskvinder-frem-de-har-ikke


Samlet omfang: 50 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel T Realismer og modernismer (L, S)

Forløbet er et nedslagsforløb med litteratur fra slutningen af  1800-tallet til  1960'erne, hvor vi følger de to hovedspor – realisme og modernisme. Forløbet indledes med elevernes definition af begreberne ud fra to musikvideoer og de præciseres af et læreroplæg om de to retninger, som vi løbende vender tilbage til. Herefter dykkes ned i udvalgte perioder og tekster, som analyseres og placeres på en realisme-modernisme-"skala".

Kernetekster:
Martin Andersen Nexø ”Tyvetøs” (1901)
Tom Kristensen ”Det blomstrende slagsmål” (1920)
Edith Södergran ”Dagen Svalner” (svensk) (1916)
Emil Bønnelycke ”Raadhuspladsen”, uddrag (1918)
Rud Broby-Johansen ”Foråret kommer til caféen” (1922)
Tove Ditlevsen, ”Erindring” (1961)
Martin A. Hansen ”Agerhønen” (1947)
Karen Blixen ”Ringen” (1958)
Klaus Rifbjerg Under Vejr med mig selv (1956) (værk)

Supplerende stof:
Rag'n'Bone Man:  ”Hell Yeah” ft. Vince Staples
Sia: “Chandelier”
Læreroplæg/pptx
Relevante sider fra "Litteraturens Veje"

Samlet omfang: 100 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel U Tilladte hjælpemidler til prøver og eksaminer

Under den skriftlige prøve og i forberedelsestiden til den mundtlige prøve er det tilladt at tilgå følgende sider på internettet:

Dokumenter på Lectio

Ordnet.dk

Filmanalyse:
https://filmcentralen.dk/gymnasiet

https://www.gymdansk.dk/typer-af-dokumentarfilm.html

Sproglig analyse:
https://www.gymdansk.dk/

Appwriter

Medie (avisen i undervisningen):
https://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/nyhedshistorie/
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer