Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Samfundsfag B
Lærer(e) Rasmus Hansen
Hold 2020 Sa/2h Sa B (2h Sa B)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Det senmoderne samfund
Titel B EU
Titel C Politik i Danmark
Titel D Økonomi og velfærdsstaten

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Det senmoderne samfund

Forløbet har taget udgangsput i det senmoderne samfund, hvor vi har set på forskellige teoretikeres syn på dette. Desuden har klassen set på sociale medier i det senmoderne samfund og relevant teori i forbindelse med dette. Forløbet har også haft social arv og ulighed som omdrejningspunkt og klassen har her kigget på denne aktuelle tematik.

- Samfundstyper (Traditionelle, moderne og senmoderne samfund)
- Socialisering og socialiseringsformer
- Giddens, Ziehe og Beck
- Goffmann - frontstage/backstage
- Social arv
- Bourdieu (habitus og kapitaler)
- Ulighed og politiske synspunkter på dette


Samf på B, 18-22; 24-67

American Psycho
Blok på bistand
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 54 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B EU

I dette forløb omkring EU har klassen kigget på det historiske aspekt omkrnig EU. Klassen har dernæst set på de forskellige institutioner i EU og, i forlængelse af dette, diskuteret om EU kan siges at være demokratisk opbygget og i hvilket omfang. Vi har her  beskæftiget os med nogle af de centrale teorier omkring EU og EU's udvikling (Neofunktionalisme og intergovernmentalisme). Klassen har til sidst set på i hvilken retning EU er på vej hen og her bl.a. inddraget lidt omkring Brexit.

- EU's historie
- Integration i bredden og dybden
- Parlamentet, kommissionen og ministerrådet
- Politiske synspunkter på EU
- De 4 forbehold
- Teorier: Neofunktionalisme og intergovernmentalisme
- EU og demokratiet
- Brexit

Nielsen Julie Hassing og Mads Jensen, EUropa på vej, 9-28; 33-35; 113-116
Branner Hans, Det politiske Europa, 38-40; 75-79; 94-100; 107-111
Dokumentarer: Præsidenten af Christoffer Guldbrandsen
Langt fra Bruxelles: EU med Morten Messerschmidt og Dan Jørgensen
Dokumentar om Brexit
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Politik i Danmark

I forløbet omkring politik har klassen beskæftiget sig med det politiske system. Vi har i første omgang set på forskellige demokratiformer. Dernæst har vi set på det politiske system under inddragelse af de politiske partier og højre/venstreskalaen. Klassen har, i forlængelse af dette, set på forskellige former for vælgeradfærd og her inddraget relevante teorier og modeller omkring dette.

- Konkurrencedemokrati/deltagelsesdemokrati
- Politiske ideologier
- Medier
- Højre/venstre skalaen under inddragelse af værdipolitik
- Teorier omkring vælgeradfærd
- Class Voting/issuevoting

Samf på B 84-91; 98-102; 142-153; 168-186;189-197
Dokumentar omkring Paludan
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Økonomi og velfærdsstaten

I dette forløb har klassen beskæftiget sig med økonomi, hvor bl.a. de økonomiske mål, konjunkturer og finanspolitik har været berørt. Klassen har dernæst beskæftiget sig med velfærdsstaten. Vi har her set på de forskellige velfærdsmodeller og i hvilket omfang de forskellige velfærdsprincipper er dominerende (stat, civilsamfund, statmarked). Dernæst har forskellige politiske synspunkter omkring velfærdsstaten samt velfærdsstatens udfordringer været berørt.

- Økonomiske mål
- Finanspolitik
- Velfærdsstaten og velfærdsstatsmodeller
- Stat, marked og civilsamfund
- Det danske arbejdsmarked og flexecurity
- Politiske synspunkter på velfærdsstaten   
- Velfærdsstatens udfordringer


Samf på B 154-167; 198-215; 220-224; 226-230; 245-250
Økonomi for dummies omkring flexecurity
Alt for meget velfærd
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer