Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Høng Gymnasium og HF
Fag og niveau Filosofi C
Lærer(e) Christine Eie Eriksen
Hold 2020 fi/3g (3g fi C)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Etik
Titel B Miljøetik og dyrevelfærd
Titel C Politisk filosofi
Titel D Videnskabsfilosofi
Titel E Tanker om ondskab

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Etik

Hvornår er en handling etisk forsvarlig, og hvordan kan man argumentere for det? Vi undersøger tre retninger inden for etisk filosofi: pligtetik, konsekvensetik og dydsetik. Undervejs perspektiverer vi til en række etiske problemstillinger og dilemmaer.

Vigtige begreber: Se grundbogen s. 44.

Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi, Mennesket i verden (Systime2013) s. 12 - 41.

Primærtekster:
Kant (s. 20 - 21)
Bentham (kopi fra Bjarne Troelsen: Moralen og dens begrundelse, Systime 1997. Se under emnet i holdets dokumenter)
Mill (s. 26 - 28)
Hursthouse (s. 37 - 38).

Supplerende materiale:
Kant’s axe (YouTube video): https://www.youtube.com/watch?v=x_uUEaeqFog
The Trolley Problem (YouTube video): https://www.youtube.com/watch?v=bOpf6KcWYyw

Omfang: ca 27 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Miljøetik og dyrevelfærd

Hvordan skal vi som mennesker opføre os over for naturen?  Det kommer blandt andet an på, om vi opfatter mennesket, alt levende eller hele økosystemet som et subjekt, der har krav på at blive behandlet etisk korrekt. Hvilke logiske og praktiske konsekvenser har det, hvis vi skal gentænke vores forhold til fx dyr og planter? Er det selve grundlaget for vores menneske- og naturopfattelse, den er gal med, eller ender vi i anti-humanistisk "øko-fascisme", hvis vi tillægger naturen en værdi i sig selv?

Vigtige begreber:
Antropocentrisk, biocentrisk og økocentrisk etik
Etisk subjekt og etisk agent
Intrinsisk værdi
Hierarkisk og holisitisk naturopfattelse
Identifikationskrav og sårbarhed


Mikkel Guldhammer Sparsø, Teknologi og filosofi 2 - Teknologien og det moderne menneske (Systime 2013 - 2016)

Primærtekster
Immanuel Kant, af Grundlæggelse af sædernes metafysik: "Pligter over for dyr" (s. 46)
Jeremy Bentham, af En indføreing i principperne for moral og lovgivning (s. 47)
Arne Næss: af "Den dybdeøkologiske bevægelse": Den dybdeøkologiske doktrin (s. 55)
Mickey Gjerris:  af "Sårbarhedens pris" (s. 58 - 60)


Supplerende stof:
Thomas Gringer Jakobsen: "Analyse: Vi ses i retten. Hils Moder Jord" (Verdens Bedste Nyheder,  20/ 8 2018)

Omfang: ca 16 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Politisk filosofi

Hvordan skal vi indrette vores samfund? Hvad er retfærdighed? Hvilken rolle skal staten spille? Hvorfor indretter vi os i det hele taget i samfund? Emnet indledes med en kort introduktion til antikkens filosofi med fokus på overgangen fra naturfilosofferne til Sokrates. Vi tager udgangspunkt i  Platons filosofi og ser, hvordan hans statslære hænger sammen med hans erkendelsesteori. Vi går videre til Hobbes' tanker om samfundskontrakten, og videre til en moderne version af kontraktfilosofien, som den ses hos Rawls. Vi trækker linjer fra hypotesen om naturtilstand og samfundspagt til Rawls' mere nutidige syn på retfærdighed som fairness.  Endelig perspektiveres der til verdensborgerbegrebet hos Peter Kemp.

Vigtige begreber: Se Grundbogen s. 139.

Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi, Mennesket i verden (Systime2013) s. 108 - 135.

Primærtekster:
Platon (s. 118 - 119)
Hobbes (s. 125 - 126)
Rawls (s. 132 - 134).

Supplerende materiale:
Skirbekk og Gilje: Filosofiens Historie Bind 1, kapitel 2: "Sofisterne og Sokrates" (uddrag s. 39 - 41 midtfor; s. 42 - 43; 55 - 56; 58 - 59 øverst)
Perspektiveringskapitlet om Verdensborgeren som ideal (Grundbogen s. 136 - 139).

Omfang: ca 40 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Videnskabsfilosofi

Som supplement til basal videnskabsteori kører vi et kort forløb med elevfremlæggelser af væsentlige filosoffer og retninger inden for videnskabsfilosofien: Popper og falsifikation, Kuhn og videnskabelige revolutioner, socialkonstruktivisme og David Favrholdts kritik af denne, Gadamer og hermeneutik.

Kasper Larsen og Christoffer Boserup Skov: Grundbog til filosofi, Mennesket i verden (Systime2013) s. 45 - 72.
Arne jørgensen: Fornuft og livsklogskab, filosofiske tekster (Systime 1995) s. 77 - 81.

Primærtekster:
Grundbogen
Karl Popper, s. 54 - 55
Thomas Kuhn, s. 62 - 63
David Favrholdt, s. 71 - 72

Fornuft og livsklogskab
Hans-Georg Gadamer, l. 1 - 268

Omfang: ca 25 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Tanker om ondskab

Hvordan kan man tænke om ondskaben som begreb? Vi undersøger forskellige opfattelser af ondskaben: Ska obnsdkeben ses i forhold til harmoni kontra kaos eller natur kontra kultur? Er ondskab som noget, der er forårsaget af videnskab og teknologi eller af menneskets fri vilje? Kan tænkningen opfattes som et middel mod ondskab?

Emnet er tilrettelagt som et fællesforløb om de to tænkere Lars Fr. H. Svendsen og Hannah Arendt og derefter som et mini-projektforløb, hvor eleverne arbejder i grupper med henblik på at fremlægge og diskutere forskellige filosoffers tanker om ondskab.

Filosoffer - se de relevante kapitler med baggrundstekster og primærtekster:
Lars Fr. H Svendsen
Hannah Arendt

Gruppefremlæggelser om følgende filosoffer:
Søren Gosvig Olesen
Sigmund Freud
Friedrich Nietzsche
Max Horkheimer og Theodor Adorno


Vigtige begreber: Se listerne under hver filosof i bogen.

Tekstmaterialet er fra Maline Gehrt-Bendixen og Uffe Agergaard Hansen: Tanker om ondskab: En temabog til filosofi (Systime, 2018)

Supplerende materiale: Grupperne har arbejdet med perspektiverende tekster efter eget valg på grundlag af bogens forslag.


Omfang: ca. 60 sider
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer